Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
YAgmur_K.A.,_Panchenko_O.S.Zbirnik_zadach_z_fin....doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
22.11.2018
Размер:
8.26 Mб
Скачать

0

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦІКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

ІНСТИТУТ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

Кафедра бухгалтерського обліку

Ягмур К.А., Панченко О.С.

Збірник задач з фінансового обліку І

(з первинним і поточним забезпеченням)

для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання

Затверджено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку

Протокол № 8 від 27.10.2009р.

Схвалено навчально-методичною радою ДонНУЕТ

імені Михайла Туган-Барановського

Протокол № ___від

ДОНЕЦЬК 2009

ББК 65.052.2я73

Я 29

УДК 657 (076.5)

Рецензенти:

канд. економ. наук, доц. Л.О. Ващенко

канд. економ. наук, доц. О.А. Наумчук

Ягмур К.А.

Я 29 Збірник задач з фінансового обліку І (з первинним і поточним забезпеченням) [Текст]: для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Міністерство освіти і науки України, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Береновського, Інститут обліку і фінансів, Кафедра бухгалтерського обліку; К.А. Ягмур, О.С. Панченко. – Донецьк, [ДонНУЕТ], 2009. – 260 с.

Структурно збірник завдань представлений трьома змістовними модулями: облік необоротних активів, облік запасів та облік грошових коштів і розрахунків, які узгоджені з навчальною робочою програмою дисципліни «Фінансовий облік І». Кожен із змістовних модулів містить в собі перелік тем, які деталізують їхню структуру та є основними при вивченні дисципліни. Завдання за всіма темами поділені на аудиторні, які виконуються за наглядом та з поясненнями викладача та для самостійної роботи, що сприяють формуванню власних суджень та розвитку творчих здібностей студентів.

Особливість збірника полягає у наявності первинного, поточного та звітного забезпечення та спеціально розроблених завдань для його обробки за всіма темами курсу, що дає можливість набути студентами практичні вміння з формування первинних, зведених документів, заповнення облікових регістрів та складання фінансової звітності.

Збірник завдань призначений для підготовки студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV акредитації.

ББК 65.052.2я73

© Ягмур К.А., Панченко О.С., 2009

© Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2009

ЗМІСТ

Вступ 6

1. Облік необоротних активів 7

1.1. Облік основних засобів 7

1.1.1. Облік надходження основних засобів 7

1.1.2. Облік зносу основних засобів 20

1.1.3. Облік ремонту, реконструкції та модернізації основних засобів 27

1.1.4. Облік переоцінки основних засобів 33

1.1.5. Облік оренди 39

1.1.6. Облік вибуття основних засобів 51

1.1.7. Облік інвентаризації основних засобів 65

1.2. Облік об’єктів інтелектуальної власності та нематеріальних активів 68

1.2.1. Облік надходження об’єктів інтелектуальної власності та нематеріальних активів 68

1.2.2. Облік вибуття об’єктів інтелектуальної власності і нематеріальних активів 79

2. Облік запасів 87

2.1. Облік виробництва у промислових підприємствах 87

2.1.1. Облік придбання виробничих запасів 87

2.1.2. Облік витрат на виробництво готової продукції 94

2.1.3. Облік браку у виробництві 120

2.1.4. Облік реалізації готової продукції 123

2.2. Облік товароруху у торгівельних підприємствах 142

2.2.1. Ціноутворення в торгівлі 142

2.2.2.Облік товарних запасів у оптових торгівельних підприємствах 143

2.2.3.Облік товароруху в роздрібних торгівельних підприємствах 151

3. Облік грошових коштів та розрахунків 160

3.1. Облік грошових коштів 160

3.1.1. Облік грошових коштів в касі підприємства 160

3.1.2. Облік грошових коштів на поточному рахунку 167

3.2. Облік розрахунків векселями 178

3.3. Облік поточних фінансових інвестицій 181

3.3.1. Облік еквівалентів грошових коштів 181

3.3.2. Облік інших поточних фінансових інвестицій 184

3.4. Облік розрахунків 188

3.4.1. Облік розрахунків з покупцями 188

3.4.2. Облік розрахунків з підзвітними особами 197

3.4.3. Облік розрахунків за претензіями 200

3.4.4. Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків 205

Додатки 209

перелік додатків

Первинне облікове забезпечення операцій з основними засобами

Додаток А1 Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення)

основних засобів

Додаток А2 Інвентарна картка обліку основних засобів

Додаток А3 Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та

модернізованих об’єктів

Додаток А4 Акт на списання основних засобів

Первинне облікове забезпечення операцій із запасами

Додаток Б1 Прибутковий ордер

Додаток Б2 Лімітно-забірна картка

Додаток Б3 Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів

Додаток Б4 Накладна

Додаток Б5 Податкова накладна

Додаток Б6 Товарний звіт

Додаток Б7 Відомість-розрахунок втрат від браку

Первинне облікове забезпечення операцій з грошовими коштами та розрахунками

Додаток В1 Прибутковий касовий ордер

Додаток В2 Видатковий касовий ордер

Додаток В3 Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів

Додаток В4 Звіт касира

Додаток В5 Платіжне доручення

Додаток В6 Звіт про використання коштів, наданих на відрядження

або під звіт

Додаток В7 Відомість результатів інвентаризації

Поточне облікове забезпечення операцій з активами

Додаток Д1 Обліковий регістр за рахунком 10 «Основні засоби»

Додаток Д2 Обліковий регістр за рахунком 12 «Нематеріальні активи»

Додаток Д3 Обліковий регістр за рахунком 20 «Виробничі запаси»

Додаток Д4 Обліковий регістр за рахунком 28 «Товари»

Додаток Д5 Обліковий регістр за субрахунком 301 «Каса в національній

валюті»

Додаток Д6 Обліковий регістр за субрахунком 311 «Поточні рахунки в

національній валюті»

Додаток Д7 Обліковий регістр за субрахунком 341 «Короткострокові векселі

одержані в національній валюті»

Додаток Д8 Обліковий регістр за субрахунком 361 «Розрахунки з

вітчизняними покупцями»

Додаток Д9 Обліковий регістр за субрахунком 372 «Розрахунки з підзвітними

особами»

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.