Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СР№1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
376.83 Кб
Скачать

Самостійна робота № 1 (7 годин)

Тема: Особливості побудови бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях. Облік доходів і видатків

Мета:

 • навчальна: навчитися розподіляти видатки за кодами Економічної класифікації видатків; розглянути порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;

 • дидактична: вивчити застосування економічної класифікації видатків для розподілу видатків бюджетної установи та порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;

 • виховна: виховувати почуття відповідальності, любові до обраного фаху, охайність та пунктуальність.

Теоретичне обґрунтування

До бюджетних належать організації, основна діяльність яких повністю або частково фінансується за рахунок коштів бюджету на підставі кошторису доходів і видатків. Належність організацій до бюджетних визначається їхнім статутом, установчими докумен­тами, відповідними фінансовими органами. Це школи, дитячі сад­ки, вищі та середні спеціальні навчальні заклади, науково-дослідні установи, установи охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізкультури, культури і мистецтва, оборони, державної влади та управління, юридичних установ і багато інших.). Загальна кількість бюджетних установ в Україні становить близько 100 тисяч, з яких: 22 тисячі загальноосвітніх шкіл, 24 тисячі постійних дошкільних закладів, близько 24 тисяч закладів культури клубного типу, 225 музеїв, близько 4 тисяч лікарень і т. ін. У Дніпропетровській об­ласті бюджетних установ понад 6 тисяч, у тому числі: 2320 закладів освіти, 1370 — культури, 950 — охорони здоров'я, 1388 — соціаль­ного захисту населення та ін.

Особливості бухгалтерського обліку в установах невиробни­чої сфери визначаються законодавством про бюджетний устрій і бюджетний процес в Україні, інструкціями з бухгалтерського об­ліку в установах і організаціях, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, іншими нормативними документами Міністер­ства фінансів України (МФУ) та Державного казначейства України (ДКУ).

До специфічних особливостей бюджетного обліку необхідно віднести:

 • контроль виконання кошторису видатків;

 • роздільний облік касових і фактичних видатків;

 • організацію обліку в розрізі статей бюджетної класифікації;

 • сувору відповідність обліку і звітності вимогам норматив­них документів;

 • галузеву специфіку обліку в установах культури, науки, освіти, охорони здоров'я, управління, оборони і т. ін.

Питання для самоконтролю

 • Що таке бюджетна класифікація та яка її будова?

 • Яку роль та значення має економічна класифікація видатків бюджету?

 • Дайте загальну характеристику плану рахунків бюджетних установ.

Індивідуальні завдання

Завдання № 1 Дати письмово відповідь на запитання згідно свого варіанту

№ по журналу

1, 11,

21,

2,

12,

22,

32

3, 13,

33

4,

14,

24,

34

5,

25,

35

6, 16, 26,

36

7,

17, 27

8, 18, 28

9, 19, 29

10,

20,

30

15,

23,

31

варіанту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1, 5, 10 Варіанти

1 Назвіть специфічні особливості та завдання бухгалтерсько­го обліку бюджетних установах на сучасному етапі.

2 Організаційна побудова бухгалтерії в бюджетних установах

3 Кошторис бюджетних установ: поняття, види, структура, порядок складання та затвердження

2, 6, 11 Варіанти

1 Розкрийте будову бюджетної системи України та роль органів державного казначейства в організації обліку виконання бюджету.

2 Поняття бюджетних установ і правові засади їх діяльності

3 Поняття та види доходів бюджетних установ

3, 7, 9 Варіанти

1 Охарактеризуйте етапи розвитку бюджетного обліку.

2 План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

3 Облік доходів загального та спеціального фондів

4, 8 Варіанти

1 Охарактеризуйте основні типові форми меморіальних ордерів, що використовуються в бюджетних установах.

2 Регламентація діяльності бухгалтерської служби та окремих її працівників

3 Поняття та види видатків бюджетних установ

Завдання № 2

Розподілити видатки бюджетної установи по кодам економічної класифікації (КЕКВ). Оформити у вигляді таблиці, яка відображена у Додатку № 1 по відповідному варіанту.

