Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Oblik_mal_bis-Mihaylov.pdf
Скачиваний:
85
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
2.31 Mб
Скачать

ТЕМА 2

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СУБ’ЄКТАМИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

2.1.Загальні принципи використання спрощеного плану рахунків 2.2.Бухгалтерський облік, як інструмент фінансового управління

2.3.Організація та ведення бухгалтерського обліку

2.4.Основні поняття суб’єктів малого підприємництва

2.5.Спрощена форма обліку суб’єктів малого підприємництва

2.6.Форми бухгалтерського обліку, які застосовують суб’єкти малого бізнесу

2.7.Бухгалтерська звітність суб’єктів малого підприємництва та її особливості

2.1. Загальні принципи використання спрощеного плану рахунків

Спрощений План рахунків можуть застосовувати суб’єкти підприємницької діяльності — юридичні особи, які відповідно до чинного законодавства визнані суб’єктами малого підприємництва, юридичні особи, що не займаються підприємницькою діяльністю (крім бюджетних установ), незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності (далі підприємств). Суб’єкти господарської діяльності спрощений План рахунків застосовують у разі складання ними фінансової звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єктамалого підприємництва».

Облік та узагальнення інформації про позабалансові активи і зобов’язання підприємства здійснюють з використанням позабалансових рахунків класу 0 Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Записи на рахунках бухгалтерського обліку спрощеного Плану рахунків і на позабалансових рахунках для узагальнення інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань, про доходи і витрати, факти фінансово-господар- ської діяльності здійснюють відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організа-

42

цій. До суб’єктів малого підприємництва — юридичних осіб — належать підприємства, які відповідають таким параметрам:

а) середньо — облікова чисельність працюючих за календарний рік (звітний період) не перевищує 50 осіб;

б) обсяг річного валового доходу не перевищує 500000 євро (приблизно 2,2 млн грн).

Зазначені вимоги можуть бути застосовані з точки зору бухгалтерського обліку, оскільки у п.2 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» встановлено, що суб’єктами малого підприємництва визначаються підприємства, які за результатами діяльності за минулий рік відповідають вимогам чинного законодавства. У податковому законодавстві, на жаль, діють інші вимоги. Щоб перебувати на спрощеній системі оподаткування, обліку і звітності, відповідно до Указу Президента в редакції від 28.06.99 р.

746/99, юридична особа повинна відповідати таким вимогам: а) середньо — облікова чисельність працюючих не перевищує

50 осіб (згідно із законом № 2063 — також 50 осіб); б) обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, по-

слуг) за рік не перевищує 1 млн грн (згідно із законом № 2063 — 500 000 євро / 2 200 000 грн).

Згідно з пунктом 1 Наказу № 196, суб’єкти малого підприємництва — юридичні особи, які вибрали спосіб оподаткування за єдиним податком, можуть застосовувати спрощену форму бухгалтерського обліку, порядок ведення якоїзатверджено Наказом № 112.

Пунктом 2 Наказу № 196 суб’єктам малого бізнесу, залежно від технології і наявності виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), його матеріаломісткості і кількості господарських операцій (обсягу документообігу), що здійснюються за місяць, дозволено вибрати будь-який із двох варіантів спрощеної форми бухгалтерського обліку:

просту форму бухгалтерського обліку;

форму бухгалтерського обліку з використанням (веденням) регістрів обліку майна малого підприємництва.

ПОБУДОВА ТА КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНУ РАХУНКІВ

Для організації правильного, повного та зрозумілого бухгалтерського обліку необхідно встановити відповідну систему рахунків поточного обліку, яка повинна повністю відповідати всім вимогам фінансово-господарської діяльності підприємства.

43

План рахунків являє собою перелік рахунків, що відображають систематизоване групування необхідної інформації про всебічну господарську діяльність підприємств для здійснення управління, контролю, узагальнення та аналізу.

Для упорядкування змісту економічної інформації, забезпечення зацікавлених користувачів різносторонньою інформацією, необхідною для планування, управління та контролю за виконанням завдань, а також для правильної і чіткої побудови і організації бухгалтерського обліку потрібно знати характеристику кожного рахунка.

