Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани семінарів з права інтелектуальної власності.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
482.82 Кб
Скачать

Ііі. Суміжні права

 1. Що таке фонограма?

 2. Який строк чинності суміжних майнових прав встановлено за законодавством України?

 3. Які нормативно-правові акти в сфері суміжних прав окрім Закону «Про авторське право і суміжні права» діють в Україні?

 4. Які підстави виникнення суміжних прав передбачено в законодавстві?

 5. Який встановлено строк охорони суміжних прав?

 6. Чи підлягають обов’язковій реєстрації суміжні права?

 7. Які дії є порушенням суміжних прав?

Управління авторськими та суміжними правами

  1. Чи підлягають суміжні права обов’язковій реєстрації?

  2. З якою метою здійснюється управління авторськими та суміжними правами?

  3. Які суб’єкти можуть здійснювати управління авторськими та суміжними правами?

  4. Яким нормативно-правовими актами регулюється порядок створення та діяльності організацій колективного управління?

  5. З якого моменту організація колективного управління має право здійснювати управління правами?

  6. Чи має право організація колективного управління здійснювати управління правами без доручення автора?

  7. Яким чином розподіляється винагорода, яка надходить до організацій колективного управління від користувачів об’єктів авторського права та суміжних прав?

  8. Чи має право організація колективного управління звертатсь до судових органів з метою стягнення в примусовому порядку винагороди за використання об’єктів авторського права та суміжних прав з недобросовісних користувачів?

  9. Чи має право організація колективного управління здійснювати управління правами іноземних суб’єктів авторського права та суміжних прав?

Практичне завдання:

Надайте юридичну консультацію

Особа займається виготовленням відеокараоке. Під час реалізації виготовленої продукції виникли наступні запитання:

 • чи необхідно перш ніж укладати ліцензійний договір, обов’язково зареєструвати права створені на об’єкти?

 • Відеокараоке є об’єктом авторського чи суміжного права?

 • Чи необхідно отримувати дозвіл власників текстів, музики пісень, які використовуються при створенні відеокараоке?

 • В якій формі має бути оформлено такий дозвіл, якщо його необхідно отримувати?

Література:

 1. Бондаренко С.В. Авторське право та суміжні права. – К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2008.

 2. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. Наук.- практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. Святоцького О.Д. - Т. 2: Авторське право і суміжні права / Довгий С.О., Дроб’язко В.С., Жаров В.О. та ін.; За ред. Миронюка Г.І., Дроб’язка В.С. - К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999

 3. Право інтелектуальної власності. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. За заг. Ред.. М.В. Паладія, Н.М. Мироненка, В.О. Жарова. – К.: Парламентське видавництво, 2006.

 4. Яркіна. Н. Є. Суміжні права в авторському праві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. –Х., 2000.

Іv. Патентне право

Загальна характеристика патентного права

 1. В яких нормативних актах закріплено визначення винаходу, корисної моделі та промислового зразка?

 2. Що таке секретний винахід та секретна корисна модель.

 3. Чи діє на Україні Угода по торговим аспектам прав інтелектуальної власності?

 4. Хто визнається винахідником за законодавством України?

 5. Чи може винахід, права на який зареєстровано за кордоном використовуватись на Україні?

 6. Процес як об’єкт винаходу: поняття та ознаки.

 7. Що є об’єктом корисної моделі?

 8. В чому полягає новизна корисної моделі?

 9. Як визначити та підтвердити новизну винаходу?

 10. Для отримання охорони корисна модель має бути новою лише в межах України чи в світі?

 11. В чому полягає різниця між винаходом та промисловим зразком?

 12. З якого моменту виникають виключні майнові права на об’єкти патентного права?

 13. Чи виникають у винахідника немайнові права інтелектуальної власності?

 14. Чи завжди винахідник є власником патенту?

Засвідчення прав на об’єкти права промислової власності

 1. Чи можуть майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи?

 2. Чи може іноземний громадянин отримати патент на винахід в Україні?

 3. Чи може інша, ніж винахідник особа, отримати патент на винахід або корисну модель?

 4. Який орган видає патент на винахід, корисну модель та промисловий зразок?

 5. Які відомості повинні бути зазначені в заявці на отримання патенту на винахід?

 6. Хто може звертатись із заявою про отримання патенту на корисну модель?

 7. Хто може бути патентним повіреним?

 8. Які функції виконує патентний повірений?

 9. Чи можливо після подачі заявки на реєстрацію винаходу, передати право на отримання патенту іншій особі?

 10. В яких випадках може бути відмовлено у видачі патенту корисну модель?

 11. Що таке пріоритет заявки?

 12. Чи можливо отримати право на використання винаходу та корисної моделі без згоди власника патенту?

 13. В яких випадках може бути продовжено строк чинності майнових прав на винахід та корисну модель?

 14. Кому належать майнові права інтелектуальної власності на службовий винахід, корисну модель та промисловий зразок?

Припинення прав на об’єкти патентного права

 1. Які умови та порядок визнання патенту недійсним повністю або частково?

 2. Чи може Державний департамент права інтелектуальної власності визнати патент на промисловий зразок недійсним?

 3. За яких умов дія патенту на винахід може бути припинена достроково?

 4. Чи підлягають відомості про припинення чинності патенту обов’язковій реєстрації?

 5. Які правові наслідки припинення чинності патенту?

 6. Чи має право винахідник використовувати винахід після припинення чинності патенту?

 7. Чи повинні користувачі отримувати дозвіл на використання промислового зразка, дія патенту на який припинено?

Практичне завдання

Надайте юридичну консультацію:

Чи необхідна реєстрація угоди між працедавцем і працівником (автором) з приводу винаходів, створюваних працівником у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків або одержаного від працедавця конкретного службового завдання?

Література:

  1. Городов О.А. Право промышленной собственности: Учебник. – М.: Статут, 2011.

  2. Колесников А.П. История изобретательства и патентного дела. - М.: ИНИЦ Роспатента, 2002.

  3. Сусліков Л. М. Патентознавство: навчальний посібник/Л. М. Сусліков, В. С. Дьордяй. - К. : Центр навчальної літератури, 2005.

  4. Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони : 36. наук, статей / за ред. Ю. С. Шемшученко, Ю. Л. Бошицького. - Київ 2004.

  5. Шляхи удосконалення правової охорони та захисту об'єктів про­мислової власності в Україні: аналіз, пропозиції: монографія / [Орлюк О. П., Кращенко В. П., Работягова Л. І. та інш]; за ред. д.ю.н. Орлюк О. П. — К : Лазуріт-Поліграф, 2009.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.