Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Oblik_mal_bis-Mihaylov.pdf
Скачиваний:
85
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
2.31 Mб
Скачать

ТЕМА 6

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ МАЛИХ І СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ВАРІАНТАМИ ОБЛІКУ

6.1.Облік касових і валютних операцій

6.2.Форми розрахунків. Облік розрахункових та кредитних операцій

6.3.Облік вексельного обігу

6.4.Облік матеріальних запасів у малих підприємствах

6.5.Облік розрахункових операцій

6.6.Облік розрахунків з оплати праці

6.7.Облік основних засобів і нематеріальних активів в малих підприємствах

6.8.Облік витрат на виробництво і обчислення собівартості продукції в малих підприємствах

6.9.Облік капіталу підприємства

6.10.Облік і класифікація кінцевих фінансових результатів

6.1. Облік касових і валютних операцій

ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Всі готівкові розрахунки підприємств і індивідуальних підприємців між собою, а також з громадянами провадяться як за рахунок коштів, одержаних в касі банку, так і за рахунок виручки, отриманих від реалізації товарів, якщо вони не мають податкової заборгованості. Підприємства можуть зберігати у своїй касі готівку в межах лімітів залишку готівки в касі на кінець робочого дня, що встановлюються їм установою банку основного рахунку як додаток до договору касового обслуговування. У разі якщо ліміту залишку готівки в касі підприємства взагалі не встановлено, вся наявна готівка в касі на кінець дня має бути здана в банк (незалежно від причин відсутності ліміту каси).

Готівкова виручка підприємств та інші касові надходження можуть використовуватися ними в необхідних розмірах для забезпечення господарських потреб, у тому числі на виплати, пов’язані з оплатою праці та виплатою дивідендів. У разі наявності податкової заборгованості здійснюються виплати, пов’язані з оплатою праці виключно за рахунок коштів, отриманих в установах банку (крім виплат напоховання, у зв’язку з народженням дитини).

158

Підприємства мають право зберігати протягом 3 робочих днів понад встановлений ліміт у касах готівку, що одержана в банку для виплати заробітної плати, заохочень, допомоги усіх видів, компенсацій, стипендій, відряджень, дивідендів (доходу); колективні сільськогосподарські підприємства, підприємства залізничного транспорту — протягом 5 робочих днів, включаючи день отримання готівки в банку. У випадках, пов’язаних з надходженням до каси підприємства торгівлі або сфери обслуговування населення наприкінці робочого дня після завершення інкасації або закінчення роботи вечірньої каси значних сум готівки від реалізації товарів (робіт, послуг), у результаті чого перевищується встановлений ліміт каси, вказані підприємства повинні здати цю виручку в повній сумі наступного дня в банк з поданням обґрунтування, які б підтверджували факт отримання вказаної суми узазначений вищечас.

Готівка, щовиданапід звіт, але через якісь причини не витрачена (частково або в повній сумі), має бути повернена до каси підприємства одночасно з авансовим звітом не пізніше наступного робочого дня після видачі її під звіт (за відрядженням — не пізніше трьох робочих днів після повернення з відрядження, на закупівлю сільськогосподарської продукції, на заготівлю вторинної сировини і металобрухту — непізніше 10 робочих днів з дня видачіїїпід звіт).

Протягом одного операційного дня за одним або кількома документами певному суб’єкту не можна видавати більше як 10000 гривень.

Підприємства в касових заявках повідомляють установу банку про строки виплати заробітної плати. Банк задовольняє вимоги клієнтів на одержання готівки, однак не допускає видачі грошей на виплату заробітної плати раніше встановлених строків, за винятком окремих випадків. Видача готівки на виплату заробітної плати за строками, що припадають на вихідні та святкові дні, проводиться установами банку напередодні(за два робочих дні). Видача готівки для розрахунків з тими, хто звільняється або іде у відпустку, а також з працівниками позаштатного складу здійснюється незалежно від строків виплати.

Приймання готівки касами підприємства проводиться прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером або особою, ним уповноваженою.

Видача готівки проводиться за видатковими касовими ордерами або за належно оформленими платіжними (далі — видатковими документами). Документи на видачу грошей мають бути підписані керівником і головним бухгалтером підприємства або особами, ними уповноваженими.

159

Уразі, якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах, заявках, рахунках і таке інше є дозвільний надпис керівника, підпис керівника на видаткових касових ордерах не обов’язковий.