Для суб’єктів малого підприємництва дозволено користуватися спрощеним планом рахунків.

План рахунків це систематизований перелік рахунків, який у відповідності до їх економічного змісту згруповані у класи і цим самим забезпечують отримання однорідної інформації, необхідної для управління і контролю на підприємстві в установах та організаціях.

План рахунків розробляється окремо для госпрозрахункових підприємств і організацій Міністерством фінансів України; для бюджетних організацій — Державним казначейством; для банків

— правлінням Національного банку.

План рахунків є керівним документом. Для підприємств План рахунків затверджено Наказом Міністерства фінансів України 30.11.99 № 291 і для впровадження обов’язковий з 1 січня 2000 р.

Новий план рахунків лежить в основі всієї організації бухгалтерського обліку. Він включає синтетичні рахунки і субрахунки, що відповідає вимогам деталізації обліку.

При здійсненні бухгалтерських записів повної назви рахунка вказують його шифр; це дозволяє автоматизувати облік.

План рахунків включає 9 класів. В основу групування покладено економічні особливості облікових об’єктів.

На підставі даних рахунків 4 класу складається звіт про власний капітал. Інформація, яка формується на рахунках 3 класу, є підставою для складання звіту про рух грошових коштів.

Рахунки 1-2-3 класів призначені для обліку господарських процесів. На них накопичується облікова інформація для складання звіту про фінансові результати.

КЛАС 1 «Необоротні активи»: рахунки 10–19 призначені для обліку довгострокових інвестицій підприємства в матеріальні, нематеріальні та фінансові активи.

КЛАС 2 «Запаси»: рахунки 20–28 призначені для відображення даних про оборотні матеріальні активи, які знаходяться на

44

різних стадіях операційного циклу підприємства тобто на складах або використані на потреби виробництва.

КЛАС 3 «Кошти, розрахунки та інші активи»: рахунки цього класу 30–39 призначені для відображення поточних фінансових активів (тобто грошових коштів, фінансових інвестицій і розрахунків з дебіторами), а також витрат майбутніх періодів.

КЛАС 4 «Власний капітал та забезпечення зобов’язань»:

рахунки 40-49 призначені для відображення стану та змін власного капіталу (рахунки 40-46) та джерел фінансування майбутніх витрат і платежів цільового призначення (рахунки 47–49).

КЛАС 5 «Довгострокові зобов’язання»: рахунки цього кла-

су (50-55) призначені для обліку таких зобов’язань (тобто кредиторської заборгованості), які виникають не в процесі виробництва продукції, її реалізації чи купівлі ТМЦ; строк погашення цих зобов’язань настає не раніше, ніж через 12 місяців з дати складання балансу.

КЛАС 6 «Поточні зобов’язання»: рахунки цього класу (60– 69) призначені для обліку зобов’язань, які слід погасити протягом не більше року після їх виникнення.

Рахунки КЛАСІВ 7, 8, 9 призначені для накопичення даних для складання звітності про фінансові результати. Протягом року на рахунках цих класів накопичуються дані про доходи, результати діяльності та витрати на виробництво за елементами.

Крім балансових рахунків, існує система позабалансових рахунків. Це рахунки від 01 до 08. Вони призначені для обліку активів, що належать іншим підприємствам, але знаходяться тимчасово в даному підприємстві на умовах оренди, одержані під заставу. Окрім цього, на позабалансових рахунках обліковуються бланки суворого обліку, суми невідшкодованих нестач і списаної дебіторської заборгованості та інше.

Кожен з рахунків має своє кодове значення. В плані рахунків наведені номери (коди) і назва систематичних рахунків (рахунків першого порядку) і субрахунків (рахунків другого порядку) за десятковою системою. Першою цифрою коду визначено клас рахунків, другою — номер синтетичного рахунка, третьою — номер субрахунка. Для відображення в обліку господарських операцій обов’язково повинні застосовуватися код класу і код синтетичного рахунка, тобто перші дві цифри. Коди наведені в Плані рахунків і не можуть змінюватися за бажанням підприємства.

