Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Oblik_mal_bis-Mihaylov.pdf
Скачиваний:
86
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
2.31 Mб
Скачать

залишки на кінець місяця. Записи в Книзі ведуться в хронологічному порядку в міру здійснення операцій.

Малі підприємства, що роблять за місяць більше 100 господарських операцій і власні товарно-матеріальні цінності, що мають, використовують в обліку модифікацію спрощеної форми з веденням наступних регістрів обліку майна підприємства:

Відомість 1-м Розділ І. Облік готівки і грошових документів. Розділ II (зворотна сторона). Облік грошових коштів та їх еквівалентів.

Відомість 2-м Облік запасів.

Відомість 3-м Розділ І. Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами за податками й платежами, довгострокових зобов’язань і доходів майбутніх періодів. Розділ II (зворотна сторона). Облік розрахунків з оплати праці.

Відомість 4-м Розділ І. Облік необоротних активів та амортизації (зносу) Розділ II (зворотна сторона). Облік капітальних і фінансових інвестицій та інших необоротних активів.

Відомість 5-м Розділ І. Облік витрат Розділ II. Облік витрат на виробництво Розділ Ш. Облік доходів і фінансових результатів Розділ IV. Облік власного капіталу, витрат майбутніх періодів, забезпечень майбутніх витрат і платежів.

Оборотно-сальдова відомість.

Відомості побудовані так, що сума по кожній господарській операції записується одночасно в двох відомостях: в одній — по дебетовій, в другій — по кредитовій ознаці рахунка.

Далі всі дані про зроблені господарські операції за місяць переносяться у Відомість (шахову), на підставі якої складається оборотнавідомість порахунках синтетичного обліку (оборотний баланс).

2.6. Форми бухгалтерського обліку, які застосовують суб’єкти малого бізнесу

ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підприємство, як уже було сказано, самостійно визначає форму обліку, про що зазначається в Наказі про облікову політику.

Форма бухгалтерського обліку — це сполучення різних реєстрів аналітичного і синтетичного обліку, їх взаємозв’язок послідо-

58

вність і способи ведення облікових записів з метою узагальнення і одержання звітності.

Певне поєднання хронологічного та систематичного обліку, первинні форми зв’язку між обліковими регістрами, спосіб і техніка облікових залишків — все це визначає форму ведення бухгалтерського обліку. Причому форми реєстрів, порядок та послідовність записів в них, а також технічні засоби обліку є дуже різноманітними.

У даний час на підприємствах та в організаціях застосовуються різні форми бухгалтерського обліку:

меморіально-ордерна;

журнально-ордерна;

комп’ютерна;

спрощена.

Меморіально-ордерна форма бухгалтерського обліку. Вона ведеться і в книгах, і в картках. Меморіально-ордерна форма бухгалтерського обліку називається так тому, що основою здійснення записів у книги, картки, відомості та баланс є меморіальний ордер. Меморіальний ордер — це спеціальний бланк, на якому відображається бухгалтерська проводка, вказується сума та кореспонденція бухгалтерських рахунків.

За цією формою господарські операції відображаються в бухгалтерському документі (меморіальному ордері) реєструються у спеціальному реєстраційному журналі та використовуються для аналітичного і синтетичного обліку. Вона має свої переваги та недоліки.

Журнал-Головна форма обліку. На підприємствах і в органі-

заціях, що мають невелику кількість синтетичних рахунків, можна застосовувати один із спрощених варіантів меморіальноордерної форми обліку — «Журнал-Головна». При цьому варіанті хронологічна реєстрація меморіалів-ордерів поєднується із записами по синтетичних рахунках в книгу «Журнал-Головна».

Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку. Найбільше розповсюдження одержала форма, що виникла в 50 роки. Ця форма заснована на широкому використанні накопичувальних та групованих регістрів, основними з яких є журнали-ордери, допоміжні відомості та таблиці. Дані із журналів-ордерів переносяться в Головну Книгу. Журнально-ордерна форма заснована на використанні шахматногопринципу реєстрації операцій та їх накопичування за кожен звітний місяць в хронологічній та систематичній формі одночасно. Аналітичний і синтетичний облік здійснюється, найчастіше, разом за єдиною системою записів. Ця форма передбачає бухгалтерські

59

записи за кредитовою ознакою окремих рахунків в кореспонденції з раніше визначеними дебетами рахунків. Допоміжні відомості застосовуються в тих випадках, коли необхідне узагальнення показників. Загальна схема журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку подананарис. 2.1.

 

 

Документи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допоміжні

 

 

 

Реєстри

відомості

 

 

 

 

Журнали-ордери

 

аналітичного обліку

(групувальні,

 

 

 

 

накопичувальні)

 

 

 

(картки, відомості)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головна Книга

 

 

 

 

 

 

 

Заключні оборотні відомості, звітність

Рис. 2.1. Схема журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку

Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку дозволить значною мірою полегшити працю облікових працівників, знизити їх трудомісткість, збільшити оперативність і підвищити достовірність даних бухгалтерського обліку. За наявності організації документообігу ця паперова форма дозволяє швидко проводити підсумки та готувати звітні дані. За журнально-ордерної форми ускладнюється механізація і комп’ютеризація обліку.

