Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Praktika1 (1).doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

Володіти:

 • механізмом самоуправління; механізмом дії економічних законів та законів менеджменту у галузі, в якій діє підприємство; методами планування, організації, мотивації, контролю; методикою наукових досліджень; методами оптимізації виробництва; технікою нормування праці;

мати чітке уявлення:

- про стан і перспективи розвитку підприємства та його підрозділів; про організаційну структуру підприємства; про особливості системи управління; про процедуру прийняття і реалізації управлінських рішень.

Тема 2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ТА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ХДАУ ТА НА ЕКОНОМІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Завдання № 1

1. Робота в мікрогрупі. Підготовка кожною мікрогрупою тексту п’ятихвилинної доповіді (3 – 4 аркуша А4) на певну тему: «Зміст основних документів ХДАУ: Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку». (додаток «В»)

СТАТУТ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО

АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Цей Статут розроблений відповідно до законодавства України і є документом, що регламентує діяльність ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, утвореного відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України.

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (далі – Університет) (ХДАУ) заснований у 1874 р. як Херсонське земське сільськогосподарське училище, з 1929 р. – Херсонський сільськогосподарський інститут ім. О.Д. Цюрупи. У 1998 році інституту присвоєно статус державного університету, з 2008 р. всі спеціальності мають вищий, четвертий рівень акредитації., код ЄДРПОУ _____, _____ 20__ року, код ЄДРПОУ 02306022, Академії митної служби України (заснована 11.06.1996), зареєстрованої 28 травня 2009 р, код ЄДРПОУ 24613078, та відноситься до сфери управління Міністерства освіти і науки України (далі – Уповноважений орган управління).

Повна офіційна назва Університету:

українською мовою - " ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ";

російською мовою - "ХЕРСОНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ";

англійською мовою - "KHERSON STATE AGRARIAN UNIVERSITY".

Скорочена офіційна назва Університету:

українською мовою - ХДАУ,

російською мовою - ХГАУ,

англійською мовою - KSAU.

1.2. Місцезнаходження Університету: вул. Рози Люксембург, 23, м. Херсон, 73006, факс: (0552) 42-92-89, електронна пошта: office@ksau.kherson.ua

офіційний сайт: http://ksau.ks.ua

1.3. Університет є багатопрофільним вищим навчальним закладом четвертого рівня акредитації, має розвинену інфраструктуру відокремлених структурних підрозділів, навчально-виробничих, наукових центрів, інших підрозділів, об’єднаних для реалізації державної політики у галузі освіти і науки, забезпечення виконання місії і завдань, як вищого навчального закладу.

Основними напрямами діяльності Університету є:

підготовка, згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями (у т.ч. на умовах кредитування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. № 916 «Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти» та угод між абітурієнтами-одержувачами кредиту й вищим навчальним закладом), висококваліфікованих фахівців для галузей освіти, науки, економіки, права, виробництва (аграрних, природничих, технічних, економічних, комп'ютерних технологій) та інших напрямів науки, техніки; проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, сприяє поширенню наукових знань, здійснює культурно-просвітницьку діяльність;

перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців за профілем діяльності університету;

наукова та інноваційна діяльність, спрямована на соціально- економічний розвиток країни та вдосконалення підготовки фахівців;

подальше реформування та модернізація вищої освіти відповідно до сучасних вимог та досягнень вітчизняної і міжнародної педагогічної науки, організація науково-методичного забезпечення підготовки фахівців за напрямами, визначеними Міністерством освіти і науки України;

сприяння розвитку суспільства на основі нових знань, підвищення освітньо-культурного рівня та духовності громадян;

здійснення зовнішніх зв’язків;

організація дистанційного навчання в Університеті та його підрозділах.

1.4. Мета і головні завдання Університету.

Основною метою діяльності Університету є забезпечення умов, необхідних для отримання громадянами України та іноземців професійної освіти, підготовка фахівців для потреб України відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти.

Головними завданнями Університету є:

1) у навчальній діяльності:

здійснення освітньої діяльності за визначеними напрямками, що забезпечує підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає стандартам вищої освіти;

виконання державного замовлення й угод на підготовку, перепідготовку й атестацію фахівців із вищою освітою;

надання післядипломної освіти громадянам України та іноземним громадянам;

підготовка до вступу до вищих навчальних закладів громадян України, підготовка іноземців до вступу до вищих навчальних закладів та їх навчання за напрямками діяльності Університету;

координація роботи відокремлених структурних підрозділів Університету;

здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та організація їх атестації у порядку встановленому Міністерством освіти і науки;

вивчення попиту на окремі напрями та спеціальності на ринку праці, сприяння працевлаштуванню випускників;

