Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Praktika1 (1).doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

День 1 23.12.13

Тема 1. Вища освіта в Україні у контексті Болонського процесу. Державний стандарт вищої освіти в Україні Завдання № 1

Метою навчальної практики є ознайомлення студентів з особливостями майбутньої професії, її змістом та завданнями управлінської діяльності, роллю керівників різних рівнів в управлінні сучасними підприємствами, особливостями організації підготовки фахівців з менеджменту.

Завдання навчальної практики:

а) ознайомити студентів:

- з основними положеннями про організацію вищої освіти в Україні, її особливостями у ВНЗ та надати стислу інформацію про Болонський процес;

- із загальними питаннями Державного стандарту вищої освіти в Україні та організаційно-методичним підґрунтям навчання у ВНЗ;

- з особливостями організації навчальної, науково-дослідницької, самостійної і виховної роботи у Херсонському державному аграрному університеті, на економічному факультеті, на випусковій кафедрі «Менеджменту організацій»;

- зі змістом навчального плану підготовки фахівців, структурою, послідовністю і взаємозв’язком між дисциплінами;

- зі сферою їх майбутньої професійної діяльності, переліком основних типів підприємств;

б) охарактеризувати новітні інноваційні та комп’ютерні технології, методи активізації навчання під час проведення лекційних, семінарських занять, практикумів, поточного та підсумкового контролю знань, державної діагностики якості підготовки студентів;

в) визначити:

- місце та роль фахівця з менеджменту організацій і адміністрування;

- види, місце, зміст і терміни навчальної, комплексної з фаху та переддипломної практик, стажування у забезпеченні ґрунтових практичних умінь і навичок у підготовці фахівця;

г) довести до відома студентів перелік посад, що може обіймати випускник професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» на підприємствах;

д) надати студентам стислий огляд змісту освітньо-професійної програми фахівця професійного спрямування напряму «Менеджмент», а також ознайомити з кваліфіційними вимогами та основними видами і змістом діяльності менеджера.

Завдання № 2

Підготовка тексту міні-доповіді на тему «Яким має бути сучасний університет» (додаток «А»)

Об’єктивність та невідворотність переходу до «суспільства знань» сьогодні є загальновизнаним процесом в країнах Європи. У 1999 році міністри освіти 29 європейських країн підписали Болонську декларацію, метою якої є поступова універсалізація стандартів вищої освіти задля створення єдиного європейського освітньо-наукового простору та підвищення якості європейської освіти. Конкретні кроки, передбачені Болонською декларацією, є такими:

1. Затвердження загальноприйнятої та сумірної системи ступенів (easily readable and comparable degrees), у тому числі шляхом запровадження додатка до диплому, з метою сприяння працевлаштуванню європейських громадян та підвищення міжнародної конкурентоспроможності європейської системи вищої освіти. 2. Запровадження двох основних циклів навчання: додипломного та післядипломного. Доступ до другого циклу повинен передбачати успішне проходження першого циклу, що має тривати не менше трьох років. 3. Створення системи навчальних кредитів - на зразок Європейської системи трансферу оцінок (ECTS), як відповідного засобу сприяння більшій мобільності студентів. 4. Сприяння свободі пересування студентів та викладачів шляхом: - забезпечення студентам доступу до навчальних можливостей та відповідних послуг; - забезпечення викладачам і дослідникам визнання та зарахування часу, який вони провели викладаючи, стажуючись чи виконуючи дослідницьку роботу в європейському контексті (European context) зі збереженням їхніх законних прав. 5. Сприяння європейському співробітництву щодо гарантування якості освіти з перспективою вироблення порівняльних критеріїв та методології. 6. Просування необхідних європейських стандартів у галузі вищої освіти, зокрема щодо розробки навчальних планів, співробітництва між освітніми закладами, вироблення схем мобільності та інтегрованих навчальних, виховних та дослідницьких програм.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]