Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З курс заг частина.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
168.45 Кб
Скачать

Плани практичних занять з курсу "кримінальний процес" Тема 1. Поняття, завдання|задачі|, основні інститути кримінального|карного| процесу Заняття 1.

 1. Поняття кримінального|карного| процесу (кримінального|карного| судочинства, кримінального провадження). Поняття правосуддя у кримінальних справах і його співвідношення з|із| кримінальним|карним| процесом.

 2. Поняття оперативно-розшукової діяльності і її співвідношення з|із| кримінальним|карним| процесом.

 3. Поняття прокурорського нагляду і його місце в кримінальному|карному| провадженні.

 4. Завдання|задачі| кримінального|карного| провадження.

 5. Історичні типи і форми кримінального|карного| процесу. Основні риси|межі| обвинувального|обвинувального|, інквізиційного, змагального і змішаного процесів. Форма кримінального процесу України.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:

 • Конституція України. Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

 • Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. (із змінами та доповненнями).

 • Кримінальний кодекс України (із змінами та доповненнями від 13.04.2012 р.)

 • Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України № 2135 від 18.09.92 р.

 • Рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| Конституційного Суду України у справі про конституційне подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) і конституційному поданню громадян Будинської Світлани Олександрівни, Ковріги Сергія Володимировича щодо офіційного тлумачення положення|становища| четвертого абзацу ст.248-3 ЦПК| України (справа|річ| щодо конституційності статті 248-3 ЦПК| України) від 23.05.2001 № 6-рп/2001 // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. - № 3 від 22.06.2001 // Офіційний Вісник України. – 2001. - № 22 від 15.06.2001 (визначення поняття кримінального|карного| судочинства).

 • Дмитрук М.М. Категорія проступку у кримінально-правовій доктрині: 12.00.08: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М.М. Дмитрук; НУ "ОЮА". ─ О., 2012. ─ 20 с.

 • Мирошниченко Н. Кримінальний проступок та класифікація злочинів // Юридичний вісник. – 2012. - №2. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurv/2012_2/Mirosh.pdf

 • Нажимов В.П. Типы, формы и виды уголовного процесса.- Калининград, 1977.

 • Петрухин И. Л. Правосудие: Время реформ /Академия наук СССР. - М.: Наука, 1991.

 • Смирнов А.В. Модели уголовного процесса. – СПб.: «Наука», 2000.

 • Точиловский В. Американский уголовный процесс с европейскими принципами? // Режим доступа: http://interjustice.blogspot.com/2012/04/blog-post_14.html

 • Точиловский В. Проект УПК Украины: роль присяжных и совместимость других элементов процесса // Режим доступа: http://interjustice.blogspot.com/2012/02/blog-post_16.html

 • Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. – СПб., 1996. – С. 17-39, 59-144.

Заняття 2.

 1. Поняття, значення кримінально-процесуальної|кримінально-процесуальної| форми. Диференціація форм кримінального|карного| провадження України.

 2. Кримінально-процесуальні|кримінально-процесуальні| акти, їх види.

 3. Процесуальні дії, порядок|лад| їх провадження і оформлення.

 4. Поняття і значення протоколів процесуальних дій. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження. Журнал судового засідання. Реєстр матеріалів досудового розслідування.

 5. Процесуальні рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| як різновид управлінських рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|, їх класифікація і значення.

 6. Механізм прийняття|прийняття,приймання| кримінально-процесуальних|кримінально-процесуальних| рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|. Характеристика окремих етапів прийняття|прийняття,приймання| кримінально-процесуальних|кримінально-процесуальних| рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:

 • Венделин А.Г. Процесс принятия решений. - Таллин, 1973.

 • Гуляев А..П. Процессуальные документы и сроки. - М., 1992.

 • Жариков Ю.С. Требования, предъявляемые к уголовно-процессу­альным актам досудебного расследования. - М., 1999.

 • Кузьмин Г.А. О сущности и форме процессуальных решений следователя // Закон и право. - 2002. - № 1.

 • Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание и формы. - М., 1976.

 • Тихомиров Ю.А. Управленческие решения. М., 1972.

 • Михайленко А.Р. Кримінально-процесуальні|кримінально-процесуальні| акти. Їх роль в забезпеченні законності. - Київ, 1989.

 • Трофименко В.М. Співвідношення у кримінальному провадженні державно-владного начала та диспозитивності як критерій диференціації кримінально-процесуальної форми за проектом КПК України // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2012.

 • Якуб М.Л. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизводстве.- М., 1981.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.