Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани семінарів з права інтелектуальної власності.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
482.82 Кб
Скачать

Навчальний план курсу

Форма навчання

Курс

семестр

лекції

практичні (семінари)

кількість кредитів ECTS

всього ауд.

годин

курсові роботи

контрольні роботи

уст. лекції

самостійна робота

всього годин

залік

іспит

денна

5

9

16

16

3

32

-

-

58

90

_

+

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності» є – ознайомлення студентів із сучасним станом і тенденціями розвитку правового регулювання відносин інтелектуальної власності, дослідження практичних аспектів отримання охоронних документів на окремі об’єкти права інтелектуальної власності, ознайомлення з практичними аспектами здійснення захисту прав інтелектуальної власності, знайомство зі специфікою договорів у права інтелектуальної власності.

Завданням курсу є: розкриття поняття, змісту та особливостей права інтелектуальної власності; засвоєння студентами основних положень права інтелектуальної власності, сутності категорій, передбачених у законодавстві у сфері інтелектуальної власності; набуття навичок застосування норм законодавства у сфері інтелектуальної власності до конкретних життєвих ситуацій.

Студенту, що засвоїв курс право інтелектуальної власності, треба знати:

поняття та зміст базових категорій права інтелектуальної власності;

основні джерела права інтелектуальної власності;

специфіку об’єктів права інтелектуальної власності;

особливості майнових та немайнових прав інтелектуальної власності та їх реалізації;

умови охороноздатності об’єктів права інтелектуальної власності;

способи захисту прав інтелектуальної власності.

Студенту, що засвоїв курс право інтелектуальної власності, треба вміти:

застосовувати норми чинного законодавства у сфері права інтелектуальної власності при розв’язанні конкретних практичних питань;

складати правові документи у сфері права інтелектуальної власності: договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, заявки на отримання охоронних документів (патентів, свідоцтв);

складати заяви, скарги, позови, які подаються до органів державної влади;

застосовувати отриманні знання у науковій діяльності.

3. ПрограмА навчальної дисципліни

Тема І. Загальні положення про інтелектуальну власність

Поняття та структура права інтелектуальної власності

Загальна характеристика інтелектуальної та творчої діяльності. Види творчої діяльності. Співвідношення творчої та інтелектуальної діяльності. Співвідношення інтелектуальної та розумової діяльності.

Історія становлення та розвитку правової охорони результатів інтелектуальної діяльності. Привілеї у сфері інтелектуальної власності. Перші джерела права інтелектуальної власності. Поняття права інтелектуальної власності. Теорії права інтелектуальної власності (пропрієтартна теорія; теорія виключних прав; договірна теорія; інші теорії).

Правове регулювання інтелектуальної власності в Україні

Поняття права інтелектуальної власності. Місце права інтелектуальної власності в правовій системі України. Право інтелектуальної власності та цивільне право. Структура права інтелектуальної власності. Співвідношення права інтелектуальної власності з правом власності.

Джерела права інтелектуальної власності України. Міжнародне законодавство у сфері інтелектуальної власності. Законодавство України про інтелектуальну власність. Особливості застосування загальних та спеціальних нормативно-правових актів у сфері інтелектуальної власності. Регулювання відносин інтелектуальної власності у Цивільному кодексі України.

Правовідносини інтелектуальної власності

Загальна характеристика суспільних відносин у сфері інтелектуальної діяльності. Особливі ознаки правовідносин інтелектуальної власності. Правовідносини інтелектуальної власності та цивільні правовідносини. Класифікація правовідносин інтелектуальної власності.

Об'єкти правовідносин інтелектуальної власності. Суб'єкти правовідносин інтелектуальної власності. Підстави виникнення правовідносин інтелектуальної власності

Тема ІІ. Авторське право

Інститут авторського права

Історичні аспекти становлення інституту авторського права. Поняття та особливості. авторського права. Принципи авторського права. Джерела авторського права України. Міжнародні акти у сфері авторського права. Суб'єкти авторського права. Співавторство.

Окремі об'єкти авторського права

Ознаки об’єктів авторського права. Правова охорона частини твору. Літературні твори. Ілюстрації. Фотографічні твори. Похідні твори. Твори у перекладі. Складні твори. Складові частини твору.

Майнові та немайнові авторські права

Особисті немайнові права автора. Право авторства. Право на ім’я. Право на збереження цілісності твору. Майнові авторські права. Право на обнародування та опублікування твору. Підстави виникнення авторських прав. Правомірне використання твору без згоди автора. Державна реєстрація авторських прав.

Тема ІІІ. Суміжні права

Поняття та ознаки суміжних прав

Особливості формування та реалізації суміжних прав. Співвідношення авторських та суміжних прав. Створення об’єктів суміжного права. Правова охорона суміжних прав. Суб’єкти суміжних прав. Об’єкти суміжних прав. Фонограми. Правова охорона відеограм. Виконання як об’єкт суміжних прав. Майнові та немайнові права. Особливості використання об’єктів суміжних прав.

Колективне управління авторськими та суміжними правами

Організації колективного управління. Порядок створення організацій колективного управління. Види організацій колективного управління. Уповноважені організації колективного управління. Діяльність організацій колективного управління щодо управління авторськими та суміжними правами. Договори, які укладаються організаціями колективного управління з користувачами об’єктів авторського права та суміжних прав.

Тема ІV. Патентне право

Загальна характеристика патентного права

Поняття патентного права. Загальна характеристика об’єктів патентного права. Поняття винаходу та корисної моделі. Умови придатності винаходу та корисної моделі для набуття права інтелектуальної власності на них. Поняття промислового зразка. Умови придатності промислового зразка для набуття права інтелектуальної власності на нього. Суб’єкти патентного права. Патентний повірений: поняття, функції, вимоги до особи патентного повіреного. Засвідчення прав на об’єкти права промислової власності

Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Немайнові права на об’єкти промислової власності. Поняття патенту. Порядок отримання патенту. Подання заявки на отримання патенту. Експертиза заявки. Міжнародна заявка на винахід, корисну модель та промисловий зразок.

Припинення прав на об’єкти патентного права

Підстави та правові наслідки припинення майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок. Дострокове припинення чинності патентних прав. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок недійсними.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.