Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Охорона праці - конспект лекцій.doc
Скачиваний:
93
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
6.86 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Основи охорони праці

Навчальний посібник з лекційного курсу

Чернівці

«Рута»

2009

ББК 65.248я7

Т-223

УДК331.45(075)

Друкується за ухвалою редакційно-видавничої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Т-223 Основи охорони праці: навчальний посібник з лекційного курсу / Укл. Ю.Я. Томка, А.В. Мотрич. – Чернівці: Рута, 2009. – 236с.

У посібнику розглядається система правових, соціально-економічних, організаційно технічних методів і засобів забезпечення безпечних умов виробничого середовища, безпеки праці та пожежної безпеки згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

Для студентів, які навчаються за спеціальностями “Інформаційні мережі зв'язку” , “Біотехнічні та медичні апарати та системи”, “Лазерна та оптоелектронна техніка”.

ББК 65.248я7

УДК331.45(075)

 «Рута», 2009

 Томка Ю.Я., Мотрич А.В. 2009

Зміст

МОДУЛЬ 1 «ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ»

НЕ 1.1

ВСТУП…………………………………………………………………..

7

Охорона праці як соціально-економічний чинник і галузь науки…..

7

Основні етапи розвитку охорони праці………………………………..

8

З історії нагляду за охороною праці в Україні………………………..

10

Стан охорони праці в Україні та інших країнах………………………

11

Основні поняття в галузі охорони праці, їх терміни та визначення…

12

Предмет, структура, зміст, мета дисципліни «Основи охорони праці», її зв'язок з іншими дисциплінами……………………………..

19

1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ…………………………………………………………………...

19

НЕ 1.2.

1.1. ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ………………………………………………

19

1.1.1. Основні законодавчі акти про охорону праці……………….

19

1.1.2. Основні положення закону України «Про охорону праці»..

20

1.1.3. Соціальний захист потерпілих на виробництві……………..

24

1.1.4. Основні положення законодавства про працю……………...

27

1.1.5. Нормативно-правові акти з охорони праці………………….

29

1.1.6. Нормативні акти з охорони праці підприємств……………..

31

1.1.7. Відповідальність за порушення законодавства з охорони праці…………………………………………………………………..

32

НЕ 1.3.

1.2. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ……

34

1.2.1. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження………………………………………..

34

1.2.2. Система управління охороною праці………………………..

37

1.2.3. Організація охорони праці на виробництві. обов'язки роботодавців і працівників щодо виконання вимог охорони праці…………………………………………………………………..

44

1.2.4. Служба охорони праці підприємства………………………..

46

1.2.5. Комісія з питань охорони праці підприємства……………...

50

НЕ 1.4.

1.3. НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ……………

52

1.3.1. Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві………………………………………………..

53

1.3.2. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці…………………………………………………………………..

55

НЕ 1.5.

1.4. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ………………………………………...

58

1.4.1. Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні повноваження та права……………………………………………....

58

1.4.2. Громадський контроль за додержанням законодавства з охорони праці……………………………………………………..….

60

НЕ 1.6.

1.5. РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА АВАРІЙ НА ВИРОБНИЦТВІ……………………………………………..

64

1.5.1. Класифікація нещасних випадків……………………………

65

1.5.2. Розслідування та облік нещасних випадків…………………

68

НЕ 1.7.

1.6. АНАЛІЗ, ПРОГНОЗУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ВИРОБНИЦТВІ……………………………………………..

75

1.6.1. Методи аналізу виробничого травматизму та профзахворюваносп………………………………………………….

75

1.6.2. Основні причини виробничого травматизму і профзахворюваності та заходи щодо їх запобігання……………...

79

1.6.3. Визначення збитків, пов'язаних з виробничим травматизмом і захворюваннями працівників……………………..

81

МОДУЛЬ 2 «ГІГІЄНА ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА»

2. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ……………………………………………………………...

84

НЕ 2.1.

2.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ…………………………………

84

2.1.1. Законодавство в галузі гігієни праці…………………………

84

2.1.2. Фізіологічні особливості різних видів діяльності…………..

85

2.1.3. Гігієнічна класифікація праці………………………….……..

88

2.1.4. Атестація робочих місць за умовами праці………………....

90

НЕ 2.2.

