Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БП (шпоры).doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
727.55 Кб
Скачать

49. Пор ідентифікації клієнтів б

Бам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рах. Б зобов'яз ідентифікувати клієнтів, які відкрив рах, + осіб, уповноважених діяти від їх імені, у порядку, установленому зак-вом У, у тому числі НПА НБУ. Підставою для ідентифікації клієнта - фіз особи, яка відкриває рах, та особи, яка уповноважена діяти від імені клієнта, є такі документи: а) для громадян У, які: постійно проживають в У, - паспорт громадянина У, для малолітніх осіб та неповнолітніх осіб, яким не виповнилося 16 років, - свідоцтво про народження; для тих, що виїжджають на постійне місце проживання за кордон, - паспорт громадянина У для виїзду за кордон з відповідною відміткою про виїзд на постійне місце проживання за кордон; постійно проживають за кордоном, - паспорт громадянина У для виїзду за кордон; б) для іноз громадян, які: постійно проживають в У, - паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання; прибули в У для працевлаштування на визначений термін, - паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на працевлаштув; тимчасово перебувають в У, - паспортний докум. Паспортний докум іноземця, який навч в навч закладі У не менше як протягом 1 р, має містити відмітку про навчання. в) для осіб без гром, які: постійно прожив в У, - посвідка на постійне проживання; прибули в У для працевлаштув на визначений термін, - паспортний докум з відміткою про наявність дозволу на працевлаштув; тимчасово перебувають в У, - паспортний докум. Паспортний докум особи без громад, яка навча в навч закладі У не менше як протягом 1 року, має містити відмітку про навчання; г) для біженців - посвідчення біженця. Паспортним документом іноземця та особи без громадянства є документ, що підтверджує громадянство іноземця або посвідчує особу без громадянства, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, дає право виїзду за кордон і визнаний Україною. Фізичні особи-резиденти, крім паспорта або документа, що його замінює, додатково мають пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків. Якщо рах відкриває фізична особа-резидент, яка через свої релігійні або ін переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснюв будь-які платежі без ідентифікаційного номера, то документ, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, не вимагається, а уповноважений працівник Бв присутності фізичної особи, яка відкриває рах, робить копію сторінки її паспорта з такою відміткою. Ця копія засвідчується підписами уповноваженого працівника Бта фізичної особи, яка відкриває рах, як така, що відповідає оригіналу, і зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку. Уповноважений працівник Б здійснює ідентифікацію ФО, яка відкриває поточний або вкладний (депозитний) рах, і робить у присутності цієї особи копії сторінок паспорта або документа, що його замінює, які містять прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності), дату народження, серію і номер паспорта або документа, що його замінює, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце прожив або тимчас перебув, інфо про громадянство (якщо особа, яка відкриває рах, є нерезидентом), а також копію документа, виданого органом державної податк служби, що засвідчує присвоєння ФО - резиденту ідентифікац номера платника податків. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника Бта фізичної особи, що відкриває рах, як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку. У разі надання власником рахунку права розпорядження рахунком ін особам уповноважений працівник Б ідентифікує цих осіб і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів. Особи, які мають право першого та другого підписів, особисто подають до Б документи для відкриття поточних і вкладних (депозитних) рахунків юр осіб і відокремлених підрозділів. Ці ос мають пред'явити уповноваж працівнику Б паспорт або документ, що його замінює, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково мають пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікац номера платника податків. Б має право витребувати від клієнта ін документи і відомості, потрібні для з'ясування його особи, суті діяльності, фінанс стану. Ідентифікація клієнта Бу, що відкриває рах, не є обов'язковою, якщо клієнт вже має рах в цьому Б і був раніше ідентифікований відповідно до вимог законод Ук, яке регулює віднос у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одерж злочинним шляхом.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]