Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
perediplomna_praktika_magistri.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
402.37 Кб
Скачать

14

Міністерство аграрної політики україни

ДВНЗ "ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

Кафедра обліку і аудиту

ПРОГРАМА

ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

для студентів спеціальності 8.030509/01 – облік і аудит

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр з обліку і аудиту

Упорядники: д. е. н., професор Л.О. Мармуль

к. е. н., доц. І.В. Шепель

к.е.н., доц. Скрипник

Херсон – 2012 р.

Мармуль Л.О., Шепель І.В., Скрипник С.В. Програма переддипломної виробничої практики - Херсон: ХДАУ, Колос”. – 14 с.

Мета програми – є закріплення теоретичних знань та придбання практичних навичок з організації бухгалтерського обліку, аудиту на підприємстві, а також збір практичних даних для написання дипломної магістерської роботи.

Програма призначена для студентів спеціальності 8.050106 – облік і аудит освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр з обліку і аудиту".

Складена на підставі Наскрізної програми затвердженою - методичною радою спеціальності “Облік і аудит” економічного факультету (протокол №__ ) від „___”________ 20___ р.

Радою економічного факультету (протокол №__ ) від „___”_________20___ р

Рецензент: Зоріна В.Н., кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедрою обліку і аудиту Херсонського економіко-правового інституту.

Програма переддипломної виробничої практики розглянуто і ухвалено методичною комісією економічного факультету зі спеціальності “Облік і аудит” Протокол № ____ від “__”_________20 __ р.

Мета і завдання практики

Виробничу практику — продовження навчального процесу з підготовки магістрів — студенти проходять на підприємствах і в організаціях, з якими уклав договір університет. Для проходження переддипломної практики студент направляється на підприємства різних форм власності та господарювання (АТ, ТОВ, сільськогосподарські підприємства, приватні підприємства, банківські установи, бюджетні установи, аудиторські фірми та інші.).

Керує практикою головний бухгалтер підприємства/фірми або його замісник. Навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра Обліку і аудиту. Керівники практики від кафедри контролюють хід практики та надають студентам необхідні консультації.

Студент-практикант працює за індивідуальним календарним графі­ком. Керівник практики від підприємства разом із викладачем кафедри згідно з програмою та тематичним планом складають робочий план для кожного студента. Практикант повинен вести щоденник виробничої практики, де має занотовувати інформацію про свою діяльність.

Метою переддипломної практиці є закріплення теоретичних знань та придбання практичних навичок з організації бухгалтерського обліку, аудиту на підприємстві, а також збір практичних даних для написання дипломної магістерської роботи. Під час практики студенти вивчають організацію діяльності під­приємства, структуру управління, побудову і виконання первинно­го обліку, складання облікових реєстрів та джерел звітності.

  1. Обов'язки і права студента-практиканта

Студент-практикант повинен з'явитися на місце проходження практики у термін, установлений наказом ректора.

Прибувши на підприємство, де має проходити практика, сту­дент зобов'язаний:

• простежити за оформленням адміністрацією наказу про про­ходження практики і про призначення керівника практики від підприємства,

• затвердити у керівників план-графік проходження практики;

• в разі потреби оформити перепустку на підприємство.

Під час практики необхідно:

  • дотримуватися правил внутрішнього розпорядку і вимог трудового законодавства нарівні з працівниками підприємства;

  • виконувати план, підготовлений і затверджений керівниками від кафедри і підприємства;

  • ознайомитися і самостійно виконати основні види обліково-ана- літичної роботи, вказаної у тематичному плані практики;

  • збирати матеріал для магістерської роботи;

  • виконувати вказівки керівника практики від підприємства; оформляти щоденник за встановленою формою;

Не пізніше ніж за день до закінчення практики студент повинен одержати відгук керівника практиці від підприємства, який підписано керівником та головним бухгалтером підприємства.

Протягом усього терміну практики студент готує збірку бух­галтерських документів, складання яких передбачене програмою практики.

Після закінчення практики студент зобов'язаний подати на кафедру:

• щоденник виробничої практики, оформлений належним чи­ном і затверджений головним бухгалтером підприємства;

• індивідуальний календарний план;

• характеристику з місця проходження практики;

• матеріали до магістерської роботи.

Переддипломну практику студент захищає перед комісією в термін, визначе­ний кафедрою.

Про недоліки в організації проходження практики студент має право зробити заяву своєму безпосередньому керівникові.

  1. Керівник практики від інституту зобов'язаний:

• систематично контролювати хід виконання програми практики згідно з установленим графіком;

• проводити консультації для студентів з питань практики;

• здійснювати контроль за тим, як студенти опановують професію економіста-бухгалтера;

• перевіряти щоденники та збірки документів;

• доповідати на кафедрі про хід виконання практики кожним студентом;

• дати висновок про роботу студента.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]