Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
OcinuvaniaKonkurenci3CM_S_210912.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
75.77 Кб
Скачать

20, 23, 24, 28, 29,

Оцінювання конкурентоспроможності підприємства План

  1. Поняття про структуру конкуренції. Особливості нецінової конкуренції. (Самостійно)

Конкуренція Ситуація на ринку, що передбачає наявність компаній суперниць, товари яких відповідають потребам цього ринку.

Оцінка конкурентоспроможності можлива тільки в порівнянні, містить наступні етапи: а) аналіз ринку і вибір найбільш конкурентоздатного товару - зразка як базу; б) визначення порівняльних параметрів обох зразків; в) розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності оцінюваного товару

2. Поняття конкурентної переваги. Стратегічні та операційні ознаки конкурентних переваг підприємства.

  1. Конкурентна перевага - унікальна сильна риса компанії, що виділяє її серед конкурентів завдяки якісним, часовим, вартісним та інноваційним показникам.

  2. Конкурентні переваги — це результат низької собівартості продукції, високої міри диференціації товарів, розумного сегментування ринку, впровадження нововведень, швидкого реа­гування на потреби ринку. А також вищий рівень продуктивності праці й кваліфікації виробничо­го, технічного, комерційного персоналу; якість і технічний рівень виготовлених виробів; управлінська майстерність, стра­тегічне мислення на різних рівнях управління, що відобража­ються в економічному зростанні.

Класифікація конкурентних переваг підприємства

3.Класифікація рівнів товарної конкуренції. Ринкові сили.

Конкурентоспроможність підприємства — це поняття відносне, оскільки його можна визначити лише на основі зіставлення окремих ознак діяльності підприємства з характеристиками інших, аналогічних фірм. Конкурентоспроможність підприємства залежить від об’єкта порівняння, а також від факторів, які застосовуються для оцінки конкурентоспроможності.

Конкурентні сили виникають в результаті:

впровадження підприємством власних маркетингових стратегій, загрози з боку товарів замінників, прояві економічних можливостей і торговельних здібностей постачальників, виявленні економічних можливостей і торговельних здібностей покупців, поведінки існуючих конкурентів,

загрози появи нових конкурентів.

4 Аналіз ділових позицій конкурентів. Матриця конкурентних переваг підприємства.

.

Порiвнювальний аналiз стратегiй конкурентiв.

Перемiннi маркетингу

Наш товар

Конкурент

1

Конкурент

2

Конкурент

3

Т о в а р

Якiсть

Цiна

Номенклатура (асортимент)

Упаковка

Оцінка за

  • властивістю 1

  • властивістю 2

  • властивістю 3

З б у т

У фiзичному вираженнi

Угрошовому вираженнi

-канал 1

-канал 2

-канал 3

Номiнальна цiна

Торгова нацiнка

Знижки

Стимулювання збуту

Т о р г о в и й

п е р с о н а л

Кількість агентів

Рiвень агентiв

Частота вiзитiв

Навчання

Р е к л а м а

Розмiр бюджету

Сума коштiв

-ринок 1

-ринок 2

-ринок 3

Орiентацiя реклами

Творчий рiвень

С т и м у л ю в а н н я

з б у т у

Розмiр бюджету

Тип планування

Роздрiбна цiна

Знижка дистриб’ютору

Iншi заходи

П о с л у г и

Асортимент

Строк надання

Пiсляпродажний сервiс

Н Д Д К Р

Розмір бюджету

Кiлькiсть робiтникiв

Ефективнiсть НДДКР

Д о с л i д ж е н н я

р и н к у

Якiсть iнформаційних систем

Банк даних

Ноу-хау

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]