Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани семінарів з права інтелектуальної власності.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
482.82 Кб
Скачать

11. Методичне забезпечення

Навчально-методичними документами є: програма навчальної дисципліни, опорні конспекти лекцій з навчальної дисципліни, методичні рекомендації для проведення практичних занять, організації самостійної роботи студентів, індивідуальні завдання, основна та додаткова література для забезпечення вивчення дисципліни.

12. Рекомендована література

12.1. Нормативно-правові акти

 1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 черв­ня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № ЗО. — Ст. 141.

 2. Декларація про державний суверенітет України. Прийнята Верхов­ною Радою Української РСР 16 серпня 1990 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1990. - № 31. Ст. 429.

 3. Цивільний кодекс України // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11.-Ст. 461.

 4. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Вер­ховної Ради України. - 200Ї. - № 25-26. - Ст. 131.

 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1984. — Дода­ток до № 51. — Ст. 1123. .

 6. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1971. - № 50. - Ст. 375.

 7. Митний кодекс України від від 13.03.2012 № 4495-VIр. // Відомості Верховної Ради України. - 2012. - № 44-459. - Ст. 552.

 8. Господарський кодекс України // Офіційний вісник України. — 2003.-№ 13.-Ст. 462.

 9. Господарський процесуальний кодекс України від 21 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 36. — Ст. 188.

 10. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про ав­торське право від 20.12.1996 р. // Нормативні акти України: Електронна база даних [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

 11. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми від 20.12.1996 р. // Нормативні акти Украї­ни: Електронна база даних [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

 12. Бернська конвенція про охорону літературних та художніх творів від 24.07.1971 р. // Нормативні акти Украї­ни: Електронна база даних [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

 13. Брюссельська конвенція про розповсюдження несучих програми сигналів, що передаються через супутники від 21.05.1974 р. // Нормативні акти Украї­ни: Електронна база даних [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

 14. Всесвітня конвенція про авторське право від 06.09.1952 р. // Нормативні акти Украї­ни: Електронна база даних [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

 15. Женевська конвенція про охорону виробників фонограм від неза­конного відтворення їхніх фонограм від 29.10.1971 р. // Нормативні акти України: Електронна база даних [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

 16. Римська конвенція про охорону виконавців, виробників фоног­рам та організацій мовлення від 26.10.1961 р. // Нормативні акти Ук­раїни: Електронна база даних [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

 17. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мік­роорганізмів з метою патентної процедури від 28.04.1977 р. // Нормативні акти України: Електронна база даних [Електронний ресурс]. — Режим до­ступу : http://zakon.rada.gov.ua

 18. Гаазький Акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промисло­вих зразків від 28.11.1960 р. // Нормативні акти України: Електронна база даних [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

 19. Договір про патентне право від 01.06.2000 р. // Нормативні акти України: Електронна база даних [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

 20. Договір про патентну кооперацію від 19.06.1970 р. // Нормативні акти України: Електронна база даних [Електронний ресурс]. — Режим до­ступу : http://zakon.rada.gov.ua

 21. Євразійська патентна конвенція від 09.09.1994 р. // Нормативні акти України: Електронна база даних [Електронний ресурс). — Режим до­ступу : http://zakon.rada.gov.ua

 22. Європейська патентна конвенція від 05.10.1973 р. // Нормативні акти України: Електронна база даних [Електронний ресурс]. — Режим до­ступу : http://zakon.rada.gov.ua

 23. Женевський акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію про­мислових зразків від 02.07.1999 р. // Нормативні акти України: Електронна база даних [Електронний ресурс). — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

 24. Інструкція до Будапештського договору про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури від 31.01.1981 р. // Нормативні акти України: Електронна база даних [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

 25. Інструкція до договору про патентне право від 01.06.2000 р. // Нормативні акти України: Електронна база даних [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

 26. Інструкція до Женевського акта Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків від 02.07.1999 р. // Нормативні акти Ук­раїни: Електронна база даних [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

 27. Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації про­мислових зразків від 17.12.1968 р. //Нормативні акти України: Електронна база даних [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

 28. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. // Нормативні акти України: Електронна база даних [Елект­ронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

 29. Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію від 24.03.1971 р. // Нормативні акти України: Електронна база даних [Елект­ронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

 30. Віденська угода про заснування Міжнародної класифікації зоб­ражувальних елементів знаків від 12.06.1973 р. // Нормативні акти Ук­раїни: Електронна база даних [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

 31. Лісабонська угода про захист зазначень місця походження ви­робів та їх міжнародної реєстрації від 31.10.1958 р. // Нормативні акти України: Електронна база даних [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

 32. Мадридська угода про санкції за неправдиві та неправильні поз­начення походження виробів від 14.04.1981 р. // Нормативні акти Ук­раїни: Електронна база даних [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

 33. Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15.06.1957 р., переглянута в Стокгольмі 14.07.1967 р. і в Женеві 13.05.1977 р. і змінена 28.09.1979 р. // Нормативні акти Ук­раїни: Електронна база даних [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

 34. Сінгапурський договір про право товарних знаків від 27.03.2006 р. // Офіційний вісник України. – 2009. – № 32 від 08.05.2009 р. – Ст. 1073.

