Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З курс заг частина.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
168.45 Кб
Скачать

Заняття 2.

 1. Кримінально-процесуальні|кримінально-процесуальні| гарантії: поняття, значення.

 2. Система кримінально-процесуальних гарантій.

 3. Співвідношення кримінального процесуального права з іншими галузями права України. Кримінальний|карний| процес і криміналістика.

 4. Наука кримінального|карного| процесу, її предмет і завдання|задачі|.

 5. Кримінальний|карний| процес як навчальна дисципліна.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:

 • Володина Л.М. Проблемы гарантий в уголовном процессе // Вестник ОГУ. - 2006. - №3. // Режим доступа: http://vestnik.osu.ru/2006_3/9.pdf

 • Галкин В. М. Соотношение норм уголовного права с нормами других отраслей права.— Тр. ВНИИСЗ, 1977, вып. 8.

 • Даев В.Г. Взаимосвязь уголовного права и процесса. – Л., 1982.

 • Каминская В.И. Взаимоотношение уголовного и уголовно-процессуального права. — В кн.: Вопросы борьбы с преступностью. - М.: Юрид. лит., 1975, вып. 22.

 • Никоненко М.Я. Поняття, види і зміст кримінально-процесуальних гарантій // http://www.naiau.kiev.ua/tslc/pages/biblio/visnik/n2001_1/_1fset.html

 • Овчинников Ю.Г. Система уголовно-процессуальных гарантий // Вестник Южно-Уральского государственного университета. – Серия "право". – 2010. – Вып. 23.

 • Овчинников Ю.Г. Классификация уголовно-процессуальных гарантий // Вестник Южно-Уральского государственного университета. – Серия "право". – 2010. – Вып. 24.

 • Петрухин И.Л. Судебные гарантии прав личности в уголовном процессе // Законность. – 1998. - №10. – С. 47 – 51.

 • Толочко О. Європейські стандарти розумного строку розгляду справ як гарантія прав учасників кримінального процесу // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2011. - №4.

Заняття 3.

 1. Поняття, види джерел кримінального процесуального|кримінально-процесуального| права.

 2. Конституційні норми, що регламентують відносини у сфері кримінального|карного| судочинства. Умови прямого застосування|вживання| конституційних норм у кримінальному провадженні.

 3. Кримінальний процесуальний кодекс як джерело кримінального процесуального права. Інші закони як джерела кримінального процесуального права.

 4. Загальновизнані|загальнопризнані| принципи і норми міжнародного права в сфері забезпечення прав людини і основних свобод, їх відображення|відображення,відбиття| в кримінальному процесуальному|кримінально-процесуальному| праві України.

 5. Міжнародні договори України як джерело кримінального процесуального права.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:

 • Конституція України від 28 червня 1996 р.

 • Про застосування|вживання| Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова |постанПленуму Верховного Суду України № 9 від 1.11.1996 р.

 • Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р.

 • Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р.

 • Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 р.

 • Висновок Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України об надання висновку про відповідність Конституції України Римського Статуту Міжнародного кримінального суду (справа про Римський Статут) від 11.07.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. - № 28.

 • Закон України “Про визнання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини” від 23.02.2006 р.

 • Закон України “Про міжнародні договори України” від 29.06.2004 р.

 • Дроздов О.М. Джерела кримінально-процесуального права України. – Харків, 2008.

 • Савицкий В.М. Язык процессуального закона. – М., 1987.

 • Симонович Д.В. Міжнародні стандарти з прав людини у сфері кримінального судочинства: зміст та класифікація    // Право і суспільство.  2010.  № 2.

 • Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. – М., 1968.

 • Філатов В.М., Солодкий С.А. Застосування норм міжнародних договорів і рішень Європейського суду з прав людини у кримінальному судочинстві // Вісник Верховного Суду України. – 2004. - № 7.

 • Элькинд П.С. Толкование и применение норм уголовно-процессуального права. – М., 1967.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.