2.2. МІКРОКЛІМАТ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ………….

91

2.2.1. Вплив параметрів мікроклімату на організм людини……………..

91

2.2.2. Теплове опромінення…………………………………………

98

2.2.3. Нормалізація параметрів мікроклімату. Заходи нормалізації….

102

НЕ 2.3.

2.3 ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ…………………………………………………….

102

2.3.1. Вплив шкідливих речовин на організм людини……………

102

2.3.2 Нормування шкідливих речовин……………………………

104

НЕ 2.4.

2.4. ВЕНТИЛЯЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ…………..

106

2.4.1. Призначення та класифікація систем вентиляції…………..

106

2.4.2. Природна вентиляція………………………………………….

107

2.4.3. Штучна вентиляція……………………………………………

110

2.4.3.1. Загальнообмінна штучна вентиляція………………………

111

        1. Розрахунок обміну повітря при загальнооб’ємній вентиляції…………………………………………………………….

113

2.4.4. Очищення повітря…………………………………………….

116

2.4.5. Контрольно-вимірювальна апаратура……………………….

123

НЕ 2.5.

3. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА……………………………………….............

126

3.1. Дія електричного струму на організм людини………………..

126

3.2. Фактори, що визначають небезпеку ураження електричним струмом.……………………………………………………………….

128

3.3. Перша допомога людині, ураженій електричним струмом…..

130

3.4. Аналіз небезпеки, що виникає при стіканні струму в

землю. Захисне заземлення……………………......…………………

130

3.5. Аналіз небезпеки ураження струмом при дотиканні

до струмопровідних частин в різних електричних мережах…….

137

3.6. Причини ураження електричним струмом і основні міри захисту………………………………………………………………..

144

3.7. Захисне відключення…………………………..……………….

149

3.8. Захист від переходу напруги з високої на низьку при пошкодженнях ізоляції в трансформаторах………………………..

152

3.9. Компенсація ємнісної складової струму замикання на землю…………………………………………………………………

153

МОДУЛЬ 3 «ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СУЧАСНИМ ВИМОГАМ ОХОРОНИ ПРАЦІ»

НЕ 3.1.

4. ВПЛИВ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ УМОВ НА БЕЗПЕКУ ПРАЦІ

156

4.1. Основні поняття та величини………………………………….

156

4.2. Нормування освітлення……………………………..………….

159

4.3. Методи розрахунку штучного освітлення…………..………..

162

4.4. Основні вимоги до виробничого освітлення………..………..

167

4.5. Джерела штучного світла……………………………….……..

168

НЕ 3.2.

5. ЗАХИСТ ВІД ВИРОБНИЧОГО ШУМУ………………………..

171

5.1. Основні поняття та фізичні параметри………………….…….

171

5.2. Характеристики джерел шуму…………………………………

176

5.3. Вплив шуму на організм людини……………………………..

182

5.4. Нормування шуму………………………………………………

183

5.5. Акустичний розрахунок……………………………………….

185

5.6. Основні методи боротьби з шумом…………………………...

188

НЕ 3.3.

6. ВІБРАЦІЯ, ЇЇ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ, МЕТОДИ ЗАХИСТУ……………………………………………………………….

191

6.1. Вібрація………………………………………………………….

191

6.2. Основні нормативні документи………………………………..

194

7. ЗАХИСТ ВІД ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ…………..

196

7.1. Характеристики іонізуючого випромінювання…………………..

196

7.2. Біологічна дія іонізуючих випромінювань……………………….

199

7.3. Норми радіаційної безпеки…………………………………………

201

7.4. Захист від іонізуючих випромінювань…………………………..

203

НЕ 3.4.

8. ЗАХИСТ ВІД СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ. ЗАХИСТ ВІД БЛИСКАВКИ……………………………

205

НЕ 3.5.

9. ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ………………………………

216

9.1. Загальні відомості про процес горіння……………………………

216

9.2. Характеристика речовин за пожежо- і вибухонебезпечностю….

219

9.3.Класифікація виробництв і зон за пожежо- вибухонебезпечністю

223

Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань………….

227

Питання до модуля 1…………………………………………………...

227

Питання до модуля 2…………………………………………………...

229

Питання до модуля 3…………………………………………………...

232

Список літератури……………………………………………………....

235