Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pravoznavstvo_BGMF.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
20.11.2018
Размер:
454.14 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

з дисципліни “ Правознавство”

для студентів 4 курсу ”БГМФ”,

денної форми навчання

Херсон – 2011

УДК:

Навчально-методичний посібник для самостійної підготовки, проведення практичних занять та модульного контролю з дисципліни “ Правознавство” для студентів 4 курсу ”БГМФ”, денної форми навчання

Рекомендовано до видання на засіданні кафедри (протокол № від 2011 р.)

Рецензенти: кандидат юридичних наук, доцент Зубенко В.В.

Посібник підготував: ст. викладач Жолоб Г.М.

Передмова

Основною метою вивчення студентами дисципліни “Правознавство” є досягнення ними правових знань, формування нового, вищого рівня правової свідомості та правової культури, розвитку навичок самостійної роботи з правовою літературою для подальшого використання необхідної інформації.

Завдання даного курсу полягає у тому, щоб майбутні спеціалісти аграрно – промислового комплексу оволоділи необхідними правовими знаннями, виявляли інтерес до правових аспектів майбутньої діяльності, повагу до норм права, суспільно – політичну активність, переконання в дотриманні принципів моралі та права, допомогти студентам сформувати відповідний рівень правової свідомості, що дозволить їм орієнтуватися у суспільних відносинах, які регулюються та охороняються правом, діяти відповідно до закону в процесі їхнього життя, дбайливо ставитися до власності, землі, природи, вміння вірно застосовувати діюче законодавство.

Вивчення курсу сприятиме усвідомленню студентами необхідності побудови правової держави, дотримання принципів верховенства демократичного закону, як державними органами, так і окремими особами. Курсом передбачено вивчення наступних тем:

 • поняття правової держави та основні поняття загальної теорії права,

 • поняття та предмет цивільного права, здійснення цивільних прав, права власності, зобов'язального права,

 • поняття трудового договору, робочого часу та часу відпочинку, оплати праці, трудової дисципліни, матеріальної відповідальності, трудових спорів,

 • земельного законодавство України,

 • поняття екологічного права як галузі права,

 • адміністративне та кримінальне законодавство України.

Програма розрахована на 108 годин, включає в себе 16 годин лекційної роботи, 32 години практичних занять та 60 годин на самостійну роботу студентів.

Підсумковим етапом вивчення курсу є залік.

Після закінчення вивчення даного курсу студенти повинні

знати:

 • сутність права, основні закономірності виникнення держави і права, особливості формування держави;

 • виникнення юридичного права, типи держави і права, характеристику внутрішніх і зовнішніх напрямів діяльності (функцій) держави;

 • співвідношення громадянського суспільства і правової держави;

 • поняття права та його ознаки, функції і принципи права;

 • загальну характеристику основних галузей права України та реалізацію норм права;

 • правовий режим точного виконання чинних законів усіма суб’єктами права, режим, за якого забезпечуються права і виконуються обов’язки людиною, державою і громадянським суспільством (законність);

 • поняття і види правосвідомості та правової культури, юридичної відповідальності;

 • основи конституційного права України як провідної галузі національного права України;

 • поняття муніципального права;

 • поняття цивільного права, зобов’язального права, права власності;

 • предмет і систему трудового права, його основні принципи, суб’єкти;

 • поняття фінансового права та банківської системи України;

 • систему законодавства про охорону навколишнього природного середовища та його загальну характеристику;

 • загальну характеристику земельного права, поняття, відносини та предмет правового регулювання;

 • основи адміністративного та кримінального законодавства;

 • засади правоохоронної діяльності, правосуддя та судочинства.

уміти:

 • тлумачити та застосовувати діюче законодавство під час розв’язання правових ситуацій;

 • у доступній формі висвітлювати історію виникнення держави і права, розкривати поняття держави, права, правотворчості, право реалізації, законності та правопорядку, правомірної і протиправної поведінки, юридичної відповідальності;

 • орієнтуватися та використовувати на практиці нормативно - правові документи у різних галузях права.

№ п/п

Тематика лекцій та практичних робіт

Всього

Лекції

Практич-

на робота

Самостійна робота

Модуль 1

Основні закономірності виникнення держави і права. Типи держави та права. Поняття правової держави. Поняття права та його ознаки. Функції і принципи права. Загальна характеристика основних галузей права.

14

2

4

8

Конституційне право як провідна галузь національного права України. Конституційні права, свободи та обов’язки громадянина України, гарантії їх дотримання. Загальна характеристика системи органів державної влади.

14

2

4

8

Разом:

28

4

8

16

Модуль 2

Основи цивільного права України: поняття і система. Поняття цивільних правовідносин. Суб’єкти та об’єкти цивільних правовідносин. Право власності та інші речові права. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності. Позовна давність.

14

2

4

8

Зобов'язальне право. Загальні положення про договір. Окремі види договорів. Спадкове право.

14

2

4

8

Предмет, система, принципи та джерела трудового права. Трудові правовідносини. Трудовий договір: поняття, умови укладення, форма, строк і види трудового договору. Робочий час та час відпочинку. Правове регулювання оплати праці. Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність. Трудові спори.

14

2

4

8

Разом:

42

6

12

24

Модуль 3

Загальна характеристика земельного права. Поняття, відносини та предмет правового регулювання. Гарантії прав на землю. Охорона земель. Екологічне право та законодавство про охорону навколишнього середовища. Екологічні права й обов’язки громадян та природокористувачів.

12

2

4

6

7.

