Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Oblik_mal_bis-Mihaylov.pdf
Скачиваний:
86
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
2.31 Mб
Скачать

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

1. Поняття суб’єктів малого підприємства визначено:

Указом Президента України «Про державну підтримку малого підприємництва»;

Законом України «Про бухгалтерський облік в Україні»;

Законом України «Про підприємництва в Україні».

2. Суб’єктами малого підприємництва є фізичні особи :

юридичні особи;

фізичні та юридичні особи.

3. Критерієм віднесення підприємств до малих є:

обсяг річного валового доходу;

чисельність працюючих залежно від галузі;

виручка від реалізації.

4.Бухгалтерський облік є видом обліку:

обов’язковим;

не обов’язковим;

за бажанням.

5.Суб’єкти малого підприємництва підлягають сплаті до бюджету:

єдиного податку;

фіксованого податку;

окремих податків та платежів.

6.Єдиний податок суб’єктам малого підприємництва доцільно обліковувати на рахунку:

84 «Інші операційні витрати»;

85 «Інші витрати»;

64 «Розрахунки за податками».

7.Для суб’єктів малого бізнесу встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі:

балансу (ф.1);

звіту про фінансові результати (ф 2);

балансу та звіту про фінансові результати.

8.Квартальна звітність суб’єктів малого бізнесу подається не пізніше як:

25 числа місяця, що настає за звітним кварталом;

20 лютого наступного за звітним роком;

10 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

255

9.Річна звітність суб’єктів малого підприємництва подається не пізніше:

25 числа місяця що настає за звітним кварталом;

20 лютого наступного за звітним роком;

10 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

10.До суб’єктів малого бізнесу не відносяться:

ломбарди, виробники підакцизних товарів;

пункти обміну валюти;

перераховані в 2 попередніх пунктах.

11.Обсяг річного валового доходу для суб’єктів малого підприємництва:

не повинен бути більшим за 500 тис євро;

близько 2,37 млн грн;

всі відповіді неправильні.

12.Вказати кореспонденцію рахунків при списанні вартості сировини, матеріалів:

Дт 801 Кт 201,202;

Дт 23 Кт 801;

Дт 23 Кт 811;

Дт 23 Кт 821,822,823.

13.Вказати кореспонденцію рахунків при списанні заробітної плати основних виробничих робітників:

Дт 801 Кт 201,202;

Дт 23 Кт 801;

Дт 23 Кт 811;

Дт 23 Кт 821,822,823.

14.Вказати кореспонденцію рахунків при списанні відрахування на соц. страхування:

Дт 801 Кт 201,202;

Дт 23 Кт 801;

Дт 23 Кт 811;

Дт 23 Кт 821,822,823.

15.Вказати кореспонденцію рахунків списано нерозподілений прибуток за результатами звітного року:

Дт 791 Кт 441;

Дт 311 Кт 361;

Дт 641 Кт 311.

16.Вказати кореспонденцію рахунків «одержано кошти за продукцію, відвантажену в минулих періодах (в т.ч. ПДВ)»:

Дт 791 Кт 441;

Дт 311 Кт 361;

Дт 641 Кт 311.

17.Вказати кореспонденцію рахунків перераховано єдиний податок із суми виручки від реалізації, що надійшла за продукцію:

Дт 791 Кт 441;

Дт 311 Кт 361;

Дт 641 Кт 311.

256

18.Рахунок 79 має назву :

фінансові результати;

інший операційний дохід;

надзвичайний дохід.

19.Рахунок 71 має назву:

фінансові результати;

інший операційний дохід;

надзвичайні доходи.

20.Рахунок 75 має назву:

фінансові результати;

інший операційний дохід;

надзвичайні доходи.

21.Вказівки про склад та порядок заповнення облікових регістрів призначені:

для малих підприємств;

для малих підприємств незалежно від форми власності та умов господарювання;

фермерських господарств;

22.Бухгалтерський облік на малих підприємствах базується:

на єдиних методологічних засадах;

за самостійним вибором керівника;

за вказівкою податкової служби;

23.Відповідальність за ведення бух. обліку на малих підприємствах несе:

керівник малого підприємства;

головний бухгалтер малого підприємства;

бухгалтерія підприємства;

24.Бухгалтерський облік на малому підприємстві може здійснюватися:

бухгалтерською службою, яка очолюється головним бухгалтером;

спеціалізованою організацією або відповідним спеціалістом на договірних ;

засадах, якщо мале підприємство на має бухгалтерської служби;

всі відповіді неправильні.

