Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Praktika1 (1).doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

Завдання № 3

Індивідуальна робота. Фіксація в щоденнику-звіті з навчальної практики переліку різних видів практик, які передбачено навчальним планом та формулювання висновку щодо важливості практичної підготовки студентів з фаху та ролі й місця навчальних практик у підготовці менеджерів.

Програма навчальної практики з дисципліни “Вступ до фаху”

Завдання: озброєння студентів першочерговими уміннями навчальної діяльності студента в університеті та професійної діяльності менеджера, створення у них установки на оволодіння глибокими теоретичними знаннями і професійними вміннями та навичками, необхідними для майбутньої професійної діяльності, формування інтересу до професії менеджера.

Предмет: ознайомлення з роллю та навчанням сучасного менеджменту у сільськогосподарському виробництві і в процесі розвитку підприємств галузі. Майбутні об’єкти професійної діяльності . Методика та навички самостійного опанування дисципліни.

Навчальна практика включає 78 годин.

У результаті проходження навчальної практики студент повинен уміти:

  • орієнтуватися в основних поняттях менеджменту;

  • застосовувати найпростіші методи досліджень у менеджменті;

  • здійснювати самоуправління власною навчальною діяльністю.

Студенти зрозуміють, наскільки різноманітною і об’ємною є інформація з менеджменту. Вони дізнаються про великих управлінців, політиків, акторів тощо, про те, як потрібно будувати стосунки з іншими людьми, щоб чогось досягти в своїй діловій кар’єрі.

Програма навчальної практики Комп’ютерний практикум

Навчальна практика "Комп'ютерний практикум" покликана закріпити у студентів знання та навички, отримані при вивченні математичних дисциплін, поставити на якісно новий рівень можливість їх використання для вирішення економічних задач. Головним завданням практикуму є надбання практичних навичок вирішення реальних завдань з використанням персонального комп'ютера.

Ціллю навчальної практики має бути перевірка, закріплення і розвиток знань, умінь і практичних навичок у вирішенні типових задач на сучасних персональних комп'ютерах за допомогою прикладних програм Mathcad, Excel, Statistica.

Навчальна практика включає 36 годин лабораторних занять з розв’язання на комп’ютері основних класів задач навчального циклу "Математика для економістів": "Вища математика", "Теорія ймовірностей та математична статистика", "Математична програмування", "Дослідження операцій".

Лабораторні роботи студенти виконують у комп’ютерних класах.

Мета навчальної практики — поглибити знання, уміння та навички, здобуті при вивченні фундаментальних навчальних дисциплін "Вища математика", "Теорія ймовірностей та математична статистика", "Математична програмування", "Дослідження операцій", "Економетрія".

Завдання практики полягає у формуванні студентами початкових навичок професійної діяльності, пов’язаної з використанням комп’ютерів для розв’язання задач прикладної математики в економіці, самостійною розробкою розрахункових алгоритмів та поглибленням математичних, комп’ютерних знань і навичок, необхідних в практичній роботі менеджера.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]