Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани семінарів з права інтелектуальної власності.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
482.82 Кб
Скачать

V1. Окремі об’єкти права інтелектуальної власності

Правова охорона нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності

 1. Яким документом засвідчується набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми?

 2. Які умови підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми передбачені законодавством України?

 3. З якого моменту майнові права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми є чинними?

 4. Які підстави визнання майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми недійсними передбачені законодавством України?

 5. Чи передбачено право попереднього користувача на компонування інтегральної мікросхеми?

 6. Чи може право попереднього користувача вільно передаватись на підставі договору?

 7. Які права належать автору раціоналізаторської пропозиції?

 8. Що таке сорт рослин?

 9. Хто є суб’єктом прав інтелектуальної власності на породу тварин?

 10. Яким документом засвідчуються майнові права на сорт рослин та породу тварин?

 11. Яка інформація не відноситься до комерційної таємниці?

 12. Який орган юридичної особи визначає перелік відомостей, які складають комерційну таємницю?

 13. Які заходи необхідно приймати для охорони комерційної таємниці?

 14. Який строк чинності майнових прав інтелектуальної власності встановлено для комерційної таємниці чинним законодавством України?

 15. Що таке неправомірне розголошення комерційної таємниці?

 16. Який порядок надання комерційної таємниці органам державної влади встановлено законодавством?

Практичне завдання

Складіть договір про нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, який укладається між роботодавцем та працівником.

Література:

 1. Кращенко В. Размышления об определении понятия «Коммерческая тайна» // Теорія і практика інтелектуальної власності. - № 2 (64). – 2012. -95–100.

 2. Пічкур О. В. Правова охорона селекційних досягнень у рослин­ництві : монографія. - К. : Ін Юре, 2006.

 3. Потєхіна В. Правильний вибір стратегії охорони комерційної таємниці та винаходу як передумова успішного підприємництва та суспільного розвитку//Підприємництво господарство і право . - 2005. - № 9. - С. 118-120.

 4. Правовая защита информации в коммерческих орга­низациях : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведени. – под. ред. Б. И. Путинского. - М. : Академия, 2009.

 5. Пронин К. В. Как защитить коммерческую тайну предприятия. - М. : Гросс Медиа: РОСБУХ, 2008.

 6. Швец Г., Коваль К. К вопросу о правовой охране рационализаторских предложений // Теорія і практика інтелектуальної власності. - № 1. – 2011. - С.68-70

Vіі. Розпорядження правами на об’єкти права інтелектуальної власності

Правові засади розпорядження правами на об’єкти інтелектуальної власності

 1. Чи застосовуються до договорів про передання майнових прав інтелектуальної власності загальні положення Цивільного кодексу про договори?

 2. Які специфічні риси договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності можна виділити?

 3. За якими підставами можуть бути класифіковані договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності?

 4. Якщо однією зі сторін договору про передання майнових прав інтелектуальної власності буде виступати іноземний суб’єкт, чи будуть застосовуватись до договору положення законодавства про зовнішньоекономічні договори (контракти)?

 5. Хто має підписувати договір про передання майнових авторських прав на об’єкт авторського права, якщо автором є малолітня особа?

 6. Чи може бути предметом авторського договору передання майнових та немайнових прав автора?

 7. Чим підлягають обов’язковій державній реєстрації договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності?

 8. В якому випадку коло суб’єктів, яким надається ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності, є обмеженим?

 9. Чи може бути укладено ліцензійний договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності щодо прав, які виникнуть у майбутньому?

 10. Чи може бути ліцензійний договір розірвано в односторонньому порядку?

 11. Чи є відмінність між відмовою від договору та його розірванням?

 12. В чому полягає відмінність між ліцензійним договором та договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності?

 13. Що таке авторський договір?

 14. Чи відноситься авторський договір до договорів, на підставі яких здійснюється розпорядження майновими правами інтелектуальної власності?

Що потрібно врахувати авторові під час підписання договору з видавництвом на одне видання книги, щоб зберегти за собою усі права на наступні видання?