Вибір варіанта для виконання Завдання № 2:

вар

Номер видатків із Додатку 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

36

71

106

141

176

34

69

104

139

37

72

107

142

177

35

70

105

140

38

73

108

143

1

36

71

106

141

39

74

109

144

2

37

72

107

142

40

75

110

145

3

38

73

108

143

41

76

111

146

4

39

74

109

144

42

77

112

147

5

40

75

110

145

43

78

113

148

6

41

76

111

146

44

79

114

149

7

42

77

112

147

45

80

115

150

8

43

78

113

148

46

81

116

151

9

44

79

114

149

47

82

117

152

10

45

80

115

150

48

83

118

153

11

46

81

116

151

49

84

119

154

12

47

82

117

152

50

85

120

155

13

48

83

118

153

51

86

121

156

14

49

84

119

154

52

87

122

157

15

50

85

120

155

53

88

123

158

16

51

86

121

156

54

89

124

159

17

52

87

122

157

55

90

125

160

18

53

88

123

158

56

91

126

161

19

54

89

124

159

57

92

127

162

20

55

90

125

160

58

93

128

163

21

56

91

126

161

59

94

129

164

22

57

92

127

162

60

95

130

165

23

58

93

128

163

61

96

131

166

24

59

94

129

164

62

97

132

167

25

60

95

130

165

63

98

133

168

26

61

96

131

166

64

99

134

169

27

62

97

132

167

65

100

135

170

28

63

98

133

168

66

101

136

171

29

64

99

134

169

67

102

137

172

30

65

100

135

170

68

103

138

173

31

66

101

136

171

69

104

139

174

32

67

102

137

172

70

105

140

175

33

68

103

138

173

Завдання № 3

Дайте загальну характеристику відповідного рахунку згідно плану рахунків бюджетних установ по варіантам.

Вибір варіанта для виконання Завдання № 3:

№ по журналу

1, 11,

21,

2,

12,

22,

32

3, 13,

33

4,

14,

24,

34

5,

25,

35

6, 16, 26,

36

7,

17, 27

8, 18, 28

9, 19, 29

10,

20,

30

15,

23,

31

варіанту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

рахунку

(І розділ)

10

31

50

68

11

32

51

66

12

33

52

70

13

34

60

71

20

35

61

72

21

36

62

73

22

40

63

80

23

41

64

81

24

14

65

82

25

43

66

74

30

44

67

82

рахунку

(ІІ розділ)

01, 02, 04, 05

05, 07, 08, 09

Контрольні питання

 • Що таке бюджетна класифікація?

 • Яке призначення має економічна класифікація видатків бюджету?

 • Яку будову має економічна класифікація видатків бюджету?

 • Скільки рівнів має економічна класифікація видатків бюджету?

 • По яким ознакам відбувається розподіл видатків?

 • Скільки розділів та класів має План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ?

 • Дайте загальну характеристику класу на рахунках якого обліковуються: необоротні активи; запаси; кошти, розрахунки та інші активи; власний капітал; довгострокові зобовязання; поточні зобовязання; доходи; витрати.

Література

 • Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” № 996-ХІV, від 16.07.1999 року.

 • Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. Затверджено наказом Головного управління Держказначейства України від 10 грудня 1999 р. № 114.

 • Інструкція щодо застосування економічн\ класифікації видатків бюджету. Затверджено наказом Державного казначейства України від 25 листопада 2008 р. №495.

 • П. Й. Атамас. Основи обліку в бюджетних організаціях: Навчаль­ний посібник.— Центр навчальної літератури, 2003.— 284 с.

Додаток 1

Видатки

КЕКВ

заробітна плата за встановленими посадовими окладами (тарифними ставками) або розцінками всіх штатних працівників; надбавка за вислугу років; доплата за ранг, надбавки та доплати обов’язкового характеру (оплата роботи в нічний час, за науковий ступінь, за знання та використання в роботі іноземної мови тощо);

надбавки, що носять заохочувальний характер; премії, які виплачуються як у грошовій, так і натуральній формі

матеріальна допомога, допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та в інших випадках за рішенням адміністрації установи (організації) відповідно до законодавства

оплата праці працівників, які не перебувають у штаті установи (організації), за виконання робіт згідно з договорами цивільно-правового характеру, уключаючи договір підряду (за винятком суб’єктів підприємницької діяльності).

