Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Krim_pravo-for_IPS.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
3.03 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

для Інституту прокуратури та слідства

Одеса – 2011

Колектив авторів:

Албул С.В., канд. юрид. наук, доцент – теми 38, 41 Особливої частини;

Балобанова Д.О., канд. юрид. наук, доцент – тема 1 Загальної частини; тема 42 Особливої частини;

Березовський А.А., канд. юрид. наук, доцент – теми 14, 18, 19 Загальна частина;

Березовська Н.Л., канд. юрид. наук, доцент – теми 15, 16, 20 Загальної частини;

Бондаренко Н.О., канд. юрид. наук, доцент – тема 10 Загальної частини; теми 22, 40 Особливої частини;

Горбачова І.М., канд. юрид. наук, доцент – тема 3 Загальної частини; тема 28, 32 Особливої частини;

Гуртовенко О.Г., канд. юрид. наук, доцент – тема 2 Загальної частини; теми 33, 35, 37 Особливої частини;

Іскендеров Ф.Ш., ст. викладач – теми 29, 30 Особливої частини;

Коломієць Ю.Ю., канд. юрид. наук, доцент – теми 23, 27, 37 Особливої частини;

Лупіносова О.М., канд. юрид. наук – тема 13 Загальної частини;

Мандриченко Ж.В., канд. юрид. наук, доцент – у співавторстві тема 43 Особливої частини;

Мирошниченко Н.А., канд. юрид. наук, професор – теми 5, 6, 7, 8, 9 Загальної частини;

Михайленко Д.Г., канд. юрид. наук, доцент – у співавторстві тема 39 Особливої частини;

Підгородинський В.М., канд. юрид. наук, доцент – тема 21 Загальної частини; тема 25, 31 Особливої частини;

Полянський Є.Ю., канд. юрид. наук, доцент – тема 17 Загальної частини; тема 43 Особливої частини;

Федоров В.М., канд. юрид. наук, доцент – тема 11 Загальної частини;

Хімченко С.А., канд. юрид. наук, доцент – теми 24, 26 Особливої частини;

Чугуников І.І., канд. юрид. наук, доцент – теми 4, 12 Загальної частини; теми 34, 39 Особливої частини.

Укладачі:

Балобанова Д.О., канд. юрид. наук, доцент;

Березовська Н.Л., канд. юрид. наук, доцент;

Горбачова І.М., канд. юрид. наук, доцент;

Гусак О.А., асистент;

Коломієць Ю.Ю., канд. юрид. наук, доцент;

Кузембаєв О.С., асистент;

Мирошниченко Н.М., асистент;

Михайленко Д.Г., канд. юрид. наук, доцент;

Оцяця А. С. асистент;

Полянський Є.Ю., канд. юрид. наук, доцент;

Тітомер Є. В. асистент.

Навчально-методичний посібник затверджений

кафедрою кримінального права ОНЮА

(протокол №6 від „14” грудня 2009 р.)

Рекомендовано до видання

навчально-методичною радою

Одеської національної юридичної академії

(протокол №4 від „12” лютого 2010 р.)

З м і с т

Вступ..........................................................................................................................5

Тематичний план.......................................................................................................6

Программа курсу за темами лекцій.........................................................................8

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. Поняття, завдання, функції, принципи кримінального права. Система кримінального права. Наука кримінального права.......................................................8

Тема 2. Кримінальний закон....................................................................................9

Тема 3. Поняття злочину та його види...................................................................11

Тема 4. Кримінальна відповідальність та її підстава............................................14

Тема 5. Склад злочину та його види.......................................................................16

Тема 6. Об’єкт злочину............................................................................................16

Тема 7. Об’єктивна сторона складу злочину.........................................................18

Тема 8. Суб’єкт злочину..........................................................................................19

Тема9.Суб’єктивна сторона складу злочину.........................................................20

Тема10.Стадії скоєння умисного злочину.............................................................22

Тема11.Співучасть у скоєнні злочину....................................................................23

Тема 12. Множинність злочинів.............................................................................29

Тема 13. Обставини, що виключають злочинність діяння...................................31

Тема 14. Звільнення від кримінальної відповідальності......................................33

Тема 15. Поняття та мета покарання......................................................................37

Тема 16. Види покарання........................................................................................41

Тема 17. Призначення покарання...........................................................................45

Тема 18. Звільнення від покарання та його відбування.......................................48

Тема 19. Судимість та її правові наслідки.............................................................54

Тема 20. Примусові заходи медичного характеру................................................55

Тема 21. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх...................................................................................................................56

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Тема 22. Поняття Особливої частини кримінального права, її значення та система. Наукові основи кваліфікації злочинів............................................................57

Тема 23. Злочини проти основ національної безпеки України...........................60

Тема 24. Злочини проти життя та здоров’я особи................................................64

Тема 25. Злочини проти волі, честі та гідності особи..........................................70

Тема 26. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи.................................................................................................................................75

Тема 27. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина....................................................................................................76

Тема 28. Злочини проти власності.........................................................................81

Тема 29. Злочини у сфері господарської діяльності............................................83

Тема 30. Злочини проти довкілля..........................................................................85

Тема 31. Злочини проти громадської безпеки......................................................86

Тема 32. Злочини проти безпеки виробництва.....................................................92

Тема 33. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту....................95

