Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Степанов, Фіцула.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
2.51 Mб
Скачать
  1. Структура сучасної психології

Розвиток психології спричиняє появу нових проблем, що вимагають пошуку нових підходів до їх вирішення, створення нового понятійного апарату і розроблення но­вих методів дослідження. Нагромадження знань є підста­вою для перетворення цих проблем на предмет аналізу окремих наукових дисциплін — психологія диференціюється. Водночас спостерігається і процес інтеграції наук, коли психологи починають вивчати проблеми, що вини­кають на межі з іншими науками. При цьому також конституюються нові наукові дисципліни, наприклад пси­холінгвістика, психофармакологія, психогігієна та ін.

Сучасна психологія є розгалуженою системою науко­вих дисциплін, які перебувають на різних сходинках фор­мування і пов'язані з різними галузями практики. Деякі з них мають давні традиції, чітко сформульований пред­мет, проблематику і методи дослідження. Інші тільки по­чинають розвиватися. Є дисципліни, які поки майже не розробляються, але найближчим часом обов'язково ста­нуть об'єктами досліджень.

За даними американської психологічної асоціації, ни­ні налічується більше сотні різних галузей психології. Єдиного підходу до їх класифікації не існує. Не віддаючи переваги жодній із систем класифікації (кожна має певні недоліки), можна, однак, виокремити найважливіші пси­хологічні галузі.

Загальна психологія є базовою для всіх галузей психоло­гічної науки. Вона систематизує і узагальнює результати до­сліджень інших галузей, розробляє фундаментальні теорети­чні проблеми психології, розкриває загальні закономірності, теоретичні принципи, формулює основні наукові поняття.

Психологія праці досліджує психологічні особливості трудової діяльності, психологічні основи наукової органі­зації праці, вивчає професійні можливості людини, зако­номірності формування спільних для різних професій на­вичок і вмінь, виявляє вплив виробничого середовища на працездатність робітника тощо.

Інженерна психологія вивчає особливості діяльності оператора в автоматизованих системах управління, розпо­ділу та узгодження функцій між людиною і машиною.

«а є важливою частиною ергономіки — науки, що вирі­шує проблему створення оптимальних для підвищення продуктивності праці умов виробництва.

Авіаційна психологія досліджує психологічні закономірності діяльності людини в процесі льотного навчання і виконання польотів. Розкриває психологічні вимоги до професійного відбору авіаційних кадрів.

Космічна психологія вивчає психологічні особливості діяльності людини в умовах невагомості та просторової дезорієнтації під час перебування в космосі. її предметом є особливі стани, пов'язані з нервово-психічним напруженням, спричиненим необхідністю приймати рішення в умовах дефіциту часу тощо. Вона розробляє рекомендації для відбору кандидатів у космонавти, щодо їх підготовки до польоту, формування екіпажів космічних кораблів, а також форми їх психологічної підтримки на орбіті.

Військова психологія досліджує особливості поведінки людини в умовах бойових дій, підготовки військових кад­рів, розробляє методи психологічної пропаганди і контр­пропаганди тощо.

Соціальна психологія вивчає психічні явища, що вини­кають у процесі взаємодії людей у різних соціальних гру­пах. Зокрема, вона досліджує вплив засобів масової кому­нікації на свідомість людей, закономірності виникнення і поширення масових соціально-психологічних явищ (мо­ди, чуток, паніки тощо).

Медична психологія вивчає психологічні аспекти вза­ємодії лікаря і хворого. У свою чергу, ця галузь поділя­ється на нейропсихологію, психофармакологію, психоте­рапію, психопрофілактику і психогігієну.

Юридична психологія розглядає психологічні аспекти, пов'язані з реалізацією системи права. У ній виділяють судову, кримінальну і виправно-трудову (пенітенціарну) психології.

Економічна психологія вивчає роль людського факто­ра у виконанні економіко-господарських завдань на макро- та мікроекономічному рівнях.

Екологічна психологія досліджує психологічні аспек­ти взаємодії між людиною і природою, а також подолан­ня соціально-психологічних наслідків природних та тех­ногенних катастроф.

Етнічна психологія вивчає психологічні особливості етнічних спільнот.

Психологія спорту аналізує психологічні особливості підготовки спортсменів, їх поведінки на спортивних зма­ганнях та способи психологічної реабілітації після участі в змаганнях.

Психологія торгівлі цікавиться психологічними особ­ливостями спілкування продавця з покупцями і ефектив­ною організацією реклами та продажу товару.

Вікова психологія досліджує виникнення і розвиток психічних якостей особистості на різних вікових етапах.

Педагогічна психологія — наука про психологічні зако­номірності навчання і виховання підростаючого покоління та особливості педагогічної діяльності викладача і вчителя.

Практична психологія виникла і розвивається як си­стема спеціальних психологічних служб, спрямованих на організацію і надання безпосередньої практичної допомо­ги людям у вирішенні їхніх психологічних проблем.

Цей перелік не вичерпує всієї різноманітності галузей сучасної психології. До нього ще можна б додати експе­риментальну, генетичну, тендерну, порівняльну, диферен­ціальну, історичну, політичну психології, психофізіологію, психолінгвістику, психологію творчості, парапсихологію та багато інших галузей. Подальший розвиток психології, безперечно, спричинить появу її нових гілок і галузей.