грошове утримання (забезпечення) військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, у тому числі основні та додаткові види виплат

відшкодування податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби, згідно із законодавством

видатки на реставрацію будинків, споруд, пам’ятних місць і предметів, пов’язаних з найважливішими історичними подіями в житті народу, розвитком науки, техніки, культури, життям і діяльністю видатних діячів

видатки на реставрацію унікальних ансамблів і комплексів, окремих об’єктів архітектури, а також пов’язаних з ними творів монументальної скульптури і живопису, декоративно-ужиткового і садово-паркового мистецтва

видатки на реставрацію визначних творів монументального, образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва, а також старовинних рукописів тощо

Придбання землі, лісів, внутрішніх вод, родовищ корисних копалин, але не будівельних об’єктів і споруд, розміщених на них. Коли вартість земельної ділянки неможливо відділити від вартості споруди, сплачена сума повинна відображатись повністю на придбання того компонента, який є переважальним. Оплата права на використання надр

придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, придбання та виготовлення підручників та книг (крім бібліотечних фондів);

придбання аптечок та їх поповнення (у тому числі дорожніх), якщо установа (організація) не має медичного кабінету чи пункту, а також видатки на придбання медикаментів, медичних матеріалів, медичного інвентарю, які використовуються медичними навчальними закладами у навчальному процесі

придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території

відшкодування бюджетними установами (організаціями) пільгових пенсій при достроковому виході на пенсію тощо

довічне утримання суддів

довічні стипендії, довічна плата, яка встановлюється відповідно до законодавства

придбання води, мінеральної води за відсутності їдальні в установі (крім мінеральної води для лікувальних цілей); цигарок (якщо таке придбання передбачено відповідними нормативно-правовими актами)

придбання хімікатів, біопрепаратів, насіння, придбання добрив (у тому числі для науково-дослідних робіт, наукових цілей та навчального процесу)

придбання квіткової продукції, квітів для оформлення клумб, декоративних насаджень, однолітніх озеленювальних насаджень, рослин (крім багаторічних насаджень), саджанців для багаторічних насаджень віком до 1 року, які не передбачають придбання необоротних активів, ґрунту для клумб тощо

придбання тварин для вирощування та відгодівлі, для станцій переливання крові, науково-дослідних установ тощо; придбання корму для тварин, а також інвентарю для їх утримання

придбання сувенірів, подарунків (у тому числі новорічних)

придбання та виготовлення білизни (у тому числі постільної білизни), рушників, спецодягу (незалежно від його вартості), усіх видів обмундирування, спортивної форми (у тому числі спортивне взуття), захисного одягу, захисного та спеціального взуття, одягу та м’якого інвентарю дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, виплата компенсацій за одяг, взуття, обмундирування тощо відповідно до законодавства; придбання тканин, фурнітури для оздоблення форменого одягу (ґудзиків, пряжок, кокард, нарукавних знаків тощо); придбання чохлів на спортінвентар, штор та занавісок, килимів та килимових доріжок, матраців

придбання малоцінних предметів (фізкультурного та спортивного інвентарю, велосипедів, калькуляторів, іграшок для дитячих установ тощо)

придбання та виготовлення меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок тощо), жалюзі, ролетів, металевих ґрат, віконних та дверних блоків тощо

придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу, картону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції тощо

оплата професійних послуг сторонніх фахівців (юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності):

з охорони (у тому числі позавідомчої охорони), монтажу й установки охоронної та пожежної сигналізації

оплата професійних послуг сторонніх фахівців (юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності):

зі створення та розміщення рекламної та інформаційної продукції

оплата професійних послуг сторонніх фахівців (юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності):

інформаційних послуг, що надаються інформагентствами засобами електронного зв’язку (новини «он-лайн», анонс тощо)

оплата професійних послуг сторонніх фахівців (юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності): послуг, що надаються у разі придбання житла (послуги нотаріуса, плата за витяг з єдиного реєстру обмежень рухомого майна про податкові застави, послуги з реєстрації в державному реєстрі правочинів, реєстрації договору купівлі-продажу у бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, брокерські тощо)

придбання ліків (у тому числі витрати на оплату ліків за пільговими рецептами у випадках, передбачених законодавством, якщо ці видатки здійснює медичний заклад);

видатки на лікування та оплата послуг за лікування у відповідних медичних закладах осіб, які відповідно до нормативно-правових актів мають таке право (військовослужбовці, особи рядового та начальницького складу системи відповідних структур, працівники органів внутрішніх справ, прокуратури, судді тощо)

