Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kursova_robota_z_TMM_2012.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
3.49 Mб
Скачать

Список літератури

1. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин. – М. Наука, 1988. – 640 с.

2. Кіницький Я.Т. Теорія механізмів і машин. – К. Наукова думка, 2002. – 660 с.

3. Кіницький Я.Т. Практикум із теорії механізмів і машин. – Львів Афіша, 2004. – 453 с.

4. Кінематичний аналіз механізмів аналітичним методом з використанням ЕОМ. Навчально-методичний посібник / М.П. Ярошевич, М.М. Толстушко. – Луцьк Ред.-вид. відділ ЛДТУ, 2002. – 40 с.

5. Кожевников С.Н. Теория механизмов и машин. – М. Машиностроение, 1973. –591 с.

6. Кореняко О.С. Теорія механізмів і машин. – К. Вища школа, 1987. – 206 с.

7. Курсове проектування з теорії механізмів і машин / Є.І. Крижанівський, Б.Д. Малько, В.М. Сенчішак, Ф.І. Стоцький, П.В. Юрковський. – Івано-Франківськ Вік, 1996. – 357 с.

8. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин / А.С. Кореняко, Л.И. Кременштейн, С.Д. Петровский и др. Под ред. А.С. Кореняко. – К.: Вища школа, 1970. – 332 с.

9. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин / В.К. Акулич, П.П. Анципорович, Э.И. Астахов и др. Под ред. Г.Н. Девойно. –Мн. Выш. шк., 1986. – 285 с.

10. Проектування зубчастих передач в курсових проектах з теорії механізмів і машин за допомогою ЕОМ. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з теорії механізмів і машин / М.П. Ярошевич. – Луцьк Ред.-вид. відділ ЛДТУ, 2001. – 16 с.

11. Теорія механізмів і машин. Навчальний посібник для студентів напряму 6.090200 “Інженерна механіка” денної та заочної форм навчання / М.П. Ярошевич. – Луцьк Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2008. – 216 с.

12. Теорія механізмів і машин: Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напрямів 6.050502 “Інженерна механіка”, 6.050503 “Машинобудування”, 6.070106 “Автомобільний транспорт” усіх форм навчання / М.М. Толстушко, М.П. Ярошевич. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2010. – 92 с.

13. Теорія механізмів і машин. Методичні вказівки до практичних занять на тему “Силовий аналіз механізмів” для студентів напряму 6.090200 “Інженерна механіка” усіх форм навчання / М.М. Толстушко, М.П. Ярошевич, М.С. Драган. – Луцьк Ред.-вид. відділ ЛДТУ, 2003. – 40 с.

14. Теория механизмов и машин. Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников инженерно-технических специальностей вузов / Н.И. Левитский, Л.П. Солдаткин, В.Д. Плахтин, Ю.Я. Гуревич. – М. Высш. шк., 1989. – 127 с.

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

КІНЕМАТИЧНИЙ ТА СИЛОВИЙ АНАЛІЗ

ШАРНІРНО-ВАЖІЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ

ДОДАТОК Б

СИНТЕЗ КУЛАЧКОВОГО МЕХАНІЗМУ

ДОДАТОК В

СИНТЕЗ І АНАЛІЗ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ

Навчально-методичне видання

Теорія механізмів і машин Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів

напряму підготовки 6.070106 “Автомобільний транспорт”

машинобудівного факультету денної та заочної форм навчання

М.М. Толстушко, М.П. Ярошевич

Комп’ютерний набір та верстка: Н.О. Толстушко

Редактор: О.С. Гордіюк

Підписано до друку    .09.2012р. Формат 60x84/16.

Папір офс. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 5,75.

Обл.-вид. арк. 5,6. Наклад 100 прим. Зам.

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]