Поняття і предмет фінансового права України. Система та джерела фінансового права. Предмет регулювання фінансового права. Бюджет і бюджетна система. Поняття, функції та структура банківської системи України,

12

2

4

6

8.

Система і джерела адміністративного права України. Поняття державного управління та співвідношення його з виконавчою владою. Адміністративні правовідносини. Поняття адміністративної відповідальності. Основні поняття і система кримінального права України. Характеристика Кримінального кодексу України. Поняття злочину та його ознаки. Кримінальне покарання, поняття та ознаки, особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

14

2

4

8

Разом:

38

6

12

20

Всього:

108

16

32

60

Практичне заняття №1

Тема: Основні закономірності виникнення держави і права. Типи держави та права. Поняття правової держави.

Мета: Закріплення отриманих знань з основ теорії держави і права.

2 години

Завдання для самостійної роботи.

Ознайомтесь із запропонованою до даної теми основною та додатковою літературою.

Ознайомтесь із питаннями з даної теми та законспектуйте основні положення відповідей на них.

Дайте відповіді на такі питання:

а) що таке функції держави та як їх класифікують?

б) які риси характеризують правову державу?

в) визначте, що таке форма правління, форма державного устрою та державно – правовий режим?

Питання, що визначені для обговорення на занятті .

1.Що таке держава?

2.Дайте визначення поняття права.

3. Яка структура норми права?

4. Що розуміють під джерелами права України?

5. Дайте визначення поняття “правовідносини”.

Тестові завдання по темі:

Варіант №1

До економічних передумов виникнення держави і права (за історико –матеріалістичною теорією) належать:

а) Вирізнення скотарських племен.

б) Відокремлення ремесла від рільництва.

в) Виникнення патріархальної сім’ї.

г) Виникнення і розвиток торгівлі.

Варіант №2

До політичних передумов виникнення держави і права (за історико –матеріалістичною теорією) належать:

а) Неспроможність здійснювати публічну владу застарілими формами і методами в нових умовах господарювання.

б) Утворення класів як великих груп людей із протилежними інтересами.

в) Виникнення виробничої економіки замість привласнюючої.

г) Виникнення між класових конфліктів.

Варіант №3

Виберіть правильні відповіді – який орган приймає(видає) :

1. Укази а) Голова Верховної Ради

2. Закони б) Президент

3. Рішення в) Органи внутрішніх справ

4. Інструкції г) Верховна Рада

5. Постанови д) Місцева Рада народних депутатів

6. Накази є) Міністерство

ж) Кабінет Міністрів

з) Місцева державна адміністрація

і) Органи прокуратури

Реферативне повідомлення:

1.Зміст принципу верховенства права і його відмінність від принципу верховенства закону.

2. Історичне значення прийняття Декларації про державний суверенітет України.

Практичне заняття №2.

Тема: Поняття права та його ознаки. Функції і принципи права. Загальна характеристика основних галузей права.

Мета: Закріплення отриманих знань з основ теорії держави і права.

2 години

Завдання для самостійної роботи.

Ознайомтесь із запропонованою до даної теми основною та додатковою літературою.

Ознайомтесь із питаннями з даної теми та законспектуйте основні положення відповідей на них.

а) що таке джерела права і яких видів вони бувають?

б) що таке правова поведінка, юридична відповідальність та в яких випадках вона наступає?

Питання, що визначені для обговорення на занятті .

 1. Що таке правова норма?

 2. Які галузі права вам відомі?

 3. Хто може бути суб’єктом правовідносин?

 4. Які існують види юридичної відповідальності?

Тестові завдання по темі:

Варіант №1

Вкажіть ознаки, які властиві для норм права:

а) Мають загальнообов'язковий характер.

б) Підтримуються лише позицією громадськості, громадським осудом за протиправні діяння.

в) За порушення настає юридична відповідаль­ність.

г) Підтримуються державою, її правоохоронними органами.

д) Регулюють важливі суспільні відносини, що мають суттєве значення для людини та суспіль­ства в цілому.

е) Значною мірою закріплюються у законах та інших нормативних актах.

є) Поступово утверджуються у суспільній свідо­мості і лише після цього стають обов'язковими для громадян.

Варіант №2

Визначте правильно вказані джерела права в Україні:

а) Указ Президента України

б) Дисертація на здобуття вченого ступеня докто­ра юридичних наук

в) Конституція України

г) Рішення Херсонської міської ради народних депу­татів

д) Інтерв'ю Голови Верховної Ради України

е) Підручник "Кримінальне право України"

є) Постанова Верховної Ради України

ж) Постанова Кабінету Міністрів України

з) Рішення з'їзду Народного Руху України

и) Наказ Міністерства освіти України

і) Рішення товариського суду

Варіант №3

З наведених визначень оберіть те, яке най­повніше:

а) Закон - це нормативний акт вищого пред­ставницького органу влади, що регулює най­важливіші суспільні відносини і має вищу юридичну силу щодо інших нормативно-пра­вових актів

б) Закон - це правило, яке треба виконувати

в) Закон - це документ, у якому містяться вимоги до громадян країни або їх права, який опубліковано

г) Закон - це документ, що надає людині певні права та накладає певні обов'язки

Варіант №4

Суб'єктом правовідносин може бути:

а) Особа без громадянства

б) Правовий акт

в) Особа без постійного місця проживання

г) Право

д) Громадянин України

Варіант №5

Одним з видів юридичної відповідальності є:

а) Правопорушення

б) Суб'єкт права

в) Адміністративна

г) Позбавлення волі

д) Кримінальна

е) Цивільно – правова

Варіант №6

Визначте, за які із зазначених дій може на­стати юридична відповідальність:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]