Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З курс заг частина.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
168.45 Кб
Скачать

Заняття 5.

 1. Взаємодія права і моралі в кримінальному|карному| судочинстві.

 2. Основні етапи розвитку кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| законодавства України.

 3. Судово-правові реформи (2001 р., 2010 р.) і вдосконалення чинного кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| законодавства.

 4. Розробка та прийняття КПК України 2012 р.

 5. Ефективність кримінального процесуального|кримінально-процесуального| законодавства. Ефективність кримінально-процесуальної|кримінально-процесуальної| правозастосовчої діяльності.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:

 • Антонов И.А. Нравственно-правовые критерии уголовно-процессуальной деятельности следователей. – СПб, 2003. – 236 с.

 • Бойко В.Ф. “Мала” судова| реформа в Україні: необхідність, сутність, проблеми| та перспективи|: Навч. посіб. / Міжрегіональна академія управління персоналом. - К.: МАУП|, 2002. – 72 с.

 • Гуртієва Л. М. Етичний аспект кримінально-процесуальних відносин слідчого з суб’єктами кримінального процесу // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / гол. ред. С. В. Ківалов ; відп. за вип. Л. І. Кормич. – Одеса : Національний університет "Одеська юридична академія" : Південноукраїнський центр гендерних проблем, 2012. – Вип. 44. // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/App/2012_44/Gurtieva.pdf 

 • Круглий стіл на тему: «Обговорення проекту Кримінально-процесуального кодексу України» // Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/tslc/index.php?razdel=news&page=070212_0

 • Маляренко В.Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті Європейських стандартів : Монографія / В.Т. Маляренко . ─ К. : Юрінком Інтер, 2005 .

 • Москалькова Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания. – М.: Изд-во «Спартак», 1996. – 125 с.

 • Пчолкін В.Д. Янович Ю.П. Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства // Форум права. – 2011. - №4. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11pvdkpz.pdf

 • Шульга А.О. Моральність у кримінальному судочинстві України: аналіз проблем та перспективи // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності – №3, 2009 // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pppd/2009_3/25.%20Shylga.pdf

Тема 3. Засади кримінального провадження (принципи кримінального процесу) Заняття 1.

 1. Поняття засад кримінального провадження (принципів кримінального|карного| процесу). Значення нормативного закріплення засад (принципів) для забезпечення правильного і точного застосування|вживання| кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| законодавства.

 2. Система засад кримінального провадження (принципів кримінального|карного| процесу). Питання про систему засад (принципів)в науці кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| права.

 3. Моральні засади кримінального провадження.

 4. Реалізація засад справедливості та гуманізму в кримінальному|карному| процесі.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:

 • Цивільний|громадянський| кодекс України від 16.01.2003 р.

 • Рішенні Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання) від 02.11.2004 р.

 • Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса.- М., 1971.

 • Корнуков В.М. Конституционные основы положения личности в уголовном судопроизводстве.- Саратов, 1979.

 • Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства|. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 318 с.

 • Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. Научно-практическое издание. – К., 1999. – С. 9-30 (законність та її забеспечення)

 • Тыричев И.В. Принципы советского уголовного процесса.- М., 1983.

 • Кучинська О.П. Зміст принципу справедливості у кримінальному судочинстві України // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – №1(3). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Choasp/2011_1/11koaksu.pdf

 • Евстигнеева О.В. Справедливость как основа и цель уголовно-процессуальной деятельности // Журнал "Российское право в Интернете". - 2012 (01). // Режим доступа: http://rpi.msal.ru/prints/201201_42evstigneeva.html

 • Погребняк С.П. Основоположні принципи права: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / С.П. Погребняк; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2009. — 36 с. — укp. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09pspopp.zip

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.