 35. Правила до Сінгапурського договору про право товарних знаків від 27.03.2006 р. // Нормативні акти України: Електронна база даних [Елект­ронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

 36. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятий в Мадриді 28.06.1989 р. // Нормативні акти України: Електронна база даних [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

 37. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р. // Нормативні акти України: Електронна база даних [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

 38. Договір про закони щодо товарних знаків від 27.10.1994 р. // Нормативні акти України: Електронна база даних [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

 39. Найробський договір про охорону олімпійського символу від 26.09.1981 р. // Нормативні акти України: Електронна база даних [Елект­ронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

 40. Женевський договір про міжнародну реєстрацію наукових відкрит­тів від 07.03.1978 р. // Нормативні акти України: Електронна база даних [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

 41. Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин від 02.12.1961 р. // Нормативні акти України: Електронна база даних [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

 42. Закон України «Про авторське право та суміжні права» від 23 грудня 1993 року в редакції Закону України від 11 липня 2001 р. № 2627-II // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 8. – Ст. 37.

 43. Закон України «Про видавничу справу» від 5 червня 1997 р. № 318/97 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 32. – Ст. 206.

 44. Закон України «Про кінематографію» від 13.01.1998 р. № 9/98 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 22. – Ст. 114.

 45. Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» від 17.01.2002 р. № 2953-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 17. – Ст. 121.

 46. Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» від 23.03.2000 р. № 1587–III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 24. – Ст. 183.

 47. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 р. № 3759-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 10. – Ст. 43.

 48. Закон України «Про театри і театральну справу» від 31.05.2005 р. № 2605-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 26. – Ст. 350.

 49. Закон України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 р. № 687-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 31. – Ст. 246.

 50. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.93 № 3687-XII // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 7. – Ст. 32.

 51. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.93 № 3688-XII // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 7. – Ст. 34.

 52. Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25.06.1993 р. № 3322-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 33. від 17.08.1993 р.

 53. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 р. № 1977-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 12. – Ст. 165.

 54. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10.02.1995 р. № 51/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 9. від 28.02.1995 р. – Ст. 56.

 55. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

 56. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 34.

 57. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 р. № 143-V // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 45 від 10.11.2006 р. – Ст. 434.

 58. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21.04.1993 р. № 3116-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 21 від 25.05.1993 р.

 59. Закон України «Про племінну справу у тваринництві» від 15.12.1993 р. № 3691-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 2 від 11.01.1994 р.

 60. Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» від 05.11.1997 р. № 621/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 8. – Ст. 28.

 61. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст.164.

 62. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16.06.99 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 32. – Ст. 267.

 63. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

 64. Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 39. – Ст. 181.

 65. Указ Президента України «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» від 27 квітня 2001 р. // Урядовий кур’єр. – 5 травня 2001. – № 79.

 66. Постанова Кабміну від 18.01.2003 р. № 72 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав» // Офіційний вісник України. – 2003. – № 4. – Ст. 298.

 67. Постанова Кабміну від 18.01.2003 р. № 71 «Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку їх виплати» // Офіційний вісник України. – 2003. – № 4. – Ст. 295.

 68. Постанова Кабміну від 13.10.2000 р. № 1555 «Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм» // Офіційний вісник України. – 2000. – № 42. – Ст. 155.

 69. Постанова Кабінету Міністрів від 20.06.2000 р. № 997 «Про затвердження Положення про Державний департамент інтелектуальної власності» // Офіційний вісник України. – 2000. – № 25. – Ст. 140.

 70. Постанова Кабміну від 27.12.2001 р. № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права авторства на твір» // Офіційний вісник України. – 2001 р. – № 52. – Ст. 144.

 71. Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 16. – Ст. 887.

 72. Про затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий зразок: наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 № 110 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 11. – Ст. 531.

 73. Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок: наказ Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002 № 198 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 14. – Ст. 773.

 74. Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі): наказ Міністерства освіти і науки України (зі змінами та доповненнями) від 16.07.2001 № 521 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 31. – Ст. 1438.

 75. Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України (зі змінами та доповненнями): Наказ Міністерства освіти і науки України  від 03.08.2001 № 574 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 34. – Ст. 1613.

 76. Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі): Наказ Міністерства освіти і науки України  від 16.07.2001  № 521 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 31. – Ст.143.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.