Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Oblik_mal_bis-Mihaylov.pdf
Скачиваний:
89
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
2.31 Mб
Скачать

М.Г. Михайлов Л.І. Полятикіна О.П. Славкова

ОРГАНІЗАЦІЯ

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

МАЛОГО БІЗНЕСУ

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ «Центр учбової літератури»

2008

ББК 65.052я73 М 69

УДК 657(075.8)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

(Лист №1.4/18#Г#1100 від 10.07.2007 р.)

Рецензенти:

Плаксієнко В.Я. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри об/ ліку та аудиту Дніпропетровського державного аграрного університету;

Кірейцев Г.Г. – Доктор економічних наук, професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Національного аграрного університету м. Київ.

Михайлов М.Г., Полятикіна Л.І., Славкова О.П.

М69 Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.

ISBN 978/966/364/561/2

В навчальному посібнику висвітлені питання організації та ведення бухгалтерсь/ кого обліку на підприємствах малого бізнесу. Викладена методика бухгалтерського обліку за простою та подвійною системами. Розглянуті питання ведення обліку у селянських(фермерських) господарствах. Для студентів економічних спеціальнос/ тей, підприємців, бухгалтерів та економістів.

 

© Михайлов М.Г.,

Полятикіна Л.І.,

 

Славкова О.П.,

2008

ISBN 978/966/364/561/2

© Центр учбової літератури, 2008

ЗМІСТ

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

ТЕМА 1. ОРГАНІЗАЦІЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ І ЗАВДАН-

НЯ ОБЛІКУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.1. Стан організацій малого бізнесу в Україні. . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2.Економічні основи діяльності приватного підприємства . . . 16 1.3. Державна підтримка малого бізнесу . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

ТЕМА 2. ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СУБ’ЄКТАМИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2.1.Загальні принципи використання спрощеного плану рахунків. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2.2.Бухгалтерський облік, як інструмент фінансового управ-

ління . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2.3. Організація та ведення бухгалтерського обліку. . . . . . . . . . 51 2.4. Основні поняття суб’єктів малого підприємництва. . . . . . . 53 2.5. Спрощена форма обліку суб’єктів малого підприємництва 56 2.6. Форми бухгалтерського обліку, які застосовують суб’єкти малого бізнесу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 2.7. Бухгалтерська звітність суб’єктів малого підприємництва та її особливості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

ТЕМА 3. СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ . . . . . . . . . . . . . . 75

3.1. Загальна система оподаткування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 3.2. Спрощена система оподаткування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 3.3. Фіксований сільськогосподарський податок . . . . . . . . . . . . 81

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У МАЛОМУ БІЗНЕСІ ЗА ПРОСТОЮ СИСТЕМОЮ . . . . . . . . . . . . . . 86

4.1. Загальна побудова обліку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 4.2. Поточний облік господарських операцій . . . . . . . . . . . . . . . 99 4.3. Облік власності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

3

4.4. Облік матеріальних активів, грошових коштів та роз-

рахунків. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 4.5. Облік виробництва продукції та визначення фінансового результату. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

ТЕМА 5. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ В БІЗНЕСІ ЗА ПО-

ДВІЙНОЮ СИСТЕМОЮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

5.1. Загальна побудова обліку за подвійною системою . . . . . . 138 5.2. Характеристика підприємств за варіантами обліку . . . . . . 140

ТЕМА 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ МАЛИХ І СПІЛЬНИХ ПІДПРИ-

ЄМСТВ ЗА ВАРІАНТАМИ ОБЛІКУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

6.1. Облік касових і валютних операцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 6.2. Форми розрахунків. Облік розрахункових та кредитних операцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 6.3. Облік вексельного обігу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 6.4. Облік матеріальних запасів у малих підприємствах. . . . . . 183 6.5. Облік розрахункових операцій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 6.6. Облік розрахунків з оплати праці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 6.7. Облік основних засобів і нематеріальних активів у малих підприємствах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 6.8. Облік витрат на виробництво і обчислення собівартості продукції в малих підприємствах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 6.9. Облік капіталу підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 6.10. Облік і класифікація кінцевих фінансових результатів . . 238

ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ У СЕЛЯНСЬКОМУ

(ФЕРМЕРСЬКОМУ) ГОСПОДАРСТВІ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.1. Створення і функціонування селянських (фермерських)

господарств. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 7.2. Фінансовазвітність селянських (фермерських) господарств . 252 7.3. Оренда землі та розрахунки за неї.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Нормативно-довідкова база . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

271

Список рекомендованої літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

4

ВСТУП

Вумовах відродження в Україні економіки зростає значення підприємств малого бізнесу. Різновидністю малого бізнесу є індивідуальні (приватні, індивідуальні, селянські (фер-

мерські) та ін.), підприємства які засновані на особистій праці. Вимоги, які висуваються до обліку в таких підприємствах —

це: простота, ясність, юридична обґрунтованість. У зв’язку з розвитком цих підприємств постає багато питань щодо правильної організації обліку в них. Необхідність їх висвітлення пов’язана з тим, що від вибору організаційно-правової форми підприємницької діяльності, яка заснована на видах власності, залежить організація та ведення бухгалтерського обліку та звітності.

Державними органами для підтримки малого бізнесу запропонований ряд заходів. Серед них такі, як спрощена система обліку та оподаткування.

Зміна командно-адміністративної моделі економіки ринковою моделлю призвела до виникнення в Україні специфічних суспільних відносин — підприємницьких. Їх сферою є процес здійснення економічно незалежним від держави суб’єктом — товаровиробником — діяльності, спрямованої на одержання прибутку в умовах конкуренції та вільного ціноутворення.

Одним із перспективних напрямів створення конкурентноринкового середовища є розвиток малого бізнесу. Мале підприємництво впродовж останніх десятиріч невипадково привертає до себе прискіпливу увагу. І це не є примхою часу чи випадком. Мале підприємництво є багатогранним соціально-економічним явищем, в якому кожен з учасників, тобто безпосередньо підприємець або підприємство, має можливість знайти своє місце, а зовнішні учасники також отримують позитивні результати: держава — податки, збільшення ВВП та число робочих місць в реальній економіці, зменшення соціальної напруги, місцева влада

— податки і голоси на виборах, економічні партнери — гнучких та динамічних партнерів з низькими накладними видатками.

5

Формування активного ділового середовища протягом останніх років сприяло збереженню позитивної тенденції розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області.

На сьогодні в області діє 5319 малих підприємств. За три останні роки їх кількість виросла у 1,8 раза. За цей же період майже в півтора раза зросла зайнятість у сфері малого бізнесу, який надав робочі місця 46,2 тисячам осіб, що становить 16,4 % від загальної чисельності працюючих по області.

Мале підприємництво — це самостійна, систематична, ініціативна господарська діяльність малих підприємств та громадян підприємців (фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку. Практично, це будь-яка діяльність (виробнича, комерційна, фінансова, страхова тощо) зазначених суб’єктів господарювання, що спрямована на реалізацію власного економічного інтересу.

Облік на підприємствах малого бізнесу можна будувати за простою чи подвійною системами запису. Як просту, так і подвійну системи бухгалтерського обліку ведуть за принципом подвійності. При цьому проста система передбачає записи без складання бухгалтерської проводки.

В цьому навчальному посібнику викладена як проста, так і подвійна системи побудови бухгалтерського обліку діяльності підприємств малого бізнесу, розглянутий податковий облік. Детально розглянутий облік в селянському(фермерському) господарстві.

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням нових законодавчих та нормативних актів і може бути використаний студентами економічних спеціальностей, підприємцями, практикуючими бухгалтерами в цілях застосування в господарській діяльності.

6

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]