Уразі видачі грошей особі, що не має змоги через хворобу або

зінших причин підписатись особисто, за її письмовим дорученням за неї може підписатися інша особа, але тільки не працівник бухгалтерії або каси цього підприємства.

Видача прибуткових касових ордерів і видаткових документів на руки особам, що вносять або одержують гроші, забороняється. Приймання і видача грошей за касовими ордерами проводиться тільки в день її складання.

Кожне підприємство, що має одну центральну касу, веде одну касову книгу, аркуші якої мають бути пронумеровані, прошнуровані і опечатані сургучною або мастичною печаткою. Зроблені виправлення завіряються підписами касира, а також головного бухгалтера підприємства або особи, що його заміщує.

Не рідше одного разу на квартал проводиться перевірка комісією залишків готівки в центральній касі, а також наявності дублікатів ключів. У разі виявлення ревізією нестачі або надлишку цінностей в касі в акті вказується сума нестачі або надлишку і обставини їх виникнення.

Після видання наказу про призначення касира на роботу керівник підприємства зобов’язаний під розписку ознайомити його з цим Порядком, після чого з касиром укладається договір про його повну матеріальну відповідальність.

Уразі порушення суб’єктами господарської діяльності норм

зрегулювання обігу готівки у національній валюті органами ДПІ на підставі матеріалів перевірок застосовуються штрафні санкції.

ОБЛІК ОСНОВНИХ ОПЕРАЦІЙ РУХУ ГОТІВКИ

Реформування сільськогосподарських підприємств зумовило появу різних організаційно-правових форм їх функціонування, які перебувають на стадії становлення : приватні підприємства, господарські товариства, селянські (фермерські) товариства та сільськогосподарські кооперативи. На сьогодні формується і відпрацьовується господарський механізм діяльності таких типів підприємств, що потребує відповідної побу-

160

дови обліку та контролю в них, для забезпечення потреб управління. Грошові кошти є найбільш ліквідними активами. Вони присутні на початковому та кінцевому етапах виробничого циклу, який складається із придбання товарів, виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, а також їх продажу і отримання виручки.

Бухгалтерський облік основних операцій руху готівки показано в табл. 6.1.

Таблиця 6.1

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РУХУ

Зміст операцій

Бухгалтерські записи

 

 

з/п

 

 

Дт

Кт

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження:

 

 

 

 

 

 

1

По грошовому чеку на:

301

311

— виплати з/п, відряджень

 

— виплату компенсацій

301

313

2

Виручка від реалізації

301

70, 71

 

 

 

 

3

Повернення невикористаних коштів підзві-

301

372

 

тними особами

 

 

4

Компенсація недостачі

301

375

 

 

 

 

5

Надходження претензій

301

374

 

 

 

 

6

Надходження авансів

301

681

 

 

 

 

7

Надходження доходів наступних періодів

301

69

 

(орендна плата)

 

 

8

Позареалізаційні доходи:

301

719

— сума доходу без ПДВ

 

— ПДВ в складі доходів

301

641

9

Надходження від робітників за товари, які

301

377

 

продані їм в кредит

10

Вклади від засновників до статутного фон-

301

46

 

ду

 

 

11

Готівка від:

301

683

— внутрішніх підрозділів

 

— дочірніх підприємств

301

682

12

Оприбуткована не видана по відомості зар-

301

661

плата

 

 

161

Закінчення табл. 6.1

Зміст операцій

Бухгалтерські записи

 

 

з/п

 

 

Дт

Кт

 

 

 

 

 

 

 

 

Видача:

 

 

 

 

 

 

1

Зарплати, (в т. ч. матеріальної допомоги,

661

301

виплат по листах непрацездатності)

2

Підзвітним особам

372

301

3

Інкасація виручки

33

301

4

По виконавчих листах

377

301

5

Безпроцентні позики працівникам

377

301

6.2. Форми розрахунків.

Облік розрахункових та кредитних операцій

ХАРАКТЕРИСТИКА РАХУНКІВ

Підприємства (їх відокремлені підрозділи) можуть відкривати по одному поточному рахунку у національній та іноземній валютах (за кодами валют) у будь-яких банках України. Операції по рахунках здійснюються після отримання повідомлення від податкового органу про взяття цих рахунків на облік.

Відкриття рахунка (як і закриття) у національній валюті зобов’язує власника протягом трьох днів визначити, який з рахунків є основним, на якому буде враховуватись заборгованість, що списується в безперечному порядку.