25.Мале підприємство самостійно вибирає форму бух. обліку:

із затверджених відповідними органами виходячи з потреб свого виробництва;

управління, їх складності і чисельності працівників;

за рекомендацією податкової служби;

за вибором керівника підприємства.

26.Підприємствам, що зайняті в матеріальній сфері виробництва, рекомендується використовувати регістри, передбачені:

журнально-ордерною формою бух. обліку;

журнал-головною формою обліку.

автоматизованою формою обліку;

27.Підприємства торгівлі можуть використовувати:

регістри спрощеної форми бух. обліку;

257

регістри журнально-ордерної форми обліку;

регістри меморіально-ордерної форми обліку.

28.Підприємства громадського харчування можуть використовувати:

регістри спрощеної форми обліку;

регістри журнально-ордерної форми обліку;

регістри меморіально-ордерної форми обліку.

29.Підприємства постачальницько-збутових видів діяльності можуть використовувати:

регістри спрощеної форми бух. обліку;

регістри журнально-ордерної форми обліку;

регістри меморіально-ордерної форми обліку.

30.Виходячи з потреб виробництва і управління, пристосовувати регістри бухгалтерського обліку мале підприємство:

може;

не може;

заборонено.

31.Єдина методологічна основа (принцип подвійного запису) вимогою приведенні регістрів бухгалтерського обліку:

є;

не є;

не може бути.

32.Взаємозв’язок даних аналітичного і синтетичного обліку при веденні регістрів бухгалтерського обліку:

є вимогою;

не є вимогою;

не може бути вимогою.

33.Суцільне відображення усіх господарських операцій в регістрах обліку на підставі первинних облікових документів при веденні регістрів бух. обліку:

є вимогою;

не є вимогою;

не може бути вимогою.

34.Нагромадження і систематизація даних первинних документів у розрізі показників, необхідних для управління і контролю за господарською діяльністю малого підприємства при веденні регістрів бухгалтерського обліку:

є вимогою;

не є вимогою;

не може бути вимогою.

35.Для складання і подання бухгалтерської звітності та декларації з оподаткування правильне ведення регістрів бухгалтерського обліку:

є вимогою;

не є вимогою;

не може бути вимогою.

36.Суцільне документування усіх господарських операцій є:

258

початковим етапом бух. обліку на малому підприємстві;

заключним етапом бух. обліку на малому підприємстві;

вимогою вищої організації.

37.Для документування операцій малі підприємства можуть використовувати :

типові міжвідомчі форми первинної облікової документації ;

відомчі форми;

всі відповіді правильні;

38.Реєстрація відомостей, відображених в первинних облікових документах, в регістрах бухгалтерського обліку, що застосовуються є:

етапом ведення обліку;

не є етапом ведення обліку;

за вибором керівника.

39.Складання бух. звітності є :

етапом ведення обліку;

не є етапом ведення обліку;

взагалі відсутнє.

40.Використання даних бух. регістрів для одержання іншої інформації, яка необхідна для самого підприємства та зовнішніх користувачів є:

етапом ведення обліку;

не є етапом ведення обліку;

взагалі відсутнє.

41.Малі підприємства з простим технологічним процесом виробництва можуть застосовувати спрощену форму бух. обліку:

які здійснюють за місяць не більше 300 господарських операцій;

які здійснюють за місяць не більше 100 господарських операцій;

які здійснюють за місяць не більше 200 господарських операцій.

42.Для організації обліку за спрощеною формою мале підприємство на основі плану рахунків бухгалтерського обліку виробничогосподарської діяльності підприємств складає:

робочий план рахунків;

типовий план рахунків;

діючий план рахунків.

43.Робочий план рахунків:

дозволить вести облік в регістрах на основі головних рахунків;

забезпечить контроль за наявністю та збереженням майна;

перелічене в останніх пунктах.

44.Облік витрат на виробництво ведеться:

за елементами втрат;

за видами продукції;

всі відповіді правильні.

45.Облік витрат на виробництво ведеться :

в розрізі виробничих підрозділів;

за видами продукції;

всі відповіді правильні.

259

46.Закон України «Про підприємництва в Україні» визначає критерії віднесення господарюючих суб’єктів до:

суб’єктів малого підприємництва;

малих підприємств;

акціонерних товариств.

47.Критерії віднесення господарюючих суб’єктів до суб’єктів малого підприємництва визначені:

ЗУ «Про підприємства»;

ЗУ «Про державну підтримку малого підприємництва»;

всі відповіді правильні.

