Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Охорона праці - конспект лекцій.doc
Скачиваний:
93
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
6.86 Mб
Скачать

Питання до модуля 2 «гігієна праці та виробнича санітарія. Електробезпека»

 1. Охарактеризуйте взаємозв’язок параметрів мікроклімату (метереологічних умов) та організму людини. Окресліть основні заходи щодо нормалізації параметрів мікроклімату.

 2. Чи існує відмінність між небезпечним та шкідливим виробничим чинником (фактором)? Здійсніть їх класифікацію та наведіть відповідні приклади.

 3. Охарактеризуйте вплив теплового опромінення на організм людини. Розкрийте методику розрахунку теплового опромінення на робочому місці.

 4. Здійсніть класифікацію шкідливих речовин за впливом на організм людини згідно критеріїв санітарно-гігієнічної практики.

 5. Здійсніть класифікацію небезпечних речовин на основі поняття «гранично допустимої дози». Розкрите суть основних методів контролю останніх у повітрі виробничих приміщень.

 6. Охарактеризуйте призначення та проведіть класифікацію систем вентиляції із коротким аналізом кожної з них.

 7. Які основні види природної вентиляції Вам відомі? Яким чином визначається тиск теплового напору для природної вентиляції?

 8. Яким чином здійснюється розрахунок обміну повітря при загальнооб’ємній штучній вентиляції у випадку нормального мікроклімату та у випадку виділення надлишкового тепла в приміщенні?

 9. Яким чином здійснюється розрахунок обміну повітря при загальнооб’ємній штучній вентиляції у випадку виділення шкідливих парів чи газів (речовин) та у випадку виділенні вологи в приміщенні?

 10. Які основні види пилеуловлювачів Вам відомі? Здійсніть детальний аналіз принципів роботи кожного з них.

 11. Які речовини вважаються шкідливими? За якими ознаками і яким чином класифікуються хімічно небезпечні речовини за ступенем впливу на організм людини?

 12. Що таке гранично допустима концентрація шкідливих речовин та яким чином вона повинна співвідноситись при одночасному вмісті в повітрі робочої зони кількох шкідливих речовин однонаправленого впливу з їх фактичними концентраціями?

 13. На яких фізичних принципах базується робота пилевловлювачів? Від чого залежить ефективність роботи ротаційних пилеуловлювачів (ротоклонів), яка їх будова та принцип роботи?

 14. Що включає в себе правильна організація робочого місця?

 15. Якими параметрами визначаються метеорологічні умови або мікроклімат у виробничих приміщеннях? Яке середовище вважається комфортним, що таке терморегуляція організму людини і як ці поняття пов’язані з рівнянням його теплового балансу?

 16. Які шляхи естетизація праці Ви знаєте? Як впливають умови праці на її продуктивність?

 17. Як проводиться розрахунок обміну повітря загальнооб’ємної вентиляції при нормальному мікрокліматі та відсутності шкідливих речовин (або вмісті їх в межах норм) у виробничих приміщеннях?

 18. В чому проявляється шкідлива дія теплового опромінення на людину? Засоби захисту від променистого тепла.

 19. Якою буває вентиляція за способом переміщення повітря, в чому полягає її призначення? Яким технічним та санітарно-гігієнічним вимогам повинні відповідати системи вентиляції для їх успішної роботи?

 20. Що Ви розумієте під грубим, середнім та тонким очищенням повітря від пилу? Якими параметрами визначається якість очищенням повітря від пилу та ефективність роботи знепилюючого обладнання?

 21. Які види дії електричного струму на організм людини Вам відомі?

 22. Приведіть схеми однофазного та двофазного ввімкнення людини в електричне коло. Проведіть аналіз небезпеки для даних випадків.

 23. Дайте визначення поняттю «занулення»? Розкрийте принцип його дії.

 24. Що називається захисним «відключенням»? Які основні види захисних відключаючих пристроїв Вам відомі?

 25. Які фактори визначають небезпеку ураження людини електричним струмом?

 26. Проведіть аналіз небезпеки ураження струмом при дотиканні до струмопровідних частин в трьохфазній мережі з ізольованою нейтраллю в період її нормальної роботи.

 27. Обґрунтуйте необхідність використання нульового дроту в електричних мережах (на прикладі трьохфазної мережі із заземленою нейтраллю).

 28. Який принцип роботи схеми з захисним відключаючим пристроєм, реагуючим на напругу корпуса відносно землі?

 29. У чому полягає перша долікарняна допомога людині, ураженій електричним струмом?

 30. Проведіть аналіз небезпеки ураження струмом при дотиканні до струмопровідних частин в трьохфазній мережі з ізольованою нейтраллю в аварійному режимі її роботи.

 31. Обґрунтуйте необхідність використання заземлення нейтралі для випадку замикання фази в електричних мережах на землю (на прикладі трьохфазної чотирьохдротової мережі з ізольованою та заземленою нейтраллю).

 32. Який принцип роботи схеми з захисним відключаючим пристроєм, реагуючим на оперативний постійний струм, призначений для неперервного автоматичного контролю ізоляції дротів мережі відносно землі, та захищаючим людину при випадковому дотиканні нею до струмопровідної частини від ураження струмом?

 33. Розкрийте сутність основних причин ураження людини електричним струмом та основних мір захисту.

 34. Проведіть аналіз небезпеки ураження струмом при дотиканні до струмопровідних частин в трьохфазній чотирьохдротовій мережі з заземленою нейтраллю в період її нормальної роботи.

 35. Розкрийте необхідність використання повторного заземлення нульового дроту.

 36. Як забезпечується захист від переходу напруги з високої на низьку при пошкодженнях ізоляції в трансформаторах?

 37. Проведіть аналіз небезпеки, що виникає при стіканні струму в землю. Здійсніть аналіз розподілу потенціалу для випадку напівсферичного заземлювача.

 38. Проведіть аналіз небезпеки ураження струмом при дотиканні до струмопровідних частин в трьохфазній чотирьохдротовій мережі з заземленою нейтраллю в аварійному режимі її роботи.

 39. Обґрунтуйте необхідність використання нульового дроту в електричних мережах (на прикладі трьохфазної мережі із заземленою нейтраллю).

 40. Як забезпечується захист людини при випадковому дотиканні нею до струмопровідної частини від ураження струмом компенсацією ємнісної складової струму замикання на землю?

 41. Що називається напругою дотику? Які міри захисту вам відомі?

 42. Від чого залежить вибір схеми електричної мережі? Зокрема, на основі аналізу небезпеки ураження струмом при дотиканні до струмопровідних частин в різних електричних мережах покажіть які мережі і в яких випадках слід використовувати при напругах до і більше 1000 В.

 43. Обґрунтуйте необхідність використання заземлення нейтралі для випадку замикання фази в електричних мережах на землю (на прикладі трьохфазної чотирьохдротової мережі з ізольованою та заземленою нейтраллю).

 44. Який принцип роботи схеми з захисним відключаючим пристроєм, реагуючим на напругу корпуса відносно землі?

 45. Що називається напругою кроку? Які міри захисту вам відомі?

 46. Проведіть аналіз небезпеки ураження струмом при дотиканні до струмопровідних частин в трьохфазній чотирьохдротовій мережі з заземленою нейтраллю в аварійному режимі її роботи.

 47. Розкрийте необхідність використання повторного заземлення нульового дроту.

 48. Який принцип роботи схеми з захисним відключаючим пристроєм, реагуючим на оперативний постійний струм, призначений для неперервного автоматичного контролю ізоляції дротів мережі відносно землі, та захищаючим людину при випадковому дотиканні нею до струмопровідної частини від ураження струмом?