Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З курс заг частина.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
168.45 Кб
Скачать

Заняття 4.

 1. Система кримінального|карного| процесу України. Поняття стадії кримінального|карного| процесу.

 2. Поняття кримінально-процесуального провадження. Система та класифікація кримінально-процесуальних проваджень.

 3. Поняття, значення, строки, суб'єкти, засоби збирання та перевірки доказів, підсумкові рішення стадії досудового розслідування.

 4. Поняття, значення, строки, суб'єкти, засоби збирання та перевірки доказів, підсумкові рішення стадії підготовчого судового провадження.

 5. Поняття, значення, строки, суб'єкти, засоби збирання та перевірки доказів, підсумкові рішення стадії судового розгляду.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:

 • Рязановский  В.А. Единство процесса.- М., 1996.

 • Кримінально-процесуальне право України: Підручник / За загальною редакцією Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2009. – 816 с.

 • Татаров О.Ю. Роль досудового провадження у контексті реформування системи кримінальної юстиції в Україні // Митна справа. - №2(80)’2012, частина 2, книга 1. - // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ms/2012_2_1/171.pdf

 • Якимович Ю.К. Структура советского уголовного процесса: система стадий и система производств. Основные и дополнительные производства. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1991.

Заняття 5.

 1. Поняття, значення, строки, суб'єкти, засоби збирання та перевірки доказів, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень в апеляційному порядку.

 2. Поняття, значення, строки, суб'єкти, засоби збирання та перевірки доказів, підсумкові рішення стадії виконання судових рішень у кримінальних справах.

 3. Поняття, значення, строки, суб'єкти, засоби збирання та перевірки доказів, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень в касаційному порядку.

 4. Поняття, значення, строки, суб'єкти, засоби збирання та перевірки доказів, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень Верховним Судом України.

 5. Поняття, значення, строки, суб'єкти, засоби збирання та перевірки доказів, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:

 • Белоносов В.О., Громов Н.А., Ивенский А.И. Судебное разбирательство и приговор: Учеб.-метод. пособие / Самарский юридический ин-т. - Самара: Издательство Самарского юридического ин-та, 2001. – 89 с.

 • Григор’єва І.В. Особливості судового розгляду за новим КПК України (тези виступу) // Режим доступу: http://nsj.gov.ua/nsj.gov.ua/training/judjes/kpk5/

 • Грошевий Ю.М. Правові властивості вироку – акту правосуддя.– Х., 1994.

 • Кримінально-процесуальне право України: Підручник / За загальною редакцією Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2009. – 816 с.

 • Толочко О.М. Судовий вирок і його мотивування.– К., 1991.

Тема 2. Кримінальне процесуальне|кримінально-процесуальне| право України. Джерела кримінального процесуального|кримінально-процесуального| права Заняття 1.

 1. Кримінальне процесуальне|кримінально-процесуальне| право України. Предмет і метод правового регулювання даної галузі права.

 2. Кримінально-процесуальні|кримінально-процесуальні| норми, їх структура. Особливості санкцій процесуальних норм.

 3. Кримінально-процесуальні|кримінально-процесуальні| відносини, суб'єкти, об'єкти, зміст|вміст,утримання| процесуальних правовідносин|правостосунків|.

 4. Аналогія в кримінальному процесуальному|кримінально-процесуальному| праві.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:

 • Божьев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения.- М., 1975.

 • Вовк І.В. Порядок застосування аналогії у кримінальному судочинстві України // Адвокат. – 2010. - №5.

 • Гейц С.О. Норми кримінально-процесуального права: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / С.О. Гейц; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 20 с. // http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08gsokpp.zip

 • Кримінально-процесуальне право України: Підручник / За загальною редакцією Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2009. – 816 с.

 • Ларин А.М. Уголовный процесс: структура права и структура законодательства. – М., 1985.

 • Капліна О. До питання про аналогію кримінально-процесуального закону // Юридична Україна. – 2005 - № 1.

 • Лобойко Л.М. Методи і предмет кримінально-процесуального права // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. -№ 7.

 • Малярчук Т.В.  Застосування кримінально-процесуального закону за аналогією / Т.В. Малярчук  // Судова апеляція.  2008.  № 3.

 • Погорецький М.А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система: Монографія. – Харків: Арсіс, 2002.

 • Сливич І.І. Юридичні факти в кримінальному процесі України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / І.І. Сливич ; ОНЮА . ─ О., 2007 . ─ 19 с. // http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07siikpu.zip

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.