Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Охорона праці - конспект лекцій.doc
Скачиваний:
93
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
6.86 Mб
Скачать

Питання до модуля 3 «особливості забезпечення умов праці на виробництві, що відповідають сучасним вимогам охорони праці»

 1. Перерахуйте та дайте коротку характеристику основним показникам, що характеризують освітлювальні умови та умови зорової роботи на робочу місці.

 2. Які основні підходи у задачах нормування природного освітлення Вам відомі? Коротко охарактеризуйте їх.

 3. Які основні методики розрахунку штучного освітлення Вам відомі? Коротко охарактеризуйте їх суть.

 4. Сформулюйте основні вимоги до виробничого освітлення. Які основні характеристики штучних джерел випромінювання Вам відомі? Коротко їх охарактеризуйте.

 5. Охарактеризуйте основні поняття та фізичні параметри шуму. (Звук. Шум. Звуковий тиск. Інтенсивність (сила) звуку. Поняття рівнів інтенсивності звуку, звукового тиску та гучності, співвідношення між ними та одиниці вимірювання).

 1. Чому введено поняття рівнів звукового тиску та інтенсивності звуку? Їх визначення та одиниці вимірювання.

 2. Чому введено поняття гучності звуку? Її визначення та одиниці вимірювання.

 3. Які методи визначення результуючого рівня інтенсивності від декількох джерел шуму Ви знаєте? Дайте їм порівняльну характеристику.

 4. У чому сутність та переваги методу попарного й послідовного сумування рівнів інтенсивності звуку від різних джерел?

 5. Які характеристики джерел шуму Ви знаєте? (Звукова потужність, рівень звукової потужності, фактор направленості, показник направленості. Їх визначення та одиниці вимірювання).

 6. Які умови використання та суть методу вільного звукового поля визначення шумових характеристик машин?

 7. Які умови використання та суть методу відбитого звукового поля визначення шумових характеристик машин?

 8. Які умови використання та суть методу зразкового джерела шуму визначення шумових характеристик машин?

 9. Які умови використання та суть методу вимірювання шумових характеристик машин на віддалі 1 м від їх зовнішнього контуру?

 10. Які методи визначення шумових характеристик машин Ви знаєте? Коротко охарактеризуйте їх суть та умови застосування.

 11. У чому проявляється вплив шуму на організм людини? Що таке аудіометрія?

 12. Які методи нормування шуму Ви знаєте? Проведіть їх порівняльну характеристику.

 13. У чому суть та особливості нормування шуму за граничним спектром?

 14. У чому суть та особливості нормування шуму за рівнем звуку в дБА?

 15. Який порядок акустичного розрахунку у випадку відкритого простору? Задачі акустичного розрахунку.

 16. Який порядок акустичного розрахунку у випадку знаходження джерела шуму в приміщенні? Задачі акустичного розрахунку.

 17. Які методи та засоби захисту від шуму Ви знаєте? Що таке звукоізолююча здатність перешкоди, одиниці її вимірювання? Як проводиться розрахунок звукоізолюючої здатності суцільної та однорідної перешкоди (екрану).

 18. Прилади для вимірювання параметрів шуму (звуку), які особливості їх будови?

 19. Що таке вібрація? Які типи вібрації Ви знаєте? Її вплив на організм людини та методи захисту.

 20. Дайте визначення та охарактеризуйте джерела, типи та основні параметри вібрації, їх одиниці вимірювання.

 21. Що таке спектри рівнів коливальної швидкості вібрації?

 22. Які основні нормативні документи в галузі вібрації Ви знаєте? Нормування вібрації.

 23. Які методи зменшення впливу вібрації на організм людини Ви знаєте?

 24. Дайте визначення та охарактеризуйте джерела іонізуючого випромінювання. Які випромінювання відносяться до іонізуючих?

 25. Які характеристики іонізуючого випромінювання Ви знаєте? Експозиційна, поглинута та еквівалентна дози, їх потужність та одиниці вимірювання.

 26. Які характеристики активності радіоактивної речовини Ви знаєте? Що таке активність, питома активність радіоактивної речовини, її гамма-еквівалент (1 мг-екв Ra), одиниці їх вимірювання.

 27. У чому проявляється біологічна дія іонізуючих випромінювань? Зовнішнє та внутрішнє опромінення. Хронічна та гостра дія опромінення.

 28. Норми радіаційної безпеки. Основні нормативні документи. Гранично допустима доза, та границя дози.

 29. Які методи захисту від іонізуючих випромінювань Ви знаєте? Захист від внутрішнього та зовнішнього опромінення. Класи робіт з відкритими радіоактивними ізотопами. Групи радіаційної небезпеки радіонуклідів.

 30. Які особливості захисту від іонізуючих випромінювань у залежності від класу робіт з відкритими радіоактивними ізотопами?

 31. У чому сутність методу розрахунку захисних екранів від іонізуючих випромінювань?

 32. Дозиметричний контроль. Чим визначається його важливість для забезпечення безпеки людей від дії іонізуючих випромінювань?

 33. Які загальні відомості про процес горіння, пожежі та вибухи Ви знаєте? Дайте визначення поняттям пожежа, горіння (повне і неповне, гомогенне та гетерогенне), вогонь, полум’я. Як класифікують горіння за швидкістю поширення полум’я?

 34. Як класифікують горіння за швидкістю поширення полум’я? Охарактеризуйте їх.

 35. Які види процесу горіння Ви знаєте? Охарактеризуйте їх (спалах, загорання, запалювання, самозагорання, самозапалювання, тління, вибух, детонація).

 36. Які характеристики речовин за пожежо- і вибухонебезпечністю Ви знаєте? Охарактеризуйте їх (температура спалаху, запалення та самозапалення; нижня та верхня межі запалювання; температурні межі запалювання; мінімальна енергія запалювання; мінімальний вибухонебезпечний вміст кисню; …).

 37. Як класифікуються горючі речовини за здатністю загоратися? Які рідини вважаються легкозаймистими (ЛЗР), за якими параметрами їх поділяють на розряди? Скільки є цих розрядів?

 38. За яким параметром вибухонебезпечні суміші газів і парів з повітрям поділяються на групи? Скільки таких груп існує?

 39. За якими ознаками згідно СНіП ІІ-90-81 виробничі приміщення і склади підрозділяються на категорії за вибуховою, вибухопожежною і пожежною небезпекою? Скільки таких категорій існує?

 40. За якими ознаками згідно Правил улаштування електроустановок (ПУЕ) пожежно небезпечні зони підрозділяються на класи? Скільки таких класів існує?

 41. За якими ознаками згідно Правил улаштування електроустановок (ПУЕ) вибухонебезпечні зони підрозділяються на класи? Скільки таких класів існує?

 42. Які методи захисту від статичної електрики Ви знаєте?

 43. Які особливості і методи захисту від блискавки Ви знаєте? Яка методика розрахунку зони захисту одиночним стержневим блискавковідводом?

 44. Які особливості і методи захисту від блискавки Ви знаєте? Яка методика розрахунку зони захисту одиночним тросовим блискавковідводом?