Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
YArosheva_O._I._Ekologiya._Navch._posib._2012.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.87 Mб
Скачать

3.1 Практична частина.

Приклади розв’язання задач:

Приклад 3.1.1. При аналізі повітря на вміст в ньому двоокису азоту в 6 мл. розчину, одержаного пропусканням через нього повітря протягом 10 хвилин із швидкістю 6 л/хв., була знайдена концентрація двоокису азоту 0,5 г/л. Розрахуйте, чи відповідає концентрація двоокису азоту в узятому зразку повітря нормам ГДК.

Розв’язання: Розрахуємо об’єм повітря, яке було пропущено через 6 мл розчину протягом 10 хвилин із швидкістю 6 л/хв.:

V= 6 л/хв. ·10 хв. = 60 л.

Розрахуємо масу двоокису азоту у 6мл. розчину:

M = 0,5 г/л 6·10-3 л.=0,003г.

Скільки двоокису азоту було у 60л. повітря стільки ж його попало у розчин.

Розрахуємо концентрація двоокису азоту у повітрі:

ρ = M / V = 0,003г./ 60 л.= 0,003г./ 60 10-3 м3 = 0,05 г/ м3 .

Граничнодопустима концентрація двоокису азоту у повітрі становить ρпр.= 0,085мг/ м3 , а у нашому повітрі концентрація двоокису азоту становить

ρ = 0,05 г/ м3= 50 мг/ м3.

Висновок:ρпр.<< ρ, тобто концентрація двоокису азоту у повітрі перевищує ГДК, воно не відповідає санітарним нормам.

Завдання для самостійного вирішення

Задача 3.1.1. Повітря над зоною відпочинку забруднене оксидом вуглецю і оксидом азоту з концентрацією 0,7 і 0,02 мг/м3. Визначте відповідність повітря санітарно-гігієнічним вимогам.

Задача3.1.2. При контакті з 10 г ґрунту 0,1 л розчину солі свинцю концентрація останнього зменшилася з 5 г/л до 0,5 г/л. За допомогою розрахунку визначте, як змінилась, забрудненість ґрунту свинцем після досліду?.

Задача3.1.3. При аналізі зразка трави з пасовища масою 1,5 г було знайдене, що концентрація свинцю в 200 мл. розчину, одержаного при обробці трави, складає 11,2 мг/л. Розрахуйте, чи може ця трава використовуватися для випасу худоби.

Задача 3.1.4. При аналізі проби ґрунтів масою 10 г на значення pН 150 мл розчину, одержаного при промивці цього зразка дистильованою водою, виявилося рівним 4. Розрахуйте, яка концентрація іонів водню в узятому зразку ґрунту.

Задача 3.1.5. Атмосфера населеного пункту забруднена оксидом азоту, а також двооксидом азоту з концентрацією 0,01 мг/м3. При якій максимальній концентрації оксиду азоту атмосфера буде безпечна для здоров'я людей.

Задача 3.1.6. При яких максимальних концентраціях забруднюючих речовин атмосфера населеного пункту відповідатиме санітарно-гігієнічним вимогам, тобто буде безпечною? Забруднюючі речовини – двооксид азоту, фтористий водень. Концентрація фтористого водню складає 0,001 мг/м3.

Задача 3.1.7. Концентрація свинцю у водоймищі - 5 міліграм/л. Розрахувати вміст свинцю в організмі людини, що харчується рибою з водоймища, в міліграм/кг, використовуючи наступні дані: коефіцієнт накопичення свинцю в рибі прийняти рівним 10, тобто, якщо у воді концентрація свинцю 1 міліграм/л, то в м'ясі риби вона буде 10 міліграм/кг; людина протягом року з'їдає по 3 кг риби в місяць; середню вагу людини прийняти рівним 70 кг.

Задача 3.1.8. При яких максимальних концентраціях забруднюючих речовин атмосфера населеного пункту відповідатиме санітарно-гігієнічним вимогам, тобто буде безпечною? Забруднюючі речовини – двооксид сірки, фтористий водень. Концентрація фтористого водню складає 0,001 мг/м3.

