Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани семінарів з права інтелектуальної власності.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
482.82 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Прикарпатський юридичний інститут

кафедра цивільного та господарського права і процесу

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор НУ «ОЮА»

професор _____________ Завальнюк В.В.

«___» _____________2015 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузь знань 0304 Право

спеціальність 7.03040101 – Правознавство

інститут, факультет, відділення Прикарпатський юридичний інститут

Івано-Франківськ

2015 рік

Робоча програма «Право інтелектуальної власності» для студентів за галуззю знань 0304 «Право», спеціальністю – 7.03040101 – Правознавство

28 серпня 2015 року. – 85 с.

Розробник: Піцик Х.З. – старший викладач кафедри цивільного та господарського права і процесу

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри цивільного та господарського права і процесу Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» (протокол від 28 серпня 2015 року № 1)

Завідувач кафедри цивільного та

господарського права і процесу __________________ (А.Б. Романюк)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено Навчально-методичною радою Національного університету «Одеська юридична академія» (протокол від «31» серпня 2015 року № 6)

Голова Навчально-методичної ради,

віце-президент, проректор з методичної

та виховної роботи, професор _______________ (Ю.Є. Полянський)

(підпис) (прізвище та ініціали)

  1. Опис навчальної дисципліни

Питання охорони і використання інтелектуальної власності в су­часних умовах ринкових відносин починають відігравати все важливішу роль у комерційній, підприємницькій і виробничій діяльності підприємств та установ України усіх форм власності. У цьому відношенні всім, хто займається або готується до подібного роду діяльності, треба досить чітко уявляти собі, що таке інтелекту­альна власність, у чому полягає її сутність, як вона охороняється в су­часному світі, до яких серйозних матеріальних витрат може призвести порушення прав інтелектуальної власності.

З метою створення сприятливих умов для нарощування інтелектуального потенціалу суспільства Конституція України гарантує кожній людині свободу літературної, художньої, наукової, технічної та інших видів творчості.

Одним з найважливіших напрямків стратегії інтеграції України до Європейського Союзу та світового співтовариства в цілому є створення національної системи захисту прав інтелектуальної власності. Динамізм відносин призводить до появи нових об’єктів права інтелектуальної власності, винайдення нових напрямків та способів їх застосування, що обумовлює необхідність належного правого забезпечення та технічного захисту прав інтелектуальної власності. Прийняття Книги четвертої ЦК України стало ще однією, досить істотною сходинкою щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної власності. Вона максимально наблизила систему правової охорони інтелектуальної власності до світових стан­дартів, у ній дістали відображення останні найновіші досягнення як світової, так і вітчизняної правової науки, враховано досвід правозастосовчої практики.

Питанням, пов’язаним із правом на об’єкти права інтелектуальної власності та захистом прав творців та їх правонаступників у сучасному цивільному праві, приділяється значна увага. Пояснюється це тим, що розвиток інтелектуальної діяльності сприяє розвитку ринкової економіки й інтелектуальної сфери суспільства. Крім того, тим, як вирішується комплекс питань, пов’язаних із правом на об’єкти права інтелектуальної власності, власне, наявністю чи відсутністю таких прав, визначається рівень демократичності суспільства, дотримання загальновизнаних у світі прав і свобод людини та громадянина.

Актуальність вивчення різних аспектів права інтелектуальної власності пов'язана з тим, що розвиток сучасних, у тому числі комп'ютерних технологій, загострює проблему захисту прав творців літературних, художніх, наукових творів. Одночасно, ця проблема пов’язана з такими важливими природними правами людини, як недоторканність особи, свобода слова, думки, право на користування досягненнями культури, на доступ до інформаційних ресурсів. Правова наука стоїть перед складною проблемою співвідношення публічного і приватного інтересу у сфері інтелектуальної творчості, про межі свободи здійснення прав в області культури і інформації - творців творів літературної, наукової і художньої творчості і кожного окремого громадянина, кожної особи.

Питання охорони і використання інтелектуальної власності в су­часних умовах ринкових відносин починають відігравати все важливішу роль у комерційній, підприємницькій і виробничій діяльності підприємств та установ України усіх форм власності. У цьому відношенні всім, хто займається або готується до подібної діяльності, треба досить чітко уявляти собі, що таке інтелекту­альна власність, у чому полягає її сутність, як вона охороняється в су­часному світі, до яких серйозних матеріальних витрат може призвести порушення прав інтелектуальної власності.

Метою навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності» є – ознайомлення студентів із сучасним станом і тенденціями розвитку правового регулювання відносин інтелектуальної власності, дослідження практичних аспектів отримання охоронних документів на окремі об’єкти права інтелектуальної власності, ознайомлення з практичними аспектами здійснення захисту прав інтелектуальної власності, знайомство зі специфікою договорів у права інтелектуальної власності.

Предметом навчальної дисципліни є розгляд доктринальних досліджень з питань права інтелектуальної власності, аналіз нормативно-правових актів, а також судової практики й узагальнень відповідного досвіду у цій сфері.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.