Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Степанов, Фіцула.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
2.51 Mб
Скачать

Запитання. Завдання

 1. Чим різняться між собою мимовільні, довільні й вольові дії?

 2. Розкрийте основні ознаки волі як психологічного явища.

 3. Проаналізуйте вплив волі на діяльність людини.

 4. Чому людина ризикує в житті?

 5. Які вихідні ознаки вольової поведінки?

 6. Чому в однакових умовах виховання в сім'ї у дітей нерідко роз­виваються різні вольові якості?

 7. Розкрийте шляхи формування волі.

 8. Є люди, які без необхідності здійснюють небезпечні ризиковані дп. Так, деякі альпіністи обирають найскладніший маршрут до важко-д< сіупної вершини. Чи можна вважати такі дії вольовими? Як поясни-иі їх природу?

Література

Бех І. Д. Від волі до особистості. — К., 1995.

Иванников В. А. Психологические механизмы волевой регуляции — М.. 1991.

Калин В. К. На путях построения теории воли// Психологический жур­ил. — 1989. — Т. 10. — № 2.

Котырло В. К. Развитие волевого поведения дошкольников. — К., 1971

Селиванов В. И. Воля и ее воспитание. — М., 1976.

Ситін Г. М. Психологія самовиховання. — К., 1973.

Тема № 11 психологія індивідуальності темперамент

План

 1. Сутність темпераменту.

 2. Історія розвитку вчення про темперамент.

 3. Типи вищої нервової діяльності і темперамент.

 4. Психологічна характеристика типів темпераменту.

 5. Темперамент і стиль діяльності.

Поведінка людини залежить не тільки від соціально зумовленої спрямованості її особистості, а й від специфіки її природної організації, зокрема такої індивідуально-психологічної особливості, як темперамент.

 1. Сутність темпераменту

Спостерігаючи за людьми, неважко помітити їх непов­торну індивідуальну своєрідність у загальній рухливості, швидкості мовлення, виявленні почуттів. Одні з них запа­льні, рухливі й веселі, інші — повільні, спокійні й холодні, ще інші — дуже переживають, але приховують свої по­чуття, кволі й пасивні. Ці індивідуальні відмінності зумо­влені їх темпераментом.

Темперамент (лат. temperamentum устрій, узгодженість) су­купність індивідуально-психологічних якостей, яка характеризує динамічний та емоційний аспекти поведінки людини і виявляється в ЇЇ діяльності і спілкуванні.

Динаміка психічної діяльності залежить не тільки від темпераменту, а й від мотивів, які спонукають людину до діяльності, та від її психічного стану. Так, незалежно від типу темпераменту за наявності інтересу до певної діяль­ності людина працює енергійніше, швидше, а за відсутності — повільніше, в'яло. У будь-якої людини горе може викликати моральне і фізичне знесилення.

Щоб відрізнити індивідуальні особливості поведінки, зумовлені темпераментом, від тих, які породжені мотива­ми і психічними станами, треба враховувати, що:

 1. на відміну від мотивів і психічних станів ті самі властивості темпераменту виявляються в однієї людини в різних видах діяльності — грі, навчанні, праці, спорті;

 2. властивості темпераменту є стійкими і постійними протягом тривалого відрізка часу або навіть усього життя;

 3. різні властивості темпераменту в людини поєдну­ються між собою не випадково, а закономірно і утворю­ють стійку структуру, що характеризує його тип.

Темперамент забарвлює всі психічні прояви індивіда, впливаючи на темп рухів і мови, перебігу емоції та мис­лення. Однак від нього не залежать ні інтереси, ні соціа­льні установки, ні моральна вихованість особистості. Він обумовлює характер перебігу психічної діяльності, а саме: швидкість виникнення і стійкість психічних процесів, їх психічний темп і ритм, інтенсивність психічних процесів і спрямованість психічної діяльності на певні об'єкти.