Задача 3.1.9. При аналізі трави пасовища було знайдено 5 мг/кг свинцю. Розрахуйте, чи буде небезпечним вживання людиною в їжу протягом року м'яса корів, які пасуться на цьому пасовищі, враховуючи наступні дані: корова щодня з'їдає 5 кг трави. Людина в місяць з'їдає 5 кг м'яса. Середня вага людини - 70 кг.

Середня вага корови 200 кг.

Задача 3.1.10. На титрування проби води об'ємом 0,5 мл, взятої з водоймища, витрачено 20 мл. 0,1н. розчину гідроокису натрію. Враховуючи, що допустимі норми рН водоймищ 6,5 - 8,5 одиниць, покажіть, чи придатна вода заводу для побутових потреб?.

Довідкова частина

3.1.1. При одночасній присутності в повітрі населеного пункту декількох шкідливих речовин одно направленої дії відповідність атмосфери санітарно-гігієнічним нормам знаходиться згідно сумі часток ГДК цих речовин, які не повинні перевищувати одиницю:

C1/ ПДК1 + C2/ ПДК2 +…+ Cn / ПДКn ≤1,

де Cn - розрахункова або фактична концентрація шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери, мг/м3;

ГДКn граничнодопустима концентрація шкідливих речовин, мг/м3.

3.1.2.Приклади груп речовин одно направленої дії:

- SO2 + NO + NO2;

- SO2 + HF;

- NH3 + H2S;

- CO + цементний пил.

3.1.3. Захворювання, викликане свинцевим отруєнням, виникає при середній концентрації свинцю в тілі 20 мг/кг

3.1.4. При різних нормальностях розчини реагують між собою в об'ємах, згідно пропорціям:Nк •Vк = Nосн•Vосн,

Nк – нормальність кислоти; Vк – об'єм кислоти;

Nосн – нормальність основи; Vосн – об'єм основи.

Таблиця 3.1.1 - Значення ГДК деяких речовин для атмосферного повітря

населених місць

Речовина

ГДК, мг/м3

Зважені речовини

Оксид вуглецю

Оксид кадмію

Фенол

Аміак

Двооксид сірі

Вуглеводні

Двооксид азоту

0,5

3,0

0,1

0,05

0,2

0,5

5,0

0,085

Таблиця 3.1.2 - Значення ГДК деяких речовин для води господарсько-питного призначення

Речовина

ГДК, мг/л

Зважені речовини

Сульфати

Хлориди

Аміак

Нафтопродукти

Залізо

Сірководень

750

500

350

2

0,03

0,5

1

Таблиця 3.1.3 - Значення ГДК деяких важких металів для харчових продуктів:

Метал

ГДК, мг/кг

Зернові

Овочі

м'ясо

молоко

Свинець

Цинк

Мідь

Кадмій

Миш'як

Ртуть

0,5

50

10

0,1

0,3

0,02

0,5

10

5

0,03

0,2

0,02

0,5

5

5

0,05

0,1

0,03

0,5

1

1

0,03

0,05

0,005

Таблиця 3.1.4 - Значення ГДК деяких важких металів для харчових продуктів:

Метал

ГДК, мг/кг

Зернові

Овочі

м'ясо

молоко

Свинець

Цинк

Мідь

Кадмій

Миш'як

Ртуть

0,5

50

10

0,1

0,3

0,02

0,5

10

5

0,03

0,2

0,02

0,5

5

5

0,05

0,1

0,03

0,5

1

1

0,03

0,05

0,005

Контрольна частина. Тестові завдання.

3.1.1. Чим відрізняються глобальні екологічні проблеми людства від інших проблем навіть планетарного характеру?

глобальні масштаби прояву, що виходять за рамки однієї держави або групи країн;

гострота прояву;

комплексний характер, усі проблеми тісно переплетені;

загальнолюдська сутність, що робить їх зрозумілими й актуальними для всіх країн і народів;

можливості їх вирішення лише зусиллями усього світового співтовариства;

усе зазначене вище разом.