забезпечення культурного й духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в Університеті, у дусі українського патріотизму й поваги до Конституції України;

підвищення освітньо-культурного рівня громадян;

розробка і впровадження в навчальний процес новітніх інформаційних технологій і засобів навчання задля підготовки фахівців (із питань інноваційного розвитку);

реалізація інноваційних програм підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для університетів, наукових установ, наукомістких виробництв;

забезпечення участі студентів у здійсненні наукових і науково-технічних досліджень та впровадженні у практику результатів досліджень як необхідної складової навчального процесу;

підвищення кваліфікації працівників підприємств, установ та організацій, в тому числі з питань охорони праці на виробництві;

участь у розробленні й упровадженні державної політики у сфері науки й освіти;

2) у науковій, науково-дослідній та інноваційній діяльності:

здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень;

розроблення на засадах взаємодії науки й освіти конкурентоспроможних інноваційних технологій, інноваційних проектів, технічних пристроїв і систем, їх упровадження у виробництво й реалізація на вітчизняному та світовому ринках;

інтеграція освіти та науки у виробництво через створення навчально-науково-виробничих об'єднань, базових кафедр, лабораторій разом з науковими та іншими установами, підприємствами та організаціями, що перебувають у віданні Національної академії наук України й академій галузевих наук, відомчими інститутами, підприємствами, установами й організаціями;

забезпечення охорони об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема інноваційних розробок Університету;

здійснення разом із Національними та галузевими академіями наук фундаментальних і прикладних наукових досліджень за визначеними пріоритетними напрямами наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

упровадження в практику наукових досягнень, технічних і технологічних розробок;

реалізація разом з іншими вищими навчальними закладами та науковими установами спільних програм за пріоритетними напрямами фундаментальних і прикладних наукових досліджень для розв'язання важливих соціально-економічних завдань у різних галузях економіки;

розробка інноваційних проектів, упровадження та виробництво нової високотехнологічної продукції;

розробка та впровадження в навчальний процес новітніх інформаційних технологій і засобів навчання з метою підготовки фахівців з питань інноваційного розвитку;

маркетингове, інформаційне та патентно-ліцензійне забезпечення наукової діяльності, стандартизація й метрологічне забезпечення науково-технічної продукції;

організація інформаційно-рекламної діяльності вчених Університету, випуск монографій і журналів, збірників наукових праць, організація виставок, ярмарків, аукціонів тощо;

науково-дослідна робота, організація і проведення досліджень у галузях агропромислового виробництва, економіки, фінансів, юриспруденції, державного регулювання, зовнішньо-економічної діяльності та митної справи, у сферах інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу, водного господарства, сільськогосподарського машинобудування та сільськогосподарської дорадчої діяльності;

діяльність у сфері інжинірингу, консалтингу, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

підготовка і перепідготовка за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем робітників і спеціалістів на замовлення центрів зайнятості населення, юридичних та фізичних осіб;

підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру, докторантуру;

наукові консультації для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно;

підготовка кваліфікованих фахівців з рівнем знань, умінь, навичок в обсязі державних вимог;

організація практичної підготовки студентів та фахівців на базі навчально-науково-практичних центрів Університету, державних органів, установ, організацій та підприємств;

наукова, науково-технічна, інноваційно-інвестиційна, інформаційно-консультативна, дорадча, виставкова діяльність, пропаганда наукових знань, інформаційне та консультаційне забезпечення галузей агропромислового виробництва;

культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська, виробничо-комерційна робота, надання готельних послуг, виробнича та посередницька діяльність;

здійснення зовнішніх зв’язків, у тому числі підготовка висококваліфікованих фахівців відповідних спеціальностей та освітньо-кваліфікаційних рівнів на основі договорів, укладених з іноземними юридичними та фізичними особами;

надання платних послуг згідно із законодавством України;

виробництво та реалізація продукції промислового харчування, організація її споживання;

інші доступні та доцільні види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності;

3) у міжнародній діяльності:

упровадження міжнародної діяльності у сфері науки й освіти відповідно до законодавства України, інтеграція Університету у світовий освітній і науковий простір;

забезпечення виходу на світовий ринок науково-технічної продукції, участь у реалізації міжнародних проектів і програм, науково-практичних конференціях, семінарах і виставках;

створення спільних з іноземними партнерами наукових, науково-навчальних, науково-освітніх, науково-дослідних центрів, Інститутів, інших об'єднань для виконання освітніх і науково-дослідницьких програм з видачею студентам, аспірантам та докторантам відповідних документів про освіту.

