Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
практикум з хімії.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
6.21 Mб
Скачать

Неорганічні в’яжучі речовини основні поняття та визначення

Неорганічні в’яжучі речовини

- речовини, які після замішування з водою або водними розчинами солей та кислот, перетворюються в пластичну в’язку масу, здатну самовільно тверднути з утворенням міцного каменеподібного тіла.

Контрольні завдання

701. Дати визначення неорганічних в’яжучих речовин, класифікацію їх за умовами твердіння. Навести приклади.

702. У чому проявляється гідрофільність неорганічних в’яжучих речовин? Яку роль відіграє дисперсність в’яжучих речовин в їхній гідравлічній активності?

703. Загальні фізико-хімічні властивості неорганічних в’яжучих речовин.

704. Як можна одержати негашене вапно? У чому полягає суть процесу гашення повітряного вапна? Яку властивість гашеного вапна застосовують у будівництві?

705. Що називається в’яжучим тістом? Від чого залежать властивості в’яжучого тіста? Пластифікуючі домішки і принцип їхньої дії.

706. Яку роль відіграють поверхнево-активні речовини у технології в’яжучих речовин?

707. У чому полягає суть теорії твердіння неорганічних в’яжучих речовин, розробленої А.А.Байковим?

708. Які матеріали називають гіпсовими в’яжучими? Класифікація їх відповідно до виду сировини, умов випалу та твердіння?

709. Які процеси відбуваються при утворенні гіпсових в’яжучих, їхньому твердінні? Де застосовується гіпс?

710. Як одержують ангідритове в’яжуче та естріх-гіпс? Для чого їх використовують?

711. Що таке повітряне вапно? Сировина, процеси, які відбуваються при випалюванні сировини та твердінні вапна Застосування повітряного вапна.

712. Який склад має кислотостійкий цемент? Яка речовина використовується в цементі як прискорювач твердіння? Написати рівняння відповідних реакцій. Застосування цементу.

713. Які процеси відбуваються при виробництві портландцементу?

714. Який склад сировинної суміші використовують для одержання портландцементу? Які процеси відбуваються при випалюванні сировини?

715. Які основні процеси відбуваються при тужавінні і твердінні портландцементу?

716. Який мінералогічний склад має портландцемент?

717. Написати рівняння хімічних реакцій, які відбуваються при взаємодії складових частин цементу з водою.

718. Що таке природний гіпс? Як відбувається його термічне розкладання? Які гіпсові в’яжучі речовини при цьому утворюються?

719. Що називається корозією бетону? У чому полягає суть вуглекислотної, магнезіальної та сульфатної корозій бетону?

720. Які існують методи захисту бетону від корозії?

Елементи органічної хімії. Органічні полімерні матеріали основні поняття та визначення

Органічні сполуки

- сполуки вуглецю за винятком оксидів вугільної кислоти та її солей, карбідів, ціанідів та деяких інших речовин, що мають більше спільних властивостей з неорганічними ніж з органічними речовинами.

Вуглеводні

- органічні сполуки, молекули яких складаються з атомів двох елементів: вуглецю і водню.

Насичені вуглеводні (алкани)

-вуглеводні, в молекулах яких атоми вуглецю зв’язані між собою простим (одинарним) зв’язком , а всі інші валентності насичені атомами водню. Вони утворюють гомологічний ряд з загальною формулою, деnчисло атомів вуглецю.

Гомологічний ряд

- ряд сполук, у якому кожний наступний представник відрізняється від попереднього на групу атомів - , яка називається гомологічною різницею.

Ізомери

- сполуки, молекули яких мають однаковий якісний і кількісний склад і однакову молекулярну масу, але різну будову, а тому відрізняються фізичними і хімічними властивостями.

Ненасичені вуглеводні

- вуглеводні, молекули яких містять атоми вуглецю, сполучені подвійними і потрійними зв’язками.

Алкени (олефіни, етиленові вуглеводні)

-вуглеводні, в молекулах яких є один подвійний зв’язок між атомами вуглецю. Вони утворюють гомологічний ряд з загальною формулою.

Алкіни (ацетиленові вуглеводні)

- вуглеводні, в молекулах яких є атоми вуглецю, сполучені потрійним зв’язком

.

Вони утворюють гомологічний ряд з загальною формулою .

Алкадієни (діенові вуглеводні)

- ненасичені вуглеводні, які містять у вуглецевому ланцюгу два подвійних зв’язки. Вони утворюють гомологічний ряд з загальною формулою .

Ароматичні вуглеводні

- сполуки, молекули яких містять стійкі циклічні структури – бензольні ядра

.

Полімери

- високомолекулярні сполуки, молекули яких (макромолекули) побудовані з великої кількості з’єднаних між собою хімічними зв’язками однакових або різних мономерних ланок, що багатократно повторюються. Вони характеризуються молекулярною масою від декількох тисяч до багатьох мільйонів.

Полімеризація

- реакція утворення полімерів шляхом послідовного сполучення молекул низькомолекулярної речовини (мономеру), що відбувається за рахунок розриву кратних зв’язків (подвійних або потрійних).

Поліконденсація

- реакція утворення полімерів із низькомолекулярних речовин, яка відбувається за рахунок взаємодії функціональних груп і супроводжується виділенням побічних низькомолекулярних продуктів ( та інш.)

Пластмаси

- матеріали, основу яких складають полімери, які знаходяться в період формування виробів у в’язкоплинному або високоеластичному станах, а при експлуатації у склистому або кристалічному станах.