Задачі:

Задача1

Товариство є власником патенту на промисловий зразок. Між Товариством та Приватним підприємством було укладено ліцензійний договір, відповідно до якого Приватному підприємству надано виключну ліцензію на використання корисної моделі. Строк на який видано ліцензію дорівнював 5 років. Однак через два роки після укладання ліцензійного договору чинність майнових прав на промисловий зразок було достроково припинено у зв’язку з несплатою Товариством у встановлений строк річного збору за підтримання чинності патенту. При цьому Товариство не попереджало приватне підприємство про можливе дострокове припинення чинності майнових прав на промисловий зразок. На запит Приватного підприємства Товариство відповіло, що відновлювати чинність достроково припинених майнових прав на промисловий зразок не буде. Внаслідок дострокового припинення чинності майнових прав на промисловий зразок Приватне підприємство позбавлено можливості його використання у підприємницькій діяльності, у зв’язку з чим завдано матеріальну шкоду. Вимогу Приватного підприємства відшкодувати завдані достроковим припиненням дії договору збитки Товариство відклонило. В обґрунтування відмови Товариство зазначило, що така підстава для відшкодування збитків, як дострокове припинення чинності майнових прав, у договорі не передбачена, а відповідно до вимог закону збитки відшкодовуються, якщо це зазначено в договорі. При цьому Товариство посилається на ст. 466 Цивільного кодексу України, відповідно до якої чинність майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок може бути достроково припинено за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору.

Не погоджуючись з рішенням Товариства, Приватне підприємство звернулось до Товариства з позовом про відшкодування збитків.

Запитання:

 1. Чи підлягає задоволенню позов Приватного підприємства?

 2. Чи може Приватне підприємство звернутись до Товариства з позовом про відшкодування моральної шкоди?

 3. Які наслідки наступають при достроковому припиненні чинності майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок?

Задача2

Між ТОВ «С» та ТОВ «Т» було укладено ліцензійний договір, за яким ТОВ «С» надало ТОВ «Т» виключну ліцензію на використання винаходу строком на 5 років. Через 3 роки після укладання договору з ТОВ «Т», ТОВ «С» уклало договір про передання (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід з Підприємством «Р». Підприємство «Р» сповістило ТОВ «Т» про те, що як новий власник виключних майнових прав на винахід, воно самостійно буде використовувати винахід, а тому ліцензійний договір припиняється. Договір вважати розірваним з моменту одержання ТОВ «С» повідомлення Підприємства «Р» про відмову від ліцензійного договору.

Запитання:

1. Чи мало ТОВ «С» право на укладання договору про передання (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід до закінчення строку, на який видано ліцензію ТОВ «Т»?

2. Чи правомірні вимоги Підприємства «Р» про припинення дії ліцензійного договору?

3. В якому порядку ТОВ «Т» може захистити свої права як ліцензіата за ліцензійним договором?

Практичне завдання:

1. Скласти договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель.

2. Скласти договір про створення на замовлення і використання фотографічного твору.

Література:

 1. Дмитришин В. С. Розпоряджання майновими правами інтелектуаль­ної власності в Україні: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Дмитришин В. С. — К. : Інст. інтел. власн. і права, 2008. Максимова Л. Проблеми, связанне с неправильным заключением авторських договоров // Интелектуальная собственность. – №4. – 2009. – С. 38-48.

 2. Домбругова А. Авторський договір як підстава для використання творів // Юридичний Вісник України. – 2005. – № 22. – С. 14.

 3. Жилінкова О. В. Договори в сфері реалізації майнових прав на музичний твір : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Олена Вячеславівна Жилінкова. – Київ, 2007. – 20 с.

 4. Кирилюк А.В. Ліцензійний договір на використання літературних творів за законодавством України // Актуальні проблеми держави і права: Збір. наук. праць. – Одеса: Юридична література, 2008. – Вип. 42 – С. 58-65.

 5. Нестеренко О., Солощук М. Деякі аспекти передачі прав на об'єкти права інтелектуальної власності в умовах дії нового Цивільного кодексу // Право України. - 2004. - № 3. - С.67 -71.

 6. Якубівський І.Є. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності за законодавством України // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 8. – С. 15-18.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.