Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Praktika1 (1).doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

Програма виробничої практики з дисципліни "Аналіз господарської діяльності"

Виробнича практика з дисципліни "Аналіз господарської діяльності - складова частина навчального процесу студентів спеціальності "Менеджмент організації " ОКР "Бакалавр" і є його продовженням у виробничих умовах.

Основною метою проведення виробничої практики є закріплення та використання здобутих теоретичних знань, одержаних студентами в процесі навчання в навчальному закладі, на основі досконального вивчення роботи підприємств, а також оволодіння виробничими навичками визначення ефективності сільськогосподарського виробництва. Проведення комплексного аналізу результатів виробничо-фінансової і комерційної діяльності підприємств студент зможе самостійно обґрунтувати управлінські рішення.

Тривалість практики - два тижні. Календарні строки практики визначаються навчальним планом.

Результати проходження практики студент оформляє як розділ звіту. Він повинен мати чітку побудову, логічну послідовність висновків і пропозиції. В розділі "Аналіз господарської діяльності" повинні знайти відображення.

Письмовий звіт поєднує всі теми програми практики.

Програма виробничої практики з дисципліни "Судова практика"

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами і формами організації праці в правоохоронних органах, формування у майбутніх спеціалістів АПК професійних умінь і навичок роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання погреби систематично поновлювати свої правові знання та використовувати їх в практичній діяльності.

Практика передбачає безперервність та послідовність її проведення, формування у студентів необхідного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст".

Базою для проходження практики є місцеві суди Суворовського району м. Херсона та Комсомольського району м. Херсона.

Практика проводиться для студентів 4 курсу після вивчення дисципліни "Цивільний процес". Строк проходження практики - 2 тижні. Студенти, що навчаються на контрактній основі можуть самостійно, за погодженням з кафедрою, підбирати місце практики в інших місцевих судах.

Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики забезпечує кафедра правознавства. Від бази практики є голови суддів та провідні спеціалісти судових органів.

Завданнями навчальної практики є:

- ознайомлення з веденням судочинства в місцевих судах України;

- засвоєння порядку провадження у справах, які виникають із кримінальних, цивільних, трудових та інших спорів.

- ознайомлення з оформленням процесуальної документації: позовної заяви, доказів, ухвали суду, рішення суду, вироку суду, протоколу судового засідання, апеляційної скарги та інше.

- ознайомлення з практичним застосуванням чинного законодавства при розгляді конкретних справ, виявлення помилок та недоліків в застосуванні законодавства.

Під час практики студент зобов'язаний вести щоденник, де повинен висвітлювати зміст виконуваної роботи за кожен день практики. Щоденник є основним документом студента за час проходження практики. Керівник практикою від суду дає в щоденнику відповідну оцінку роботи студента - практиканта.

За результатами проходження практики оформляється звіт. Письмовий звіт з іншими документами (щоденник з усіма додатками) подається на рецензування керівнику практики від університету на протязі 2 тижнів після закінчення практики. Звіт має містити відомості про виконання студентом програми практики, висновки і пропозиції, список використаної літератури та інше.

Оформляється звіт з обов'язковим врахуванням єдиного стандарту (ЕСКД). До звіту обов'язково повинні бути додані зразки правових документів, що були складені під час проходження практики. Звіт повинен складатися з 2-х частин: текстової і зразків правових документів. Орієнтований об'єм звіту - не менше 20 сторінок. Підсумком практики є складання студентами заліку.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]