Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kurs_lekts.doc
Скачиваний:
180
Добавлен:
16.02.2016
Размер:
1.29 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ НА НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВРЕСИТЕТ

Геологія з основами геоморфології

курс лекцій

для студентів-екологів денної та заочної форм навчання

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ

ЛУЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЛУЦЬК – 2003

УДК 910/07/

ББК 26.82 я 73

К – 69 Геологія з основами геоморфології. Курс лекцій для студентів-екологів денної та заочної форми навчання / я.О. Мольчак, в.О. Фесюк. Луцьк: лдту, 2003. – 120 с.

Подано теоретичні положення, викладені у вигляді курсу лекцій по основних темах дисципліни

Укладачі: Я.О. Мольчак

В.О. Фесюк

Рецензенти: М.М. Мельнійчук

В.М. Мельник

Відповідальний

за випуск: Я.О. Мольчак.

Затверджено науково-методичною радою ЛДТУ

прот. № від

Рекомендовано до друку радою технологічного факультету ЛДТУ

прот. № 6 від 13.02.2003

Затверджено на засіданні кафедри екології та БЖД ЛДТУ

прот. № 8 від 8.02.2003

©Я.О. Мольчак, В.О. Фесюк

ЗМІСТ

ЗМІСТ

ВСТУП. ГЕОЛОГІЯ ТА ГЕОМОРФОЛОГІЯ – ОДНІ З НАЙВАЖЛИВІШИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ПРО ПРИРОДУ ЗЕМЛІ

1. РЕЧОВИННИЙ СКЛАД ЗЕМНОЇ КОРИ

1.1. Речовинний склад земної кори………………………………………. ..

1.1.1. Поширення хімічних елементів на Землі……………………..

1.1.2. Загальні закономірності міграції хімічних елементів у земній корі. Геохімічні бар'єри…………………………………………….

1.1.3. Прикладне значення геохімії…………………………………...

1.2. Основи мінералогії. ……………………………………………………

1.2.1.Поняття про мінерали та процеси мінералоутворення в природі…………………………………………………………….

1.2.2. Фізичні властивості мінералів………………………………..

1.2.3.Систематика та опис мінералів……………………………....

1.3. Основи петрографії. …………………………………………………..

1.3.1. Фізичні властивості гірських порід………………………….

1.3.2. Класифікація гірських порід…………………………………...

2. ДИНАМІЧНА ГЕОЛОГІЯ ТА ГЕОМОРФОЛОГІЯ.

2.1. Геологічні процеси та їх роль у рельєфоутворенні. Ендогенні процеси…………………………………………………………………….…

2.1.1. Поняття про геологічні процеси. Ендогенні процеси..……..

2.1.2. Магматичні процеси і відповідні їм форми рельєфу………...

2.1.3. Рельєфотворча роль тектонічних процесів………………….

2.1.4. Планетарний рельєф Землі………………………………….....

2.1.5. Мегарельєф платформ і геосинклінальних поясів суходолу

2.2. Екзогенні процеси рельєфоутворення. ……………………………..

2.2.1.Поняття про екзогенні процеси………………………………..

2.2.2. Вивітрювання. Утворення кори вивітрювання та ґрунту…………………………………………………………………....

2.2.3.Геологічна робота вітру, еолові форми рельєфу……………..

2.2.4. Флювіальні процеси та сформований ними рельєф………....

2.2.5. Карст і карстовий рельєф……………………………………..

2.2.6. Геологічна роль льодовиків. Гляціальний рельєф…………….

2.2.7. Берегові процеси й основні форми узбережжя……………….

2.2.8. Схили, схилові процеси та рельєф схилів………………….….

3. ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ

3.1. Початок історії Землі. Догеологічний період розвитку…….……..

3.2. Геологічний період розвитку. Докембрій (AR-PR)………….……..

    1. Розвиток Землі в палеозойську еру..……………………………….

3.3.1. Кембрійських період……………………………………………..

3.3.2. Ордовицький і силурійський період…………………………....

3.3.3. Девонський період………………………………………………..

3.3.4. Камяновугільний період………………………………………..

3.3.5. Пермський період………………………………………………..

    1. Мезозойський етап розвитку Землі…………………………..…..

3.4.1. Тріасовий період………………………………………………….

3.4.2. Юрський період…………………………………………………..

3.4.3. Крейдовий період………………………………………………...

    1. Формування природи Землі в кайнозойську еру……………….

3.5.1. Палеогеновий період..…………………………………………...

3.5.2. Неогеновий період………………………………………………..

3.5.3. Антропогеновий (четвертинний) період………………….…

  1. ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ

4.1. Інженерна геологія як наука………………………………………….

4.2. Інженерно-геологічна класифікація гірських порід………………

4.3. Класифікація несприятливих для господарської діяльності геологічних процесів…………………………………………………….…

  1. ГІДРОГЕОЛОГІЯ

5.1. Основні поняття гідрогеології………………………………………..

5.2. Класифікація підземних вод……………………………………….….

5.3. Режим підземних вод і фактори, що на нього впливають………..

  1. ГЕОЛОГІЯ ТА ГЕОМОРФОЛОГІЯ УКРАЇНИ

6.1. Тектонічна структура рельєфу України…………………………….

6.2. Загальна характеристика рельєфу…………………………………..

6.3. Корисні копалини………………………………………………………

  1. ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ

7.1. Екологічна геологія як наука…………………………………………

7.2. Співвідношення між природними й антропогенними процесами на Землі……………………………………………………………………….

7.3. Утворення техногенних відкладів……………………………………

7.4. Еколого-геологічна ситуація на Україні……………………………

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

3

5

8

8

8

9

11

13

13

16

19

29

29

31

45

45

45

45

46

48

49

52

52

52

54

57

62

65

68

70

74

74

74

75

76

76

77

78

78

79

80

81

81

83

85

87

89

93

93

93

96

98

98

98

100

103

103

104

105

107

107

109

112

112

118

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]