оплата послуг з надання харчування

придбання продуктів харчування для лікувально-профілактичних закладів, будинків-інтернатів, загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих будинків, дитячих дошкільних установ, профтехучилищ, вищих закладів освіти та інших установ (організацій) згідно з законодавством

придбання продуктів харчування для контингентів військовослужбовців, послуги з організації харчування особового складу контингентів військовослужбовців за стаціонарних та польових умов

придбання продуктів харчування для безкоштовного дитячого харчування дітей до двох років з малозабезпечених сімей

придбання продуктів харчування для спецхарчування осіб, які працюють у шкідливих умовах: продовольчі пайки тощо

компенсаційні виплати за всі види харчування, передбачені законодавством (у тому числі оплата наборів харчування донорам)

оплата професійних послуг сторонніх фахівців (юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності):

з бухгалтерського аудиту, юридичних, інформаційно-обчислювальних, консультативних та консалтингових послу

оплата професійних послуг сторонніх фахівців (юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності):

з ветеринарно-санітарного обслуговування тварин, у тому числі штатних, та дресирування собак;

оплата професійних послуг сторонніх фахівців (юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності): з обробки інформації

оплата послуг з утилізації, у тому числі біовідходів, відходів із вмістом дорогоцінних металів або шкідливих речовин, та/або їх захоронення тощо

оплата послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів, послуги теле-, радіоефіру, фотопослуги та послуги ксерокопіювання, надання оголошень у засобах масової інформації, у тому числі електронних, виготовлення відеофільму (крім випадків, коли після виготовлення відеофільм береться на облік як нематеріальний актив)

премії, гранти та стипендії, які призначаються Президентом, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, іменні премії міністерств та державних академій наук, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

інші виплати громадянам відповідно до законодавства України, рішень місцевих органів самоврядування та розпоряджень органів виконавчої вл

матеріальна допомога студентам і учням з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування, іншим категоріям громадян, якщо це передбачено законодавством

невідплатні, безповоротні платежі іншим країнам, міжнародним організаціям, некомерційним зарубіжним закладам

членські внески до міжнародних організацій

оплата послуг закладів харчування, якщо такі послуги мають разовий характер

оплата послуг із страхування власних та орендованих приміщень, страхування транспортних засобів і авіаційної техніки (у тому числі спеціального призначення), страхування обладнання та іншого майна, медичного страхування, цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, страхування водіїв відповідно до законодавства тощо

оплата транспортних послуг, крім видатків за наймом транспорту для будівельних робіт і капітального ремонту будівель, які належать до капітального будівництва та капітального ремонту; проведення експертної оцінки транспортних засобів, технічного огляду транспортного засобу, оплата за оформлення прав водія, навчання на курсах водіїв, медичний огляд водіїв (у тому числі транспортних засобів спеціального призначення); оплата послуг, безпосередньо пов’язаних з придбанням матеріалів (у тому числі їх відвантаження, подача залізничних вагонів, простій під завантаженням та розвантаженням тощо), якщо вартість таких послуг не включена до ціни товару

плата за оренду приміщень (у тому числі гаражів, складів тощо) як для довгострокового, так і короткострокового користування, плата за оренду транспортних засобів усіх видів (у тому числі автомобілів, літаків тощо), плата за оренду обладнання, оренду місця для прокладення кабелю тощо; орендна плата за земельні ділянки, надані в тимчасове користування на умовах оренди власниками цих ділянок

оплата послуг з установки лічильників води, природного газу, теплової енергії; підключення газових котлів та плит

оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації тощо, оплата послуг з поточного ремонту будівель, приміщень тощо

оплата послуг з повірки різноманітних приладів (лічильників, медичного обладнання тощо);

оплата послуг з розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на водокористування; надання дозволів на відведення земельних ділянок; виготовлення технічної документації на земельні ділянки; експертних висновків, рекомендацій тощо; оплата послуг з розробки проектно-кошторисної документації при здійсненні монтажу обладнання та устаткування; оплата за містобудівне обґрунтування та інші передпроектні роботи, здійснення технічного нагляду на проведення капітального ремонту (будівництво, реконструкцію), якщо такі роботи не включені до кошторису

оплата послуг із благоустрою міст, сіл, селищ та прибудинкової території бюджетних установ догляд за озеленювальними та декоративними насадженнями (косіння газону, полив з поливальної машини, формована обрізка дерев, кущів, інших насаджень, прополювання, рихлення тощо);

оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення:

установлення (інсталяція) програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, WEB-сторінок/сайтів/порталів), подальше користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів)

оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення:

придбання програмного забезпечення, на яке майнові права не передаються користувачу, при цьому майнові та авторські права на об’єкт інтелектуальної власності на зазначене програмне забезпечення залишаються у розробника (постачальника), а замовнику надається право користування цим програмним забезпеченням без права передачі самого програмного забезпечення та/або повноважень на його користування третім особам

оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення:

продовження терміну гарантійного обслуговування обладнання

оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення:

продовження терміну підтримки або післягарантійного обслуговування програмного забезпечення

оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення:

уведення в експлуатацію придбаного (наявного) обладнання, якщо це є умовою прийняття обладнання на гарантійне (післяпродажне) обслуговування

оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення:

пусконалагодження та монтаж обладнання (якщо це не передбачено договором на придбання обладнання)

оплата послуг з побудови, створення і впровадження локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, пожежогасіння, систем гарантованого енергоживлення або електропостачання, систем кондиціювання робочих або технологічних приміщень, систем технічного захисту інформації (уключаючи видатки на їх атестацію), у тому числі оплата пасивного обладнання — монтажних шаф, монтажних коробів, кабелеводів, кабелів, з’єднувачів, розеток, кріплень, комутаційних панелей тощо, якщо зазначене обладнання є невід’ємною частиною послуг

придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування для установ (організацій) і для реалізації багатоцільових проектів (програм), створення комплексних систем

оплата проїзду та проживання свідків і потерпілих під час судового розгляду

видатки, пов’язані з висланням за межі України іноземців-порушників

оплата представницьких видатків, передбачених кошторисами на проведення представницьких видатків

плата за користування залою офіційних делегацій при зустрічах (проводах) офіційних осіб

оплата послуг з підключення мобільних телефонів, оплата послуг фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного) зв’язку, радіоточки; факсимільного зв’язку, електронної пошти, кабельного телебачення, плата за користування абонентськими скриньками, оплата послуг з установки телефонів, абонентних телеграфних апаратів, телефаксів, поштових відправлень, включаючи телеграми, листи, бандеролі; поштових послуг при переказах коштів (у тому числі пенсій всіх видів та поштових послуг з доставки та виплати сум компенсаційних виплат власникам грошових заощаджень)

оплата послуг зв’язку, спецзв’язку, фельд’єгерської служби, доставки дипломатичної пошти, експрес-доставки, мобільного зв’язку, супутникового зв’язку тощо

плата за користування програмними або апаратними засобами захисту електронних платіжних документів (апаратура захисту електронного грошового обігу — АЗЕГО), які передаються засобами зв’язку до інформаційно-обчислювальної мережі Національного банку України по системі «клієнт-банк»

підключення до мережі Інтернет (у частині, яка не вимагає придбання та встановлення телекомунікаційного обладнання), придбання стартових пакетів, карток Інтернет, придбання «скретч-карт» для поповнення абонентського рахунку

плата за послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет, плата за користування каналами зв’язку

сплата податків та зборів, обов’язкових платежів до бюджетів відповідно до законодавства

збір на обов’язкове пенсійне страхування, що сплачується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.1998 № 1740 «Про затвердження Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій»

сплата штрафів, пені тощо, у т. ч. за несвоєчасну сплату податків, збитків від інфляції

придбання патенту та плата за продовження терміну дії патенту, плата за отримання ліцензій та акредитацію відповідно до законодавства

оплата комісійних зборів за борговими зобов’язаннями держави, за конверсію валюти та оплата комісійних зборів, списаних іноземними банками за переказ валютних коштів за кордон, а також штрафів, сплата яких пов’язана із здійсненням платежів за державним боргом

відрахування грошових коштів профспілковим організаціям на культурно-масову та фізкультурну роботу відповідно до законодавства

відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та судів

відшкодування майнової шкоди юридичним та фізичним особам (якщо рішенням суду не визначено сутності платежу)

відшкодування підприємствам (закладам, установам) середнього заробітку працівників, які залучені до виконання обов’язків, передбачених законодавством та не пов’язаних з виконанням своїх службових обов’язків, або які проходять стажування в іншому державному органі