48.Суб’єкти малого підприємництва не можуть бути:

товариства з обмеженою відповідальністю;

довірчі товариства;

друкарні.

49.Малі підприємства можуть вести бух. облік витрат з використанням рахунків:

лише 9 класу;

лише 8 класу;

всі відповіді правильні.

50.Регістри для обліку майна малих підприємств включають в себе: 9 відомостей;

книгу обліку господарських операцій та 3 відомості;

7 журналів та 17 відомостей;

всі відповіді правильні.

51.Суб’єкти малого підприємництва можуть вибрати:

звичайний порядок оподаткування;

сплату єдиного податку за ставкою 6 %;

сплату єдиного податку за ставкою 10 %;

всі відповіді правильні.

52.Річна звітністьсуб’єктамалогопідприємництва складається з:

форми № 1,2,3,4;

форми № 1м, 2м,3м,4м;

форми № 1м, 2м.

53.Звіт про фінансові результати суб’єкта малого підприємництва складається з:

1 розділу;

2 розділів;

3 розділів

54.До малих підприємств в роздрібній торгівлі належать підприємства з чисельністю працюючих:

до 15 чоловік;

до 50 чоловік;

до 100 чоловік.

55.Суб’єкти малого підприємництва, що перейшли до сплати єдиного податку, звільнені від:

сплати акцизного збору;

260

мита;

комунального податку.

56. Для бух. обліку майна та діяльності підприємства за простою системою доцільно вести:

Книгу бух. обліку майна та господарської діяльності;

касову книгу;

Головну книгу.

57. Книга бух. обліку майна та господарської діяльності відображає дані:

журналу реєстрації господарських фактів — операцій;

касової книги;

Головної книги.

58. Книга бух. обліку майна та господарської діяльності відображає дані:

відомості визначення фінансового результату;

касової книги;

Головної книги.

59. Книга бух. обліку майна та господарської діяльності відображає дані:

Відомості виробництва продукції;

касової книги;

Головної книги.

60. Книга бухгалтерського обліку майна та господарської діяльності відображає дані:

інвентарного опису матеріальних цінностей, товарів, готової продукції та незавершеного виробництва;

касової книги;

Головної книги.

61. Облік господарських операцій у журналі здійснюється в:

хронологічному порядку;

довільному порядку;

систематичному порядку.

62.Зміст господарської операції записують :

за довільною формою;

іноземною мовою;

мовою цифр.

63.При проведенні записів у журналі реєстрації господарських операцій використовують:

первинні документи;

зведені регістри;

фінансову звітність.

64.Записи в журналі реєстрації господарських операцій повиння мати:

грошовий вираз;

натуральні показники;

Грошові показники.

261

65. Книга обліку майна та господарської діяльності готується:

на рік;

на місяць;

на 1 день.

66. Книга обліку майна та господарської діяльності:

звіряється з податковою інспекцією;

не звіряється ніким;

ведеться довільно.

67.Книга обліку майна та господарської діяльності готується:

повинна бути пронумерована, прошнурована;

не повинна бути пронумерована, прошнурована;

не ведеться при побудові бух. обліку за простою методикою.

68.Книга обліку майна та господарської діяльності:

відображає форму власності;

не відображає форми власності;

не ведеться.

69.Поняття суб’єкта малого підприємництва та малого підприємства є ідентичними:

так;

ні;

не знаю.

70.Аптеки не можуть бути суб’єктами малого підприємниц- тва: так;

ні;

не знаю.

71.Суб’єкти малого підприємництва можуть вести облік витрат без використання рахунків 9 класу:

так;

ні;

не знаю.

72.Суб’єкти малого підприємництва можуть вести облік витрат без використання рахунків 8 класу:

так ;

ні;

не знаю.

73.Суб’єкти малого підприємництва можуть вести облік витрат без використання рахунків 1 класу:

так;

ні;

не знаю.

74.Суб’єкти малого підприємництва можуть вести облік витрат без використання рахунків 2 класу:

так;

ні;

не знаю.

262

75.Суб’єкти малого підприємництва можуть вести облік витрат без використання рахунків 3 класу:

так;

ні;

не знаю.

76.Суб’єкти малого підприємництва можуть вести облік витрат без використання рахунків 4 класу:

так;

ні;

не знаю.

77.Суб’єкти малого підприємництва можуть вести облік витрат без використання рахунків 5 класу:

так;

ні;

не знаю.