3.1.2. Забруднення навколишнього середовища це:

наявність у навколишньому середовищі шкідливих речовин, що порушують функціонування екологічних систем або їхніх окремих елементів і понижують якість середовища з погляду проживання людини або ведення нею господарської діяльності;

спроможність біосфери зберігати свій стан, протистояти внутрішнім збуренням, включаючи будь-які антропогенні впливи, шляхом вироблення в ній саморегулюючих механізмів;

термодинамічно відкриті, функціонально цілісні системи, що існують за рахунок надходження з навколишнього середовища енергії і частково речовини і які само розвиваються й саморегулюються;

процес експлуатації природних ресурсів з метою задоволення потреб суспільства;

елементи природи, що впливають на життя й діяльність людей, але не беруть участі в матеріальному виробництві.

3.1.3. Основні джерелазабруднення атмосфери це:

металургійні підприємства;

землетруси, вулкани, лісові пожежі, процеси розкладання рослин і тварин;

транспорт, різноманітні машинобудівні підприємства;

підприємства паливно-енергетичного комплексу;

усе зазначене вище разом.

3.1.4. Основні джерелазабруднення гідросфери це:

підприємства здобування, транспортування та переробки нафти;

побутові й промислові стічні води;

сільське господарство;

промисловість;

усе зазначене вище разом.

3.1.5. Основні види забруднення літосфери це:

хімічні добрива;

важки метали (свинець, хром, мідь, ртуть);

радіоактивні елементи;

отрутохімікати;

усе зазначене вище разом.

3.1.6. Які забруднення мають назву “антропогенні ”?

забруднення викидами від промислових підприємств;

забруднення викидами від виверження вулканів;

забруднення викидами від землетрусів;

забруднення від ураганів, повенів;

усе зазначене вище разом.

3.1.7. Чим пояснюється виникнення парникового ефекту :

збільшенням змісту в атмосфері діоксину сірки;

збільшенням змісту в атмосфері діоксину вуглецю;

природними явищами;

збільшенням змісту в атмосфері діоксину азоту;

збільшенням вмісту в атмосфері пилюки.

3.1.8. Утворення кислотних дощів викликано наявністю в атмосфері:

ціанідів;

окислів сірки, азоту;

окислів хлору, азоту;

хлору;

вуглецю.

3.1.9. Як кислотні дощі впливають на навколишнє середовище та людей?

врожайність багатьох сільськогосподарських культ знижується на 3-8% внаслідок ушкодження листя кислотами;

кислотні опади викликають вимивання з ґрунту кальцію, калію й магнію, що викликає деградацію фауни й флори;

деградують і гинуть ліси , отруюється вода озер і ставків, у яких гине риба (у першу чергу, цінні види - лосось, форель) і багато видів комах;

вдихання людьми повітря, забрудненого кислотним туманом, призводить до захворювань дихальних шляхів, подразненню очей;

усе зазначене вище разом.

3.1.10. Які з приведених проблем належать до глобальних?

кислотні дощі;

виснаження озонового прошарку;

парниковий ефект;

масове зведення лісів,побутові і промислові відходи;

усе зазначене вище разом.

3.1.11. Що таке кислотні дощі:

це створення дрібних крапельок сірчаної та азотної кислот, що переносяться вітрами у виді кислотного туманну, або випадають з опадами;

це зникнення озонового прошарку за рахунок забруднення атмосфери фреонами;

це підвищення температури в першу чергу зі збільшенням утримання вуглекислого газу (СО2) і аерозолів в атмосфері;

це вплив природи на людську діяльність;

усе зазначене вище разом.

3.1.12. Що таке озонові дірки:

це зникнення озонового прошарку за рахунок забруднення атмосфери фреонами;

це створення дрібних крапельок сірчаної та азотної кислот, що переносяться вітрами у виді кислотного туманну, або випадають з опадами;

це підвищення температури в першу чергу зі збільшенням утримання вуглекислого газу (СО2) і аерозолів у атмосфері;

це вплив природи на людську діяльність;

це деградація біосфери.