видатки на оплату проїзду, добових, квартирних під час службових відряджень; оплата підйомних, проїзду, добових при переміщенні працівників; оплата проїзду та добових при звільненні військовослужбовців строкової служби; сесійних виїздів народних суддів; відряджень на курси і в навчальні заклади (усі видатки на відрядження, передбачені законодавством України)

придбання службових проїзних квитків та оплата проїзду за маршрутними листами

оплата надбавок до заробітної плати, що виплачуються у випадках, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України окремим категоріям працівників замість компенсації видатків на відрядження (добових, квартирних)

видатки на відрядження викладачів, працівників бюджетних установ (організацій) на сесії, семінари, конференції, наради, з’їзди наукового характеру, поїздки з науковою метою, проїзд на виробничу практику студентів, учнів

видатки на відшкодування витрат в іноземній валюті працівникам закордонних дипломатичних установ України, направленим у довготермінове відрядження відповідно до законодавства

оплата відряджень (у тому числі проїзду, добових, польових тощо) фізичних осіб, які мають правовідносини з бюджетною установою і на яких розповсюджується дія наказу (розпорядження), виданого керівником: учнів, студентів, тренерів, інших учасників на навчально-тренувальні збори, змагання, олімпіади, наукові конференції тощо

оплата медичного страхування при виїзді за кордон, оплата зборів за відкриття віз при виїзді за кордон, плата за користування залою офіційних делегацій посадовими особами, які їдуть у відрядження або повертаються з нього

включає придбання, утримання та ремонт військовими формуваннями товарів військового призначення, військової техніки, військове будівництво (крім житла для військовослужбовців, гуртожитків, казарм, будівництва об’єктів соціально-культурного та побутового призначення)

Оплата послуг теплопостачання

Оплата послуг з водопостачання і водовідведення

Плата за електроенергію (у тому числі за освітлення вулиць), включаючи оплату послуг з її транспортування.

Плата за природний газ, включаючи оплату послуг з його транспортування; оплата скрапленого (балонного) газу.

оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг (тримання в чистоті будівель, дворів, доріг, вивезення сміття; оренда контейнерів для сміття, прибирання парків, скверів, площ, майданчиків, місць загального користування, кладовищ; ліквідація стихійних звалищ, миття, утеплення, дезінсекція, дезінфекція та дератизація приміщень; обслуговування ескалаторів, ліфтів, сміттєпроводів, антен тощо)

видатки на технічне обслуговування та утримання в належному стані (крім ремонту) систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення тощо

оплата інших енергоносіїв: дров, нафтопродуктів, торфу, вугілля, природних енергетичних ресурсів (ядерна, гідравлічна, геотермальна енергія) тощо. Також сюди належать видатки, пов’язані з їх вантаженням та перевезенням

плата за науково-дослідні послуги, розробки, послуги з експериментального проектування тощо (на підставі укладених договорів);

видатки на виконання державних програм, оплата яких здійснюється на підставі укладених договорів з виконавцями проектів програм, які забезпечують розвиток у певній галузі (такі державні програми, як «Загальнодержавна (Національна) космічна програма» тощо)

видатки на геологорозвідувальні та топографо-геодезичні роботи, а також видатки, пов’язані з виконанням робіт з експериментального проектування та послугами науково-дослідних організацій, інших установ (як державних, так і госпрозрахункових) з реалізації частки державних багатоцільових та інших програм, що здійснюються відповідно до укладених договорів

видатки на складання загальнодержавних норм, технічних умов і технічних інструкцій, а саме: з досліджень, проектування, будівництва, розробки схем генеральних планів промислових вузлів, схем захисту територій від небезпечних геологічних процесів, проектів забудов міст, сіл, селищ, що проводяться за рахунок бюджетних коштів, тощо

видатки на розробку сторонніми підприємствами (організаціями) дослідних зразків обладнання для подальшого його впровадження у серійне виробництво, розробку сторонніми підприємствами (організаціями) дослідних зразків програмного забезпечення, що є результатом науково-дослідних робіт

видатки на виконання окремих заходів відповідно до укладених договорів з підприємствами (організаціями): молодіжні програми і заходи державних органів у справах сім’ї і жінок;

видатки на проведення культурно-мистецьких акцій, інформаційно-просвітницьких заходів як в Україні, так і за її межами (виставки, виступи художніх колективів, конференції, виготовлення фільмів, відеороликів (крім випадків, коли після виготовлення відеофільм береться на облік як нематеріальний актив));