На підприємствах на основі єдиного плану рахунків складаються робочі плани, що відображають безпосередньо діяльність підприємства. Робочі плани рахунків включають тільки ті рахун-

45

ки, із єдиного плану рахунків, які необхідні на даному підприємстві. Вони найбільш компактні та прості у використанні.

Особливе місце по розробці та функціонуванні автоматизованих облікових систем займає план рахунків з урахуванням аналітичних даних по рахунках. Повний код рахунка може складатися з будь-якої кількості цифр, кожна з яких має певне значення, без застосування розділових знаків.

Підприємство має право не використовувати субрахунків, але якщо воно їх використовує, то слід застосовувати коди, передбачені Планом рахунків. Якщо на підприємстві є необхідність виділити субрахунок для певного виду активів або зобов’язань, то воно може ввести додатковий субрахунок, використовувати наступні цифри.

Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 затверджено інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.

Ця інструкція спрямована на забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на відповідних синтетичних рахунках та їх субрахунках. В інструкції наведена коротка характеристика та призначення синтетичних рахунків і субрахунків, а також типова схема реєстрації та групування інформації про господарські операції. Кожен клас рахунків має конкретне призначення і тісно пов’язаний з інформаційними потребами зовнішніх та внутрішніх користувачів.

Малі підприємства і інші організації, які не займаються комерційною діяльністю, можуть вести бухгалтерський облік з використанням лише рахунків класу 8 «Витрати за елементами».

Прийнятий План рахунків зорієнтований на потреби складання фінансової звітності.

Баланс — форма 1.

Звіт про фінансові результати — форма 2. Звіт про власний капітал — форма 3. Звіт про рух грошових коштів — форма 4.

Наприклад, показники І—ІІ розділів активу Балансу заповнюються на основі рахунків 1—3 класів Плану рахунків, показники І— V розділівпасиву Балансу — наосновіданих рахунків 4–6 класів.

План рахунків бухгалтерського обліку є обов’язковим для застосування всіма підприємствами. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою: створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх під-

46

приємств та гарантують і захищають інтереси користувачів; удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

ЗАСТОСУВАННЯ РАХУНКІВ СПРОЩЕНОГО ПЛАНУ

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва.

Виручка від реалізації продукції (доходів) відображається за вартістю відпущеної (відвантаженої) покупцям готової продукції, товарів, інших матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг за кредитом рахунка 70 «Доходи від реалізації».

Витрати, пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції, з виконанням робіт і наданням послуг, здійсненням діяльності з продажу товарів, відображаються за дебетом рахунків класу 8 «Витрати за елементами», з яких уся сума у звітному періоді списується у кореспонденції з рахунками відповідно до інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій № 291. Суб’єкти малого бізнесу щомісяця всю суму витрат, пов’язаних з виконанням робіт і наданням послуг, з рахунка 23 «Виробництво» списують у кореспонденції з дебетом рахунка 79 «Фінансові результати». Суб’єкти малого бізнесу щомісяця всю суму витрат, пов’язаних з виробництвом готової продукції, з рахунка 23 «Виробництво» списують у кореспонденції з дебетом рахунка 26 «Готова продукція». Суб’єкти малого бізнесу витрати, пов’язані із здійсненням діяльності з продажу товарів, з рахунків класу 8 «Витрати за елементами» списують у звітному періоді в кореспонденції з дебетом рахунка 79 «Фінансові результати».

Суб’єкти малого бізнесу за результатами інвентаризації, що проводиться перед складанням річної фінансової звітності, вартість виявленого у виробничих приміщеннях (ділянках) залишку не підданих обробці (використанню)сировини й матеріалів, не закінчених обробкою сировини, матеріалів, деталей, не закінченої складанням і комплектуванням продукції способом сторно зараховують до складу відповідних активів(сировина, матеріали, незавершене виробництво) із зменшенням у звітному році собі-

47

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]