3.1.13. Що таке парниковий ефект:

це зникнення озонового прошарку за рахунок забруднення атмосфери фреонами;

це підвищення температури Землі, в першу чергу зі збільшенням утримання вуглекислого газу (СО2) і аерозолів в атмосфері;

це створення дрібних крапельок сірчаної та азотної кислот, що переносяться вітрами у виді кислотного туманну, або випадають з опадами;

це вплив природи на людську діяльність;

це деградація біосфери.

3.1.14. Яку користь відіграють ліси?

ліси поглинають атмосферне забруднення антропогенного походження;

ліси захищають ґрунт від ерозії, регулюють нормальний стік поверхневих вод;

ліси перешкоджають зниженню рівня ґрунтових вод і замулюванню рік, каналів і водоймищ;

знищення лісів спричиняє за собою загибель їхньої багатющої флори й фауни.;

усе зазначене вище разом.

3.1.15. Як впливає радіація на здоров’я людини?

виникають генетичні зміни, ракові захворювання;

виникають захворювання на шизофренію;

виникають захворювання на діабет;

ні до яких захворювань не призводять;

.усе зазначене вище разом.

3.1.16. Причини підвищення радіаційного забруднення в Україні такі:

аварії на АЕС; аварії на ТЕС;

космічна радіація; аварії на ГЕС

аварія на ЧАЕС; аварії на АЕС;

аварії на ГЕС;аварії на АЕС;

усе зазначене вище разом.

3.1.17. Які області України є найбільшими забруднювачами атмосферного повітря шкідливими речовинами?

Львівська, Івано-Франківська, Рівненська;

Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Запоріжська;

Одеська, Миколаївська;Рівненська;

Волинська; Житомирська, Ужгородська;

Усі, які перераховані вище.

3.1.18. Яке значення лісу для функціонування живих організмів (дайте найбільш повну відповідь)?

За рахунок фотосинтезу збільшується кількість кисню і зменшується кількість СО2 у повітрі;

ліс затримує вологість у ґрунті;

ліс - домівка для багатьох живих організмів;

ліс – рекреаційна зона для людей;

усе зазначене вище разом.

3.1.19. Вплив промислових стоків на навколишнє середовище (дайте найбільш повну відповідь) такий:

забруднюються річки, моря, океани;

забруднюється атмосфера, літосфера;

знижується продуктивність продуцентів;

тварини й люди хворіють;

усе зазначене вище разом

3.1.20. Еколого-економічне значення наявності лісів таке: (дайте найбільш повну відповідь)

наявність лісу збільшує вологість, зменшує вітри й спеку;

ліс дає корисні продукти харчування й лікування;

ліс – рекреаційна зона;

ліс дає деревину для промисловості;

усе зазначене вище разом.

3.1.21. Еколого-економічні збитки від ненаукового ведення с/г виробництва (дайте найбільш повну відповідь) такі:

зменшення врожаїв за рахунок забруднення ґрунтів штучними добривами;

зменшення врожаїв за рахунок забруднення ґрунтів гербіцидами, пестицидами;

зменшення врожаїв за рахунок вітрової ерозії.

забруднення с/г продукції нітратами та вплив цього на здоров’я людей;

усе зазначене вище разом.

3.1.22. Екологічно чисті технології (дайте найбільш повну відповідь) це:

які не забруднюють гідросферу;

які не забруднюють атмосферу;

які не забруднюють літосферу;

які не забруднюють продукти харчування;

усе зазначене вище разом.

3.1.23. Безвідходні технології (дайте найбільш повну відповідь) це:

коли відходи одного виробництва є сировиною для іншого;

коли ККД виробництва дорівнює 100%;

коли відходи виробництва за рахунок природоохоронних заходів не попадають у навколишнє середовище;

коли виробництво не забруднює навколишнє середовище;

усе зазначене вище разом.

. 3.1.24. Альтеративні види енергетики (перерахуйте вірні відповіді) такі:

гідроенергетика; вітрова енергетика; біоенергетика;

теплоенергетика; вітрова енергетика; біоенергетика;

вітрова енергетика; біоенергетика; сонячна енергетика;

біоенергетика; гідроенергетика; теплоенергетика;

усе зазначене вище разом.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.