поточні видатки на окремі централізовані заходи, які проводяться згідно з законодавством;

видатки на проведення організаційних робіт і заходів з оздоровлення та відпочинку дітей

видатки на забезпечення окремих категорій населення технічними (крім автомобілів) та іншими засобами реабілітації

видатки на проведення окремих заходів, пов’язаних з організацією та проведенням виборів і референдумів, міжнародних самітів, з’їздів, конференцій, офіційних державних заходів

видатки на організацію та проведення офіційних заходів за участю керівництва держави

видатки, пов’язані з прийомом офіційних іноземних делегацій в Україні, реалізацією програм міжнародного співробітництва за кордоном, проведенням виставок, фестивалів, днів культури, техніки тощо, якщо це передбачено видатками на міжнародну діяльність

оплата згідно із законодавством післядипломної підготовки (перепідготовки) кадрів, підвищення кваліфікації кадрів за договорами у закладах, які мають необхідну ліцензію на проведення таких навчань, та/або результатом яких є отримання посвідчення (сертифіката) установленого зразка щодо набуття відповідних професійних навиків

оплата підготовки студентів, аспірантів на базі іншого навчального закладу за умови, якщо зазначені видатки передбачені програмою підготовки, затвердженою в установленому порядку

проценти за позиками (платежі за користування позиками)

дисконт/премія за цінними паперами (різниця між ціною продажу та номінальною вартістю цінних паперів)

субсидії госпрозрахунковим підприємствам (установам та організаціям)

субсидії підприємствам і організаціям сільського господарства

субсидії на покриття збитків підприємств, фінансову підтримку підприємств на безповоротній основі, а також інші субсидії

відшкодування відсотків за користування кредитами

державну підтримку громадських організацій

внески у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності відповідно до законодавства, спрямовані на приріст обігових коштів

Кошти, що передаються іншим бюджетам (уключаючи дотації бюджетам інших рівнів).

компенсаційні виплати, передбачені Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», крім витрат на надання пільг постраждалим унаслідок аварії на ЧАЕС, громадянам на оплату за користування житлом, за послуги транспорту і зв’язку та на придбання палива особам цієї категорії, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення

придбання посуду, термосів, фляг, шоломів, засобів індивідуального захисту, наручників тощо

придбання боєприпасів для установ і організацій, які відповідно до законодавства мають право на їх придбання, але не мають призначень за кодом 1150

придбання медикаментів, аптечок (у тому числі дорожніх) і їх поповнення за наявності медичного кабінету чи пункту, медиковідновлювальних засобів, бактеріологічних препаратів, ендо-протезів, діагностичних тестів та перев’язувальних матеріалів для лікувально-профілактичних і лікувально-ветеринарних закладів, а також для будинків-інтернатів, санаторіїв, профілакторіїв тощо

придбання мінеральної води для лікувальних цілей, вітамінів, вакцини, сироватки, дезінфекційних засобів, плівки для рентгенівських знімків, матеріалів для проведення аналізів, крові для переливання, медичного інвентарю (термометри, ланцети, пінцети, голки, шприци, супінатори та інше медичне обладнання, яке не береться на облік як основні засоби), слухових апаратів, окулярів, кардіостимуляторів, протезів суглобів та інших протезів незалежно від їх вартості, придбання і встановлення яких здійснюються за рахунок бюджетних коштів, оплата донорів

стипендії, крім стипендій, які призначаються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування

доплати до стипендії; матеріальна допомога (у тому числі в натуральному вираженні) студентам, учням, аспірантам, докторантам

оплата безоплатно наданих квартир і комунальних послуг у випадках, визначених законодавством (у тому числі проживання депутатів у готелях та службових квартирах)

додаткові виплати членам сімей у зв’язку із службовими відрядженнями одного з членів сім’ї

додаткові виплати населенню на покриття витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу, на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку (якщо зазначені видатки передбачені законодавством)

надання допомоги (грошової або натуральної) ветеранам та непрацюючим пенсіонерам

одноразова грошова допомога громадянам, які постраждали від стихійного лиха

виплати за шкоду, заподіяну здоров’ю

оплата путівок на оздоровлення (у тому числі дітей), санаторно-курортне лікування

оплата лікування за кордоном відповідно до законодавства

оплата зубопротезування та відшкодування вартості ліків громадянам, які мають пільги відповідно до законодавства

