Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани семінарів з права інтелектуальної власності.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
482.82 Кб
Скачать

V. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту Торгівельна марка як об’єкт права інтелектуальної власності

 1. Що таке добре відома торговельна марка?

 2. Що таке бренд?

 3. Хто є суб’єктом права інтелектуальної власності на торговельну марку?

 4. Чи може бути відмовлено у видачі свідоцтва про право інтелектуальної власності на торговельну марку?

 5. Який державний орган здійснює видачу свідоцтва?

Який строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку встановлено чинним законодавством?

Комерційне найменування та географічне зазначення

 1. З якого моменту майнове право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним?

 2. Чи можуть різні юридичні особи мати однакове комерційне найменування?

 3. Чи є тотожними найменування юридичної особи та комерційне найменування?

 4. Чи може комерційне найменування виступати частиною торговельної марки?

 5. Що таке географічне зазначення?

 6. За яких умов надають правову охорону географічним зазначенням?

 7. В чому полягає відмінність між географічним зазначенням та комерційним найменуванням?

 8. Які дії визнаються використання географічного зазначення?

Практичне завдання

Задачі:

Задача 1

Страховою компанією заявлено позовні вимоги до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - Державний департамент) та Товариства про: визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг "О.-Д." недійсним для товарів і послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі - МКТП), пов'язаних зі здійсненням страхової діяльності та споріднених з ними фінансових послуг; зобов'язання Державного департаменту внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність"; заборону Товариству використовувати позначення "О." у господарській діяльності; заборону Товариству надавати послуги страхування; зобов'язання Товариства демонтувати вивіски, ліквідувати написи позначень "О." в інтер'єрі, у рекламі, друкованих виданнях, в проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації.

Страхова компанія є власником свідоцтв України на знаки для товарів і послуг "О." з датою пріоритету від 18.06.1994, зареєстрованих для послуг 35, 36 класів МКТП. Відомості про видачу вказаних свідоцтв були опубліковані в офіційному бюлетені "Промислова власність" за 1995 рік.

Товариство є власником свідоцтва України на знак для товарів і послуг "О.-Д.", зареєстрованого для послуг 35, 36, 42 класів МКТП. Заявку на реєстрацію цього позначення як знака для товарів і послуг Товариство подало 09.08.1996, а відомості про видачу вказаного свідоцтва було опубліковано в офіційному бюлетені "Промислова власність" 1998 рік.

Відповідно до висновків комісійної судової експертизи, призначеної для усунення протиріч між попередньо проведеними експертизами, знаки для товарів та послуг за свідоцтвом, яке належить Страховій компанії, та за свідоцтвом, яке належить Товариству, не є тотожними, а є схожими до ступеню змішування. Знаки для товарів і послуг за цими свідоцтвами схожі настільки, що ця схожість може ввести в оману споживача щодо особи, яка надає страхові послуги. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом, що належить Страховій компанії, з самого початку мав розрізняльну здатність, а тому не мав потреби набувати розрізняльної здатності в процесі використання.

Відповідно до висновку експертів Харківського НДІСЕ від 29.03.2004 за повторною комісійною експертизою співпадає з висновком експертів Київського НДІСЕ від 08.04.2002, висновком спеціаліста Львівського НДІСЕ від 27.10.2003 та висновком Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України від 08.02.2002 про те, що знаки для товарів і послуг за Свідоцтвом, яке належить Страховій компанії, та за оспорюваним свідоцтвом схожі настільки, що ця схожість може ввести в оману споживача щодо особи, яка надає страхові послуги. Зокрема, встановлено, що знак для товарів та послуг за Свідоцтвом, виданим на ім'я відповідача, повністю включає в себе позначення знака для товарів і послуг за Свідоцтвом, виданим на ім'я позивача, а знаки для товарів та послуг за цими Свідоцтвами мають спільний домінуючий елемент - повністю фонетично та семантично схоже словесне позначення "О.", яке виконане однаковим спеціальним шрифтом з елементами старокиївської кирилиці, що свідчить про те, що ці знаки є схожими до ступеню змішування.

Дайте відповіді на наступні запитання:

1. До якого суду має подати позов Страхова компанія, враховуючи, що позовні вимоги заявлено до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

2. Чи підлягає задоволенню позов Страхової компанії.

Задача 2

Підприємство «В» звернулося з позовом до Товариства «Л» про заборону використовувати торговельні марки «Роси» та «Роси +», яким надано правову охорону за свідоцтвами України на знаки для товарів та послуг. Підприємство «В» є співвласником свідоцтв на знаки для товарів і послуг «Роси» та «Роси +» з Товариством «О».

Товариство «Л» проти позовних вимог Підприємства «В» заперечує, та зазначає, що використання торговельних марок здійснює на законних підставах. Право на використання торговельних марок «Роси» та «Роси +» Товариство «Л» отримало на підставі ліцензійного договору (надано не виключну ліцензію), укладеного з Товариством «О», який є співвласником свідоцтв на торговельні марки.

Підприємство «В» зазначило, що як співвласник свідоцтв на торговельні марки «Роси» та «Роси +», згоди на використання торговельних марок не надавало. Окрім того, між Товариством «О» та Підприємством «В» договір щодо регулювання взаємовідносин при використанні зазначених торговельних марок не укладався.

Дайте відповіді на наступні запитання:

 1. 1.До якого суду має бути подано позов про заборону використання торговельних марок?

 2. Яке рішення має прийняти суд? Відповідь нормативно обґрунтуйте.

 3. Чи має бути залучено до справи Товариство «О»? Якщо так, то у якій якості?

Практичне завдання:

Складіть позов про заборону використання торговельних марок «Роси» та «Роси +» від імені Підприємства «В».

Складіть проект рішення суду.

Література:

 1. Городов О. А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения / О.А. Городов – М. : Волтерс Клувер, 2006.

 2. Жилинкова И. Правовая природа доменного имени // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 6. – С. 30-33.

 3. Лєвічева О. Д. Складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (практичний посібник) / О. Д. Лєвічева, С. Т. Кривоший. - К.: Альфа ПіК, 2005.

 4. Макода В. Право інтелектуальної власності на торговельну марку / В. Макода // Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. – 2009. – № 5. – С. 60-64.

Комерційне найменування та географічне зазначення

Реферати

  1. Загальна характеристика комерційного найменування.

  2. Співвідношення комерційного найменування та найменування юридичної особи.

  3. Використання комерційного найменування.

  4. Загальна характеристика географічного зазначення.

  5. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення

  6. Засвідчення майнових прав на географічне зазначення

Література:

  1. Гульбин Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуали­зации товаров – товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: Гражданско-правовой аспект / Гульбин Ю.Т. – М. : Статут, 2007.

  2. Дорошенко О. Структура комерційного найменування / О. Дорошенко, К. Щукіна // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 43-52.

  3. Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: 3б. наук. статей / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького – К. : Ін-т. держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006.

  4. Савич С.Тенденции развития гражданского законодательства о коммерческих наименованиях (фирме) в Украине и Республике Польша: сравнительно-правовая характеристика// Теорія і практика інтелектуальної власності. - № 2 (64). – 2012. - С. 38–45.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.