Місцезнаходження власника рахунка повинно відповідати адресі, вказаній у статуті. В разі її зміни необхідно в тижневий термін письмово повідомити банк та ДПІ.

У разі ліквідації підприємства його основний рахунок переоформляється на ім’я ліквідаційної комісії. Ліквідаційна комісія вживає заходів до закриття додаткових рахунків.

Основні форми безготівкових розрахунків:

1.Платіжними дорученнями — розрахунок за ініціативою платника. Найбільш поширена форма.

2.Розрахунковими чеками. Чеки бувають грошові (в касу вносяться кошти на виплату заробітної плати) і розрахункові:

Кт 311 — Дт 313 — поповнення ліміту чекової книжки;Кт 313 — Дт 631, 685 — використання коштів.

162

3. Платіжними вимогами-дорученнями:

В окремих випадках платежі за ініціативою надавача послуг (теплокомуненерго, водопостачання та ін.), оплачуються після акцепту підприємства-платника.

 

 

Таблиця 6.2

ХАРАКТЕРИСТИКА РАХУНКІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ

 

 

 

Вид рахунка

Власник

Призначення рахунка

 

 

 

Поточний

Підприємства усіх видів і

Зберігання грошових кош-

форм власності (відокрем-

тів і здійснення всіх видів

 

лені підрозділи)

банківських операцій

Бюджетний

Підприємства (відокремлені

Виплата бюджетних компе-

підрозділи) за наявності

нсацій, здійснення всіх ви-

 

бюджетних коштів

дів банківських операцій

Кредитний

Юридичні і фізичні особи

Облік кредитів

— сторони договору, крім

 

нерезидентів

 

Депозитний

Підприємства (відокремлені

Операції за договором, крім

підрозділи) згідно з депози-

розрахункових операцій і

 

тним договором

видачі готівки

4.Векселями — цінними паперами, які гарантують оплату з домовленою відстрочкою.

5.Акредитивна форма: гарантує постачальнику негайну оплату. Акредитив відкриває підприємство (покупець) в своєму або іншому банку за рахунок наявних обігових коштів:

Дт 313, 314 — Кт 311, 312; Кт 313, 314 — Дт 631, 632, 377.

Невикористані акредитиви автоматично перераховуються на розрахунковий рахунок.

ОБЛІК БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

Облік безготівкових розрахунків показаний в таблиці 6.3.

ОБЛІК КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ

Кредит позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання.

163

Кредитна лінія згода банку-кредитора надати кредит у майбутньому в розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовлених розмірів за певний відрізок часу, без проведення додаткових спеціальних переговорів.

Кредити, які надаються банками, поділяються на:

короткострокові — до одного року;

середньострокові — до трьох років;

довгострокові — понад три роки. Облік використання кредитних ресурсів:

1. Кредитні ресурси надходять на спеціально відкритий кре-

дитний рахунок після подання в кредитний відділ банку оформленої кредитної угоди і нотаріально завіреного опису застави:

Дт 313, 314 — Кт 50, 60.

2.Використання кредитних коштів згідно з кредитною угодою Кт 313, 314 — Дт 63, 371, 377.

3.Погашеннязаборгованості по кредитних ресурсах, оплата % за користування кредитом здійснюється з розрахунковогорахунка:

Кт 61 — Дт 50 — переведення довгострокового зобов’язання в поточне;

Кт 311 — Дт 61, 60 — погашення суми кредиту; Кт 311 — Дт 50,60 — погашення відсотків за кредит.

Затрати за нарахованими відсотками повинні рівномірно відображатись протягом всього періоду: Дт 951 — Кт 684, Дт 684 —

Кт 311.

Таблиця 6.3

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

Зміст операцій

Бухгалтерські записи

 

 

з/п

Дт

Кт

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження:

 

 

 

 

 

 

1

Зараховані залишки на інших рахунках

311

313

 

 

 

 

2

Повернення фінансових вкладень

311

35

 

 

 

 

3

Повернені надміру перераховані кошти

311

631, 371

 

 

 

 

4

Повернута переплата по обов’язкових по-

311

641, 642, 65

датках та платежах

 

 

5

Суми від дебіторів (орендна плата)

311

713

 

 

 

 

6

Зарахування штрафів

311

715

 

 

 

 

164

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]