відшкодування моральних збитків фізичним особам

придбання транспортних засобів, автомобілів, приладів, машин, механізмів, верстатів, виробничого обладнання, видатки на монтаж та пусконалагодження обладнання на місцях їх безпосередньої експлуатації, якщо це обумовлено договором на придбання зазначеного обладнання

придбання бурового устаткування, геодезичних інструментів, науково-дослідних приладів

придбання спеціальних креслярських столів

придбання килимів, штор, сервізів тощо (якщо вартість без ПДВ перевищує 1000 грн);

придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування для санаторіїв, лікувальних закладів, придбання іншого виробничого обладнання довгострокового користування

придбання невиробничого обладнання і предметів довгострокового користування для установ (організацій) і для реалізації багатоцільових проектів (програм)

придбання меблів службового призначення, меблів для дитячих та навчальних закладів, меблів для медичних та лікувально-профілактичних закладів, а також спеціальних меблів для закладів культури

придбання кондиціонерів

придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки (у тому числі придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп’ютерної техніки)

придбання активного мережевого та телекомунікаційного обладнання

придбання спортивного обладнання

придбання протипожежного приладдя

придбання обладнання для їдалень, буфетів

видатки на поповнення музейних фондів, книг для бібліотечних фондів, придбання та випуск підручників для бібліотечних фондів навчальних закладів, придбання статутів, порадників, військово-навчальної та спеціальної літератури для навчальних потреб військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу

придбання сценічно-постановочних засобів (декорації, меблі й реквізит, бутафорія, театральні й національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки) вартістю за одиницю понад 10 гривень

придбання невмонтованого обладнання, яке включене у вартість зведеного кошторису на капітальне будівництво та реконструкцію будов і об’єктів

придбання (незалежно від вартості) сільськогосподарських машин та знарядь до них

придбання усіх видів засобів пересування, призначених для переміщення людей і вантажів

придбання племінної худоби, службових собак та інших тварин

придбання багаторічних насаджень, а саме: плодово-ягідних дерев, кущів та озеленювальних і декоративних насаджень для облаштування територій установ, дворів будинків, вулиць, площ, садів, які передбачають виникнення необоротних активів

придбання зброї для установ (організацій), які відповідно до законодавства мають право на її придбання, але не мають призначень за кодом 1150.

видатки на капітальне будівництво нових житлових будівель та приміщень

придбання житлових приміщень, об’єктів (у тому числі на вторинному ринку), житлових приміщень для військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, гуртожитків, казарм, об’єктів державного житлового фонду

пайова участь у будівництві житла (у тому числі шляхом участі у Фонді фінансування будівництва)

оплата винагороди управителю фонду фінансування будівництва відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»

видатки на капітальне будівництво інших об’єктів, що не включені в позицію 2121

придбання об’єктів виробничого і невиробничого призначення

Видатки на капітальний ремонт житлових будівель та приміщень (у тому числі гуртожитків та казарм).

капітальний ремонт інших об’єктів, що не включені в позицію 2131 (у тому числі доріг, об’єктів з благоустрою міст, сіл, селищ)

капітальний ремонт автомобілів та обладнання, а також оплата запчастин до них, якщо вони включені до кошторису на проведення капітального ремонту, який є невід’ємною частиною угоди, укладеної з надавачем послуг

видатки на реконструкцію житлових будівель та приміщень (у тому числі гуртожитків та казарм);

видатки на розширення житлових будівель та приміщень (у тому числі гуртожитків та казарм).

видатки на реконструкцію інших об’єктів (у тому числі з елементами реставрації), що не включені до позиції 2141

видатки на технічне переоснащення діючих підприємств (за винятком придбання обладнання і предметів довгострокового користування)

видатки на розширення діючих підприємств

Придбання нематеріальних активів, тобто активів, що не мають фізичної та/або матеріальної форми та використовуються установою (організацією) в процесі її господарської діяльності більше року

Оплата робіт із створення програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, WEB-сторінок/сайтів/порталів) за умови передачі майнових прав власності замовнику.

Оплата роялті, тобто періодичні відрахування, які за договором сплачує ліцензіат за право користування предметом договору — винаходом, патентом, виданням книги, прокатом кінофільму, постановкою п’єси, виконанням авторської музики тощо

12

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.