Комп’ютерна система обліку оперативно відображає основні процеси, пов’язані з отриманням різних зведених показників, фі- нансово-господарської діяльності з допомогою комп’ютерних систем. В цілому інформація використовується для всіх потреб управління.

У разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації підприємство зобов’язане за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників господарських операцій, а також правоохоронних органів та відповідних органів у межах їх повноважень, передбачених законами.

Спрощена форма бухгалтерського обліку в бізнесових стру-

ктурах. У відповідності до «Вказівок про складання та порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами», за-

60

тверджених наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 1996 р. № 172, мале підприємство самостійно вибирає форму бухгалтерського обліку із затверджених відповідними органами, виходячи з потреб всього виробництва і управління їх складності і чисельності працівників. Підприємствам, що зайняті в матеріальній сфері виробництва, рекомендується використовувати регістри, передбачені журнально-ордерною формою бухгалтерського обліку. Підприємства торгівлі, громадського харчування та постачальницько — збутових видів діяльності можуть використовувати регістри спрощеної форми бухгалтерського обліку.

Для малих підприємств характерне обмеження кількості господарських операцій, що здійснюють за місяць не більше 300 операцій, тому на практиці вони застосовують спрощену форму бухгалтерського обліку.

Виходячи з потреб виробництва і управління, мале підприємство може пристосовувати регістри бухгалтерського обліку відповідно до специфіки своєї роботи з дотриманням таких вимог:

одна методологічна основа (принципи подвійного запису);

взаємозв’язок даних аналітичного і синтетичного обліку;

суцільне відображення усіх господарських операцій в регістрах обліку на підставі первинних облікових документів;

нагромадження і систематизація даних первинних документів в розрізі показників, необхідних для управління і контролю за господарською діяльністю підприємства та звітності.

У відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо — безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впровадження оброблених даних на підприємстві первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах аналітичного та синтетичного обліку шляхом подвійного запису їх на двох взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського обліку. Операції в іноземній валюті відображаються також

увалюті розрахунків та платежів по кожній іноземній валюті. Дані аналітичного обліку повинні відповідати даним синтетичного обліку на перше число кожного місяця.

61

Первинні і зведені документи та регістри обліку повинні мати обов’язкові реквізити (назва документів, дата, місце складання, назва підприємства, зміст операції, одиниця виміру, підписи відповідальних посадових осіб).

Усі господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах того періоду, в якому вони були здійснені. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність даних несуть особи, що склали та підписали документи.

Підприємство вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку.

Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку можуть бути вилучені у підприємства тільки за рішенням відповідальних органів, прийнятим у межах їх повноважень, передбачених законом. Посадова особа підприємства має право в присутності представників органів, які здійснюють вилучення, зняти копії документів, що вилучаються, у порядку, встановленому законодавством.

Початковим етапом бухгалтерського обліку на підприємстві є суспільне документування усіх господарських операцій. Для документування можуть застосовуватися типові міжвідомчі форми первинної облікової документації та відомчі форми.

Наступним етапом обліку є:

реєстрація відомостей, відображених в первинних облікових документах, в регістрах бухгалтерського обліку, що застосовуються;

складання бухгалтерської звітності;

використання даних бухгалтерських регістрів для одержання іншої інформації, яка необхідна для самого підприємства та зовнішніх користувачів.

Спрощена форма бухгалтерського обліку може застосовуватися за:

простою формоюформою бухгалтерського обліку з використанням регістрів

обліку майна підприємства.

Просту форму бухгалтерського обліку застосовують підприємства, які здійснюють за місяць не більше 100 господарських операцій, не мають виробництва продукції і робіт, пов’язаних з великими матеріальними витратами. При цій формі реєстрації

62

первинних облікових документів відображення операцій на рахунках, визначення собівартості продукції і фінансового результату ведеться в одному бухгалтерському регістрі — книзі обліку господарських операцій за формою № К-1 «Книга обліку господарських операцій» (таблиця 2.2).

Таблиця 2.2

ТИПОВА ФОРМА № К-1 КНИГА ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

Реєстрація опе-

 

 

 

Наявність та рух коштів підприємства

 

 

 

 

рацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витра-

 

 

Пото-

Дохо-

Розра-

Розра-

Розра-

Розра-

 

 

 

 

Каса

хунки

хунки

хунки

 

 

 

 

ти на

чний

ди від

з опла-

хунки

з кре-

за стра-

№з/п

номер

операції

 

вироб-

 

 

раху-

реалі-

 

ти

з дебі-

дито-

хуван-

 

ництво

 

 

нок

зації

праці

торами

рами

ням

 

 

 

 

 

 

 

Датаі

Зміст

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м

ДДт

ККт

ДДт

ККт

ДДт

ККт

ДДт

ККт

ДДт

 

ККт

ДДт

ККт

ДДт

ККт

ДДт

ККт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга повинна бути прошнурована та пронумерована. На останній сторінці записується кількість пронумерованих сторінок та засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера, а також скріпляється печаткою. Записи по кожній операції, зареєстровані у Книзі, відображаються методом подвійного запису одночасно по Д-т і К-т відповідних рахунків.