78.Суб’єкти малого підприємництва можуть вести облік витрат без використання рахунків 6 класу:

так;

ні;

не знаю.

79.Суб’єкти малого підприємництва можуть вести облік витрат без використання рахунків 7 класу:

так;

ні;

не знаю.

80.Облікові регістри за спрощеною формою можуть використовувати малі підприємства:

так;

ні ;

не знаю.

81.Суб’єкти малого підприємництва завжди є платниками податку на прибуток:

так;

ні;

не знаю.

82.Якщо суб’єкт малого підприємництва сплачує єдиний податок за ставкою 6 % то він не є платником ПДВ:

так;

ні;

не знаю.

83.Якщо суб’єкт малого підприємництва сплачує єдиний податок за ставкою 10 % то він:

є платником ПДВ;

не є платником ПДВ;

на знаю.

263

84.Суб’єкт малого підприємництва складає річну фінансову звітність відповідно до П(С)БО 2,3,4,5:

так;

ні ;

не знаю.

85.Суб’єкт малого підприємництва складає річну фінансову звітність відповідно до П(С)БО 16:

так;

ні;

не знаю.

86.Актив балансу суб’єкта малого підприємництва складається

з3 розділів:

так;

ні;

не знаю.

87.Актив балансу суб’єкта малого підприємництва складається

з2 розділів:

так;

ні;

не знаю.

88.Актив балансу суб’єкта малого підприємництва складається

з4 розділів:

так;

ні;

не знаю.

89.Актив балансу суб’єкта малого підприємництва складається

з5 розділів:

так;

ні;

не знаю.

90.Пасив балансу суб’єкта малого підприємництва складається

з2 розділів:

так;

ні;

не знаю.

91.Пасив балансу суб’єкта малого підприємництва складається з

3розділів:

так;

ні;

не знаю.

92. Пасив балансу суб’єкта малого підприємництва складається з 4 розділів:

так;

ні;

не знаю.

93.Пасив балансу суб’єкта малого підприємництва складається

з5 розділів:

264

так;

ні;

не знаю.

94. Пасив балансу суб’єкта малого підприємництва складається з 2 розділів:

так;

ні;

не знаю;

95. Пасив балансу суб’єкта малого підприємництва складається з 1 розділу:

так;

ні;

не знаю.

96.Звіт про фінансові результати суб’єкта малого підприємництва складається є 2 розділів:

так;

ні;

не знаю.

97.Звіт про фінансові результати суб’єкта малого підприємництва складається з 3 розділів:

так;

ні;

не знаю.

98.Звіт про фінансові результати суб’єкта малого підприємництва складається з 4 розділів:

так;

ні;

не знаю.

99.Звіт про фінансові результати суб’єкта малого підприємництва складається з 5 розділів:

так;

ні;

не знаю.

100.Звіт про фінансові результати суб’єкта малого підприємни-

цтва :

не складається;

складається обов’язково;

складається за бажанням.

101.Звіт про рух грошових коштів суб’єкта малого підприємни-

цтва :

не складається;

складається обов’язково;

складається за бажанням.

102.Форму звітності «Баланс» суб’єкти малого підприємництва:

не складають;

складають обов’язково;

складають за бажанням.

265

103.Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» реґламентує можливість переходу суб’єкта малого підприємництва на спрощену систему обліку та звітності:

так;

ні;

не знаю.

104.Суб’єкт малого підприємництва складає річну звітність відповідно до П(С)БО 1,2,3,4:

так;

ні;

не знаю.

105.Суб’єкт малого підприємництва складає річну звітність відповідно до П(С)БО 11:

так;

ні;

не знаю.

106.Суб’єкт малого підприємництва складає річну звітність відповідно до П(С)БО 25:

так;

ні;

не знаю.

107.Суб’єкт малого підприємництва складає річну звітність відповідно до П(С)БО7:

так;

ні;

не знаю.

108.Суб’єкт малого підприємництва складає річну звітність відповідно до П(С)БО 9:

так;

ні;

не знаю.

109.Суб’єкт малого підприємництва складає річну звітність відповідно до П(С)БО12:

так;

ні;

не знаю.

110.Суб’єкт малого підприємництва складає річну звітність відповідно до П(С)БО13:

так;

ні;

не знаю.

111.Суб’єкт малого підприємництва складає річну звітність відповідно до П(С)БО14:

так;

ні;

не знаю.