Тема 34. Злочини проти громадського порядку та моральності.........................99

Тема 35. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення........................................................................................................................103

Тема 36. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.......................................108

Тема 37. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян......................................................................110

Тема 38. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.................112

Тема 39. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг…………….................................................114

Тема 40. Злочини проти правосуддя....................................................................118

Тема 41. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)........................................................................................................119

Тема 42. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.................................................................................................................121

Тема 43. Кримінальне право закордонних держав.............................................125

Методичні рекомендації і плани проведення практичних занять....................132

Тестове завдання....................................................................................................215

Питання для самостійної перевірки знань (до іспиту).............................................................................................................................231

Методичні вказівки з виконання курсових робіт з кримінального права................................................................................................................................236

Рекомендована література.....................................................................................238

В С Т У П

Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліну „Кримінальне право України”.

Посібник надає стислу характеристику тем курсу з Загальної та Особливої частин кримінального права, звертає увагу студентів на основні визначення кримінального права, які мають особливе теоретичне та практичне значення, на деякі дискусійні, невирішені питання, щодо яких в юридичній літературі висловлюються різні точки зору. Він не містить позитивного викладення матеріалу і надає лише пояснення до найбільш складних питань курсу і рекомендації до їх вивчення.

Навчальна програма з курсу, на підставі якої ведеться викладання та вивчення предмета, побудована виходячи із системи науки кримінального права.

Навчально-методичний посібник містить методичні рекомендації і плани проведення практичних занять, до яких слід звертатися під час вивчення курсу. Студентам рекомендовано окрім основних питань курсу досліджувати історію становлення кримінально-правових норм України та порівнювати їх з кримінально-правовими нормами іноземних держав. З метою закріплення отриманих знань студенти обов’язково повинні виконати завдання і вирішити задачі, надані після кожної теми практичних занять.

Плани практичних занять викладені виходячі з загальної системи навчання та з урахування поглибленого вивчення курсу кримінального права (Загальної та Особливої частини) студентами Інституту прокуратури та слідства.

Посібник також містить питання для самоперевірки, до яких потрібно повернутися після вивчення курсу кримінального права та перевірити, як засвоєний матеріал.

Всі питання, обумовлені навчальною програмою, підлягають обов’язковому вивченню студентами. З цього курсу проводяться атестації, заліки та екзамен із всього курсу, виконується курсова робота.

Студенти можуть ознайомитися з науковими кримінально-правовими проблемами, які досліджують викладачі кафедри, та запрошуються до активної участі в науково-дослідницькій роботі студентського гуртку „Кримінальне право XXIстоліття”. Результати проведених студентами досліджень доповідаються на наукових конференціях, а найбільш цікаві та важливі з них можуть надсилатися на конкурс кращих студентських наукових робіт та бути рекомендовані кафедрою до друку в юридичних виданнях.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

(за загальною системою)

№ п/п

Теми

Лекції

(год)

Практичні

(год)

Самостійна робота (год)

Загальна частина

1

Поняття, завдання, функції, принципи кримінального права. Система кримінального права. Наука кримінального права

4

2

2

2

Кримінальний закон

6

8

6

3

Поняття злочину та його види

4

4

4

4

Кримінальна відповідальність та її підстави

2

2

4

5

Склад злочину та його види

2

2

4

6

Об’єкт злочину

4

4

4

7

Об’єктивна сторона складу злочину

4

4

4

8

Суб’єкт злочину

4

4

4

9

Суб’єктивна сторона складу злочину

6

6

6

2-й семестр

10

Стадії вчинення злочину

4

4

4

11

Співучасть у скоєнні злочину

8

8

6

12

Множинність злочинів

6

6

4

13

Обставини, що виключають злочинність діяння

8

8

6

14

Звільнення від кримінальної відповідальності

4

4

4

15

Поняття та мета покарання

2

2

4

3-й семестр

16

Види покарання

6

8

6

17

Призначення покарання

6

6

6

18

Звільнення від покарання та його відбування

6

6

6

19

Судимість та її правові наслідки

2

2

2

20

Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування

2

2

4

21

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

6

6

4

Всього

96

98

94

Особлива частина

1-й семестр

22

Поняття Особливої частини кримінально права, її значення та система. Наукові основи кваліфікації злочинів

2

2

4

23

Злочини проти основ національної безпеки України

2

2

4

24

Злочини проти життя та здоров’я особи

14

14

10

25

Злочини проти волі, честі та гідності особи

4

4

4

26

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи

4

4

4

27

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

10

10

8

2-й семестр

28

Злочини проти власності

8

8

6

29

Злочини у сфері господарської діяльності

10

10

6

30

Злочини проти довкілля

4

4

4

31

Злочини проти громадської безпеки

6

6

4

32

Злочини проти безпеки виробництва

2

2

4

33

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

6

6

4

34

Злочини проти громадського порядку та моральності

4

4

4

3-й семестр

35

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення.

6

6

4

36

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

2

2

4

37

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян

6

4

4

38

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку

4

4

4

39

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

4

4

4

40

Злочини проти правосуддя

6

6

4

41

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

4

4

4

42

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

2

2

4

43

Кримінальне законодавство закордонних держав

2

2

4

Всього

112

110

102

ПРОГРАММА КУРСУ ЗА ТЕМАМИ ЛЕКЦІЙ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]