Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З курс заг частина.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
168.45 Кб
Скачать

Заняття 2.

 1. Загальноправові засади в кримінальному|карному| процесі:

  • верховенство права;

  • законність;

  • рівність перед законом і судом;

  • повага до людської гідності;

  • забезпечення права на свободу та особисту недоторканність;

  • недоторканність житла чи іншого володіння особи;

  • недоторканність права власності;

  • невтручання у приватне життя;

  • таємниця спілкування;

  • доступ до правосуддя.

 2. Допустимість обмеження прав і свобод громадян в кримінальному|карному| судочинстві.

 3. Міжгалузеві засади в кримінальному|карному| процесі:

  • здійснення правосуддя тільки|лише| судом;

  • незалежність суддів і підпорядкування|підкорення| їх тільки|лише| закону;

  • свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї;

  • обґрунтованість процесуальних рішень;

  • заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення;

  • обов’язковість судових рішень;

  • забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності;

  • диспозитивність;

  • змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

  • розумність строків;

  • мова, якою здійснюється кримінальне провадження;

  • гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:

 • Рішення у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України по правах людини про відповідність Конституції України (конституційності) положень абзаців третього, четвертого, п'ятого статті 248-3 Цивільного процесуального кодексу України і за конституційними звертаннями громадян Будинської Світлани Олександрівни і Ковриги Сергія Володимировича про офіційне тлумачення положення абзацу четвертого статті 248-3 Цивільного процесуального кодексу України (справа про конституційність статті 248-3 ЦПК України) від 23.05.2001 р.

 • Гласность судебной деятельности по уголовным делам / Отв. ред. В.В.Леоненко.- К., 1992.

 • Кобликов А.С. Законность – конституционный принцип советского уголовного судопроизводства.- М., 1979.

 • Корнуков В.М. Конституционные основы положения личности в уголовном судопроизводстве.- Саратов, 1979.

 • Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства|. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 318 с.

 • Маляренко В.Т. Про недоторканність житла| та іншого володіння особи|особи| як засада кримінального судочинства| // Вісник Верховного Суду України. – 2004. - № 9

 • Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. Научно-практическое издание. – К., 1999. – С. 9-30 (законність та її забеспечення)

 • Тыричев И.В. Принципы советского уголовного процесса.- М., 1983.

 • Шестакова С.Л. Состязательность уголовного процесса. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. – 220 с.

 • Баулін О.В. Верховенство права і законність в кримінальному процесі України // Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120102.html

 • Богунов В. Процесуальне прискорення. Строки розслідування й розгляду кримінальних справ новий КПК визначає трьома критеріями розумності // Закон і бізнес. – 2012. - №4.

 • Городовенко В.В. Принцип гласності та відкритості у вітчизняному судочинстві: проблеми реалізації // Вісник Верховного Суду України. – 2011. -№9.

 • Карабут Л.В. "Розумність строків" як принцип кримінально-процесуальної діяльності // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. - №2 (15). // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-2/12klvkpd.pdf

 • Островська М. Істинне обличчя принципу змагальності за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Режим доступу: http://www.yurincom.com/ua/consultation/faq/?id=11507

 • Рабцевич О.И. Принцип однократности привлечения к ответственности за одно правонарушение (ne bis in idem): международные и внутригосударственные аспекты / О.И. Рабцевич // Международное уголовное право и международная юстиция.  2010.  № 4.

 • Яновська О.Г. Змагальність як засада кримінального провадження за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (тези виступу) // Режим доступу: http://nsj.gov.ua/nsj.gov.ua/training/judjes/1493/show/kpk4/

 • Мотовиловкер Я.О. О принципах объективной истины, презумпции невиновности и состязательности процесса.– Ярославль, 1978.

 • Бартащук Л.П. Гарантії забезпечення права людини на повагу до честі і гідності у кримінальному судочинстві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Л. П. Бартащук; Акад. адвокатури України. — К., 2011. // http://www.nbuv.gov.ua/ard/2011/11BLPKSU.zip

 • Шибіко В.П. Забезпечення права особи на доступ до правосуддя як принцип кримінального процесу України / В.П. Шибіко //  Ерліхівський збірник. - 2005. - Вип. 4-5.

 • Навроцька В.В. Засада диспозитивності та її реалізація в кримінальному процесі України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / В.В. Навроцька; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 16 с. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07nvvkpu.zip

 • Дикарев И.С. Диспозитивность в уголовном процессе России :Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.09. - Уголовный процесс ; Криминалистика и судебная экспертиза ; Оперативно-розыскная деятельность /И. С. Дикарев ; Науч. рук. А.П. Кругликов. - Волгоград, 2004. -22 с. – Режим доступа: http://law.edu.ru/script/cntSource.asp?cntID=100051676

 • Деревянкін С.Л. Публічність та диспозитивність у кримінальному судочинстві: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / С.Л. Деревянкін; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 20 с. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05dsldks.zip

 • Бараннік Р.В. Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім'ї чи близьких родичів у кримінальному процесі України : Монографія / Р.В. Бараннік, В.П. Шибіко . ─ К. : КНТ, 2008 . ─ 209 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.