266

112.Суб’єкт малого підприємництва складає річну звітність відповідно до П(С)БО1:

так;

ні;

не знаю.

113.Суб’єкт малого підприємництва складає річну звітність відповідно до П(С)БО2:

так;

ні.

114.Суб’єкт малого підприємництва складає річну звітність відповідно до П(С)БО10:

так;

ні;

не знаю.

115.Суб’єкт малого підприємництва складає річну звітність відповідно до П(С)БО15:

так;

ні;

не знаю.

116.Суб’єкт малого підприємництва складає річну звітність відповідно до П(С)БО3:

так;

ні;

не знаю.

117.Квартальна звітність подається:

не пізніше 25 числа, що настає за звітним кварталом;

на 01.01 року;

на 10 число щоквартально.

118.Річна звітність подається:

не пізніше 20 лютого наступного за звітним роком;

на 01.01. року наступного;

на 20.01 року наступного.

119.Форма фінансової звітності «Баланс — це:

ф.1м;

ф.2м;

ф.3м;

120. Ф.1м «Баланс»:

є формою фінансової звітності;

не є формою фінансової звітності;

не знаю.

121. Форма фінансової звітності «Звіт про фінансові результати» це ф.1м:

ф.2м;

ф.3м.

122. Ф.2м «Звіт про фінансові результати»:

є формою фінансової звітності;

не є формою фінансової звітності;

267

не знаю.

123.Фінансова звітність подається органам державної статис-

тики:

так;

ні;

не знаю.

124.Форма фінансової звітності «Звіт про рух грошових коштів»

це ф.3:

так;

ні;

не знаю.

125.«Звіт про власний капітал» до форми фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва:

входить;

на входить;

за бажанням входить.

126.«Звіт про рух грошових коштів» до форми фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва:

входить;

не входить;

входить за бажанням;

127.Примітки до звітності суб’єктів малого підприємництва:

складають;

не складають;

складають за бажанням;

128.Квартальна звітність подається не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом:

так;

ні;

не знаю.

129.Річна звітність подається не пізніше 20 лютого наступного за звітним роком:

так;

ні;

не знаю.

130.По Дт 26 рахунка обліковується:

готова продукція;

готова продукція здана в реалізацію;

продукція с. — г. виробництва.

131.Бухгалтерський облік на підприємстві є:

обов’язковий;

необов’язковій;

за бажанням власника.

132.Можливість застосування суб’єктів малого підприємництва простої форми бухгалтерського обліку і звітності передбачена Законом:

№ 2063;

268

996-XIV;

№ 887.

133.Незалежно від обмежень до звітності суб’єктів малого підприємництва не належать:

ломбарди;

ринки;

магазини.

134.Незалежно від обмежень до звітності суб’єктів малого підприємництва не належать:

виробники підакцизних товарів;

ринки;

магазини.

135.Незалежно від обмежень до звітності суб’єктів малого підприємництва не належать:

імпортери підакцизних товарів;

ринки;

магазини.

136.Незалежно від обмежень до звітності суб’єктів малого підприємництва не належать:

дочірні товариства;

ринки;

магазини.

137.Незалежно від обмежень до звітності суб’єктів малого підприємництва не належать:

страхові компанії;

ринки;

магазини.

138.Незалежно від обмежень до звітності суб’єктів малого підприємництва не належать:

банки;

ринки;

магазини.

139.Незалежно від обмежень до звітності суб’єктів малого підприємництва не належать:

суб’єкти підприємницької діяльності, більше 25 % статутного фонду яких належить особам які не є суб’єктами підприємницької діяльності;

ринки;

магазини.

140.Підприємство належить до малого:

за чисельністю працюючих, залежно від галузі;

за власним вибором;

за рішенням керівництва.

141.Підприємства промисловості є малими, якщо чисельність працюючих:

не перевищує 100 осіб;

перевищує 200 осіб;

269

не перевищує 200 осіб.

142.Підприємства будівництва є малими, якщо чисельність працюючих:

не перевищує 100 осіб;

не перевищує 200 осіб;

перевищує 200 осіб.

143.Установи науки і наукового обслуговування є малими, якщо чисельність працюючих:

не перевищує 100 осіб;

не перевищує 200 осіб;

перевищує 200 осіб.

144.Поняття суб’єкта малого підприємництва і малого підприємства є:

ідентичними;

неідентичними;

подібними.

145.Сплачені проценти за кредит є:

витратами підприємства;

витратами банку;

перераховуються в бюджет.

270

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]