Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kursova_robota_z_TMM_2012.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
3.49 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

молоді та спорту УКРАЇНИ

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕОРІЯ МЕХАНІЗМІВ І МАШИН

Методичні вказівки до виконання

курсової роботи для студентів

напряму підготовки 6.070106 “Автомобільний транспорт”

машинобудівного факультету

денної та заочної форм навчання

Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ

ЛУЦЬК 2012

УДК 621.01

ББК 34.41

Теорія механізмів і машин: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.070106 “Автомобільний транспорт” машинобудівного факультету денної та заочної форм навчання / М.М. Толстушко, М.П. Ярошевич. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2012. – 92 с.

У методичних вказівках до виконання курсової роботи з дисципліни “Теорія механізмів і машин” для студентів напряму підготовки 6.070106 “Автомобільний транспорт” чітко окреслені завдання роботи, характер вихідних даних, план виконання роботи, обсяг і зміст пояснювальної записки, кількість креслень, а також вказані загальні вимоги до оформлення курсової роботи. Наведено приклад виконання текстової і графічної частини курсової роботи. Методичні вказівки відповідають затвердженій робочій навчальній програмі дисципліни “Теорія механізмів і машин”.

Укладачі: М.М. Толстушко, М.П. Ярошевич.

Рецензент: В.І. Шваб’юк.

Відповідальний за випуск: М.П. Ярошевич.

Затверджено науково-методичною радою ЛНТУ,

протокол № від .09.2012 року.

Рекомендовано до друку науково-методичною радою машинобудівного факультету,

протокол № від 18.09.2012 року.

Рекомендовано до друку методичним семінаром

кафедри обладнання лісового комплексу та теорії механізмів машин,

протокол № 1 від 12.09.2012 року.

ЗМІСТ

Передмова ………….…………………….....……………..............................

4

1. Тематика курсової роботи та її обсяг ………………….....................…

5

2. Типовий зміст та вимоги до оформлення

пояснювальної записки курсової роботи ……....……........……….....

6

3. Типовий зміст та вимоги до оформлення

графічної частини курсової роботи …….………….…….........………

10

4. План виконання курсової роботи ….......................................................

11

5. Порядок подання на рецензію та захист курсової роботи …..........…

14

6. Завдання на курсову роботу ….................................................................

16

7. Приклад виконання курсової роботи ….................................................

49

Список літератури ......................................................................................…

84

Додатки ............................................................................................................

85

Передмова

Ефективна робота народногосподарського комплексу нашої держави в ринкових умовах вимагає його оснащення високопродуктивними, енергетично малозатратними, надійними і довговічними машинами. Створення таких машин вимагає від майбутніх інженерів глибоких і міцних знань, в першу чергу, в області теорії механізмів і машин, а також уміння грамотно проектувати і досліджувати різноманітні механізми (важільні, зубчаті, кулачкові та інші), що входять до складу машин.

З метою розв’язання сформульованих вище задач у процесі підготовки майбутніх інженерів-механіків передбачається виконання курсової роботи з дисципліни “Теорія механізмів і машин”. Ця курсова робота є першим інженерним завданням, яке розвиває у студентів навики самостійної конструкторської роботи і створює можливість творчо осмислити знання, набуті під час вивчення фундаментальних дисциплін. Завдання на курсову роботу, його обсяг та зміст визначає керівник курсової роботи на підставі програми курсу. Досвід свідчить, що основною трудністю, яку зазнають студенти у процесі виконання курсових робіт з теорії механізмів і машин, є відсутність у них навичок з виконання комплексних робіт, невміння користуватися навчальною та спеціальною літературою. Тому в пропонованих нижче вказівках крім завдань наведені загальні вимоги до роботи, порядок її виконання, обсяг робіт в кожному розділі, а також приклад виконання текстової і графічної частини курсової роботи.

1. Тематика курсової роботи та її обсяг

Тематика курсових робіт з дисципліни “Теорія механізмів і машин” стосується проектування та дослідження машин, які складаються із різних в структурному відношенні механізмів (важільних, кулачкових і зубчастих). У курсовій роботі виконується структурний, кінематичний та силовий аналіз важільного механізму, синтез кулачкового механізму або синтез і аналіз зубчастих передач.

Механізм, ланки якого утворюють лише нижчі пари, називають важільним. Під час структурного аналізу важільного механізму визначають кількість рухомих ланок, кінематичних пар та їх клас, ступінь рухомості механізму, механізм розбивають на структурні групи, встановлюють клас і порядок груп, клас механізму та записують формулу його будови.

Під час кінематичного аналізу механізму розглядають рух ланок без урахування сил, що діють на них, тобто вивчають рух ланок з чисто геометричної точки зору. Будують схему механізму в дванадцяти положеннях. Використовуючи графоаналітичний метод аналізу (метод планів швидкостей і прискорень) визначають швидкості та прискорення характерних точок і ланок механізму. Будують плани швидкостей для дванадцяти положень і плани прискорень для двох положень механізму.

Задачами силового аналізу механізмів є визначення сил взаємодії ланок у місцях їх контакту, тобто реакцій в кінематичних парах визначення зрівноважувальної сили або зрівноважувального моменту сил. Виконують кінетостатичний розрахунок механізму графоаналітичним методом без урахування сил тертя в кінематичних парах. В основі цього розрахунку лежить добре відомий з теоретичної механіки принцип Д’Аламбера [2, 13].

Кулачковим називають механізм, до складу якого входить вища кінематична пара, одним із елементів якої є поверхня змінної кривини. Будують діаграми руху вихідної ланки (штовхача або коромисла) кулачкового механізму. Визначають мінімальний радіус теоретичного профілю кулачка. Будують практичний профіль кулачка.

Для циліндричної евольвентної передачі зовнішнього зачеплення виконують розрахунок основних геометричних параметрів і будують картину зубчастого зачеплення. Визначають числа зубців планетарного механізму та проводять його кінематичний аналіз.

Курсова робота складається з двох частин текстової і графічної. Текстову частину оформляють у вигляді пояснювальної записки, що становить 20...30 аркушів формату А4 (210297 мм). Загальний обсяг графічної частини становить 2 аркуші креслень, виконаних на креслярському папері формату А1 (594841 мм).

Студентам пропонується 11 різних тем (завдань), кожна з яких містить 10 варіантів значень вихідних даних для аналізу та синтезу механізмів. Керівник видає студенту індивідуальне завдання на курсову роботу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]