4) забезпечення інших видів освітньої, наукової, науково-технічної, дослідницької, інноваційної, міжнародної, науково-методичної, виробничої, творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивно-оздоровчої, фізкультурної, туристичної та видовищно-розважальної діяльності.

1.5. Види економічної діяльності університету та його підрозділів (КВЕД) визначаються відповідно до Державного класифікатора видів діяльності й закріплюються Довідкою державної реєстрації.

Основними видами економічної діяльності університету для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців згідно з ДК 009:2010 є:

85.42 Вища освіта.

85.32 Професійно-технічна освіта.

85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.

85.31 Загальна середня освіта.

72.20 Дослідження та експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук.

72.19 Дослідження та експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

71.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій.

85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти.

85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку.

Повноваження на виконання основних видів економічної діяльності відокремленими структурними підрозділами, що займаються освітньою та науковою діяльністю, визначаються відповідно до їх положень.

Видами економічної діяльності для інших підрозділів, які забезпечують виконання основної та навчально-виробничої діяльності, певних напрямів науково-дослідної та інноваційної роботи є:

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур,

01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників,

01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур,

01.29 Вирощування інших багаторічних культур,

01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів для навчально-наукового центру.

56.29 Приготування та постачання інших готових страв для навчально-виробничого об’єднання.

71.20 Технічні та біологічні випробування та дослідження для науково-технічного центру з сертифікації продукції, послуг та систем якості.

Здійснення інших видів діяльності, у т.ч. надання платних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», затверджуються наказом ректора.

  1. На основі отриманих ліцензій Університет та його відокремлені структурні підрозділи готують фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • кваліфікований робітник;

 • молодший спеціаліст;

 • бакалавр;

 • спеціаліст;

 • магістр.

  1. Відповідно до ст. 58 Закону України «Про вищу освіту» університет здійснює підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів у аспірантурі і докторантурі, відкриття яких здійснюється у встановленому порядку.

  2. 1.8 Університет є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та відділеннях Державної казначейської служби України, герб, прапор, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням; може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, виступати засновником (співзасновником) інших юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність відповідно до напрямів навчально-науково-виробничої діяльності вищого навчального закладу.

  3. У своїй діяльності Університет керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», іншими законами, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, а також актами Кабінету Міністрів України, цим Статутом, іншими нормативно-правовими актами, гуманістичними, демократичними традиціями світової та вітчизняної освіти, науки й культури, дотримується рекомендацій і стандартів, визначених документами Болонського процесу.

  4. Університет може створювати:

- навчально-науково-виробничі центри (комплекси, інститути), що об’єднують споріднені факультети, коледжі, технікуми, наукові, науково-дослідні, науково-виробничі й проектні інститути, дослідні станції, кафедри, наукові лабораторії, конструкторські бюро, навчально-дослідні господарства, навчально-виробничі комбінати, експериментальні заводи, полігони, технопарки, наукові парки, торгові дома, інші підрозділи;

- науково-дослідні центри (комплекси, інститути), що об’єднують споріднені наукові лабораторії, кафедри, інші підрозділи за певним напрямом науково-дослідної роботи.

1.11. Університет має право створювати у своєму складі заклади післядипломної освіти, що готують фахівців з нових перспективних напрямів науки і техніки на базі вищої освіти у скорочені терміни. Порядок створення закладів регулюється законодавчими та нормативно-правовими актами.

1.12. Університет може створювати навчальні й наукові підрозділи без права юридичної особи: навчально-наукові, науково-дослідні та інші інститути, навчально-науково-практичні центри, агротехнологічні парки, коледжі, курси, факультети суміжних і додаткових професій, кафедри, наукові бібліотеки, лабораторії, центри, відділи, комплекси, підрозділи громадського харчування та інші підрозділи, що надають платні послуги. Такі підрозділи підпорядковані безпосередньо ректорові Університету, який відповідно до цього Статуту призначає керівника підрозділу, визначає напрями їх основної діяльності, порядок фінансово-господарської діяльності, структуру управління та умови використання матеріально-технічної бази, що належить Університету. Науково-педагогічні, наукові, педагогічні та інші працівники Університету можуть брати участь у роботі цих підрозділів на умовах сумісництва, за контрактом, за трудовими угодами у складі тимчасових творчих колективів, за угодами цивільно-правового характеру, на умовах погодинної оплати тощо.

1.13. Університет може мати у своєму складі підготовчі відділення (підрозділи), підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, лабораторії, навчально-методичні кабінети, комп’ютерні та інформаційні центри, центр з підготовки робітничих професій, навчально-виробничі й творчі майстерні, навчально-дослідні господарства, виробничі структури, видавництва, спортивні комплекси, бази відпочинку заклади культурно-побутового призначення, заклади санаторно-профілактичного призначення та інші підрозділи, діяльність яких не заборонена чинним законодавством України.

