Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Державний вищий навчальний заклад.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
339.15 Кб
Скачать

7.6. Основна література

12, 13, 16, 20, 21, 32, 34, 38, 39, 42, 43, 44, 47, 50, 51, 54, 55, 56.

7.7. Додаткова література для самостійного опрацювання

  1. Курносов Ю. О. Соціально-економічне та політичне життя УРСР (середина 60-х – початок 80-х років. // Укр.іст.журн.-1990.-№6.-С.101-109

  2. Майер М. М. Очерк истории правозащитного движения в СССР // Преподавание истории в школе.-1990.-№5

  3. Панченко П. П. Становище українського села (60 - 80-ті роки) // Укр.іст.журн.-1989.-№8.-С.3-14

  4. Баран В., Даниленко В. Україна в умовах системної кризи (1946 - 1980-ті). - К., 1999

Тема 8. "Перебудова" в срср. Українська рср на шляху до незалежності

    1. 8.1.Плани семінарських занять та методичні вказівки щодо їх виконання План семінарського заняття

  1. Україна і процес перебудови в СРСР (квітень 1985 – серпень 1991 рр.).

а) І етап (квітень 1985 р. – січень 1987 р.)

б) ІІ етап (січень 1987 р. – літо 1988 р.)

в) ІІ етап (літо 1988 р. – травень 1989 р.)

г) ІV етап (травень 1989р.– лютий 1990р.)

д)V етап (лютий – грудень 1990 р)

е) VІ етап (грудень 1990 р. – серпень 1991 р.)

  1. Проголошен­ня незалежності України. Референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента України.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Під час підготовки першого питання слід поетапно прослідкувати зміни, що були проведені в УРСР і в радянській державі за слідуючим планом: 1) політичні реформи (прихід до влади нового партійного керівництва на чолі з М. Горбачовим. Курс на «прискорення» суспільно-економічного розвитку та його невдача. Політика "гласності"), 2) основні заходи в економічній сфері (погіршення економічної ситуації в Україні в другій половині 80-х pp. Хаотизм і непродуманість економічної політики. Кампанія боротьби з "нетрудовими прибутками". Роз­виток кооперації. Погіршення економічних показників. Деформації в інвестиційній політиці. Чорно­бильська катастрофа. Становище сільського господарства. Визнання альтернативних форм господарювання на селі. Ви­никнення різних форм підряду. Продовольчі труд­нощі 1989 – 90 pp. Неефективність колгоспно-радгоспної системи. Ріст інфляції, зростання дефіциту державного бюджету. Поширення натуральних (бартерних) обмінів. Зрив планових постачань і розрив економіч­них зв’язків. Початок скорочення обсягів суспіль­ного виробництва. Зменшення національного доходу України. Формування економічних передумов розпаду), 3) зростання громадської активності суспільства, страйковий рух (зростання політичної активності суспільства. «Гласність» і повернення народові правди про минуле України. Політизація суспільної свідомості. Мітинги й демонстрації у Львові, Києві, інших міс­тах. Вимога демонстрантів. Провал спроб силовими методами зупинити наростання народної активності. Нові громадські об’єднання. Український культу­рологічний клуб (УКК). Відновлення Української Гельсінської спілки. Політклуби. Створення Товариства української мови ім. Т. Г. Шевченка. Історико-просвітнє товариство "Меморіал". Початок фор­мування Народного руху. Закон Української РСР про мови. Реалізація в Україні принципу свободи совісті. Шахтарський страйк 1989 p.: його причини й наслідки. Голо­дування студентів у Києві. Вимоги студентів), 4) становлення багатопартійності (початок формування багатопартійності в Україні. Установчий з’їзд Народного руху України. Ви­никнення нових політичних партій. Праві партії: Українська національна партія (УНП), Українська народно-демократична партія (УНДП), об’єднання Державна самостійність України (ДСУ) та Ін. Національно-центристські партії: Українська респуб­ліканська партія (УРП), Демократична партія Ук­раїни (ДемПУ), Українська селянсько-демократична партія (УСДП). Українська соціал-демократія: Со­ціал-демократична партія України (СДПУ), Об’єд­нана соціал-демократична партія України (ОСДПУ). Економічні об’єднання. Партія "зелених" України (ПЗУ). Розклад Компартії України. Виникнення "демократичної платформи" в КП України), 5) відродження релігійного життя.

В другому питанні потрібно розказати про посилення політичної боротьби в країні. Вибори 1989 і 1990 pp. Панування в керівництві України консервативних настроїв. Різке падіння авторитету Компартії Ук­раїни, втрата її керівництвом політичної ініціативи та підтримки в масах. Проголошення незалежності Ук­раїни. Вибори до Верховної Ради УРСР 1990 р. Співвідношення політичних сил у Верховній Раді. Народна Рада. Прийняття Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України. Політична конфронтація восени 1990 р. На­слідки політичної конфронтації.

Спроба державного перевороту в СРСР і Україна. Ставлення до заколоту різних політичних сил Ук­раїни, керівництва Компартії України. Провал перевороту – повний крах унітарних со­юзних структур, злам тоталітарної системи. Скликання позачергової сесії Верховної Ради. Акт проголошен­ня незалежності України. Припинення діяльності Компартії України. Затвердження державних сим­волів незалежної України - прапора, герба, гімну. Наростання суперечностей між Україною і центром. Референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента України. Л. Кравчук - президент України. Значення проголошення незалежності України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.