Наприкінці місяця підбиваються підсумки по Д-ту і К-ту всіх рахунків обліку активів і зобов’язань. Після визначення дебетових і кредитових оборотів по всіх бухгалтерських рахунках виводиться сальдо по кожному рахунку на кінець місяця.

Для ведення обліку як за простою, так і за подвійною системами передбачаються реєстри, в яких на підставі документів (рахунків підприємств та установ, виписок банку, накладних, актів, розрахунків господарства і т.п.) відображуються всі господарські операції після їх здійснення (рис. 2.2.).

Первинні документи та облікові регістри зберігають у папках за календарною послідовністю їх одержання чи складання. Вони зберігаються до перевірки господарства аудитором або державною податковою інспекцією. Документи про нарахування і оплату найманих осіб та членів підприємства зберігають постійно.

63

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕГІСТРІВ ОБЛІКУ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВ

Підприємства, на балансі яких обліковуються власні необоротні активи, запаси та ведуть бухгалтерський облік з використанням облікових регістрів затверджених наказом Міністерства фінансів України від 25 червня 2003 року № 422 «Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами».

 

 

 

 

 

Документи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Касова книга

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга обліку

 

 

 

Книга обліку

 

 

 

Відомість В-8

матеріалів, запасів,

 

 

 

господарських

 

 

 

 

готової продукції

 

 

 

 

операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансова

звітність

Рис. 2.2. Схема відображення в обліку господарських операцій.

Малі підприємства, що роблять за місяць більше 100 господарських операцій і які мають власні товарно-матеріальні цінності, використовують в обліку модифікацію спрощеної форми з веденням наступних регістрів обліку майна підприємства:

Відомість 1-мРозділІ. Облікготівки ігрошовихдокументів РозділII (зворотнасторона). Облікгрошовихкоштівтаїхеквівалентів;

Відомість 2-м. Облік запасів;

Відомість 3-м Розділ І. Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами за податками й платежами, довгострокових зобов’язань і доходів майбутніх періодів Розділ II (зворотна сторона). Облік розрахунків з оплати праці;

Відомість 4-м Розділ І. Облік необоротних активів та амортизації (зносу) Розділ II (зворотна сторона). Облік капітальних і фінансових інвестицій та інших необоротних активів;

Відомість 5-м Розділ І. Облік витрат Розділ II. Облік витрат на виробництво Розділ Ш. Облік доходів і фінансових результатів Розділ IV. Облік власного капіталу, витрат майбутніх періодів, забезпечень майбутніх витрат і платежів;

Оборотно-сальдова відомість.

64

Кожна відомість, як правило, застосовується для обліку операцій по єдиному з використовуваних рахунків бухгалтерського обліку.

Сума по будь-якій операції застосовується у двох відомостях одночасно: у першій — по дебету рахунка з наведенням шифру рахунка, який кредитується (у графі «Кореспондуючий рахунок»), а у другій — по кредиту рахунка з аналогічним записом шифру рахунка, що дебетується. В обох відомостях у графі «Зміст операції» записується на підставі форм первинної облікової документації зміст здійсненої операції або пояснення, шифри та ін.

Залишки коштів в окремих відомостях повинні зіставлятися з відповідними даними первинних документів, на підставі яких були зроблені записи (звіт касира, виписки банку).

Дані про фінансово-господарську діяльність малого підприємства за місяць з усіх відомостей переносяться до відомості, на підставі якої складається оборотна відомість.

Оборотна відомість застосовується для складання бухгалтерського балансу.

Узастосовуваних відомостях вказується місяць, за який вони складаються, а в необхідних випадках — назва рахунків бухгалтерського обліку. Відомості підписуються особами, що проводили записи.

Зміна оборотів у поточному місяці по операціях, які відносяться до минулих періодів, відображається у регістрах звітного місяця додатковим записом (зменшення оборотів — способом сторно).

Аналітичний облік ведеться з використанням первинних форм документів, які служать основою заповнення Відомостей.

Кожна відомість застосовується, як правило, по одному із бухгалтерських рахунків. Облік господарських операцій на підприємствах, які застосовують форму обліку, що заснована на використанні регістрів бухгалтерського обліку майна підприємства, завершується підбиттям підсумків по оборотах у застосовуваних відомостях з обов’язковим перенесенням їх у оборотно-сальдову відомість. Ця Відомість є регістром синтетичного обліку та використовується для узагальнення даних поточного обліку і взаємної перевірки правильності записів на рахунках бухгалтерського обліку. Вона відкривається щомісячно і відображає дебетові і кредитові обороти кожного рахунка окремо.

Увідомості по вертикалі записують рахунки у зростаючому порядку, а по горизонталі — у порядку зростання номерів відо-

65

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]