1.14. Університет може мати у своєму складі докторантуру і аспірантуру, які є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. Аспірантура і докторантура Університету мають право здійснювати підготовку науковців з відривом або без відриву від виробництва за спеціальностями, визначеними Уповноваженим органом управління, як за державним замовленням, так і за кошти фізичних або юридичних осіб.

Для захисту дисертацій в Університеті в порядку, встановленому законодавством, створюються спеціалізовані вчені ради.

1.15. Структурні підрозділи (у т.ч. відокремлені) Університету створюються відповідно до законодавства і головних завдань Університету та здійснюють свою діяльність згідно з Положеннями, що затверджуються Університетом. Виходячи із завдань підвищення ефективності діяльності, раціоналізації управління, Університет у визначеному порядку приймає рішення щодо створення, ліквідації, реорганізації, припинення діяльності структурних підрозділів, у необхідних випадках порушує питання про це перед Міністерством освіти і науки України.

Рішення стосовно організації, ліквідації та інших дій, що впливають на функціонування відокремлених структурних підрозділів Університету, приймаються за згодою Міністерства освіти і науки України, з урахуванням результатів обговорення трудового колективу відокремленого структурного підрозділу.

1.16. Структурні підрозділи, що входять до складу Університету, мають право на прийняття самостійних рішень у межах повноважень, наданих згідно з затвердженими Положеннями структурних підрозділів.

У випадках, визначених Університетом та Положеннями про відокремлені структурні підрозділи, вони можуть мати окремі права фінансово-господарської самостійності, самостійний баланс, власні рахунки в органах Державної казначейської служби України та в установах банків, печатку, зразок якої затверджується в установленому порядку та ін.

Згідно з законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України до навчального комплексу Університету можуть входити інститути, коледжі, технікуми, училища, гімназії, ліцеї, підприємства та організації із збереженням статусу юридичних осіб.

1.17. Основними структурними підрозділами Університету є: інститут економіки, що поєднує два факультети: обліку і фінансів та факультет менеджменту і маркетингу; інститут біотехнології та здоров'я тварин, що поєднує два факультети: біотехнологічний та факультет ветеринарної медицини; факультет механізації сільського господарства; агрономічний факультет; еколого-меліоративний факультет; інститут довузівської підготовки; інститут післядипломної освіти; науково-дослідний центр біобезпеки та екологічного контролю ресурсів агропромислового комплексу, інші підрозділи, що входять до загальноуніверситетської структури відповідно до затвердженого штатного розпису.

1.17.1. До структурних підрозділів, що входять до загальноуніверситетської структури і забезпечують навчально-виховний процес та наукову діяльність в Університеті, належать:

навчальний відділ;

 • відділ кадрів;

 • бухгалтерія;

 • канцелярія;

 • юридичний відділ;

 • адміністративно-господарська частина;

 • науково-дослідна частина;

 • відділ аспірантури та докторантури;

 • спеціалізовані вчені ради;

 • планово-фінансовий відділ;

 • відділ міжнародних зв’язків;

 • приймальна комісія;

 • відділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Університету;

 • навчально-виробничі майстерні;

 • поліграфічний відділ;

 • готелі;

 • гуртожитки;

 • бібліотеки;

 • дослідне поле;

 • навчально-науково-практичний центр;

 • заклади громадського харчування студентів і співробітників;

 • проблемні науково-дослідні лабораторії та центри;

 • відділ охорони праці;

 • санаторій-профілакторій;

 • комбінат студентського харчування «Аграрник»;

 • геодезичний полігон в с. Орлівщина Новомосковського району;

 • база відпочинку «Колос» на Азовському морі;

 • інші структурні підрозділи, створені відповідно до чинного законодавства та рішення Вченої ради Університету.

1.18. До складу Університету входять відокремлені структурні підрозділи з окремими правами юридичної особи, а саме: Інститут «Митна академія України», Інститут «Дніпропетровська державна фінансова академія» (далі – Інститут, Інститути), Нікопольський коледж, Ерастівський коледж ім. Е.К. Бродського, Технологічний коледж, Верхньодніпровський коледж, Новомосковський коледж, коледж електрифікації (далі – Коледж, Коледжі).

1.15.2. Структура і діяльність кожного структурного підрозділу (в тому числі відокремленого) Університету регламентується відповідним Положенням.

1.15.3. Перелік структурних підрозділів Університету та особливості їх функціонування визначаються Положеннями про структурні підрозділи і затверджується наказом ректора Університету.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]