Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
labi_suma.doc
Скачиваний:
56
Добавлен:
16.02.2016
Размер:
4.81 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Луцький національний технічний університет

Технологія виробництва сільськогосподарської продукції

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва” (7.090215) і „Обладнання переробних та харчових виробництв” (7.090221) машинобудівного факультету денної форми навчання

Редакційно-видавничий відділ Луцького державного технічного університету

Луцьк 2005

УДК 631.15:631.56

ББК 42.1

Технологія виробництва сільськогосподарської продукції. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей “Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва” (7.090215) і „Обладнання переробних та харчових виробництв” (7.090221) денної форми навчання. Цизь І.Є., Карпюк В.М. - Луцьк: ЛДТУ, 2005. – 76 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для виконання лабораторних робіт з предмета “Технологія виробництва сільськогосподарської продукції”.

Укладачі: Цизь І.Є., к.т.н., доцент

Карпюк В.М., к.б.н., доцент

Рецензент: Голячук С.Є., к.с-г.н., доцент

Відповідальний за випуск: Дідух В.Ф., д.т.н., професор

Затверджено науково-методичною радою ЛДТУ,

протокол № від 2005 р.

Затверджено до друку науково-методичною комісією машинобудівного факультету ЛДТУ, протокол № 8 від 22.03.2005 р.

Затверджено на засіданні кафедри сільськогосподарського машинобудування, протокол № 6 від 10.02.2005 р.

Вступ

Сільське господарство було однією із перших галузей суспільного виробництва. Значення його не знижувалось і у наступні історичні епохи, коли інтенсивного розвитку набули промисловість та інші галузі економіки. Сільськогосподарське виробництво є постачальником сировини для багатьох галузей промисловості й головним чином для переробних та харчових виробництв. Такі функції збережуться за ним і у майбутньому, не дивлячись на стрімкий науково-технічний прогрес.

Рівень сільськогосподарського виробництва значною мірою визначає стан національної економіки, сприяє розвитку відповідних галузей машинобудування. З іншої сторони лише через розробку та впровадження нових високотехнологічних засобів механізації та автоматизації можна розраховувати на належний рівень даного виробництва. Тому при підготовці фахівців конструкторських спеціальностей аграрного спрямування необхідно закласти глибокі знання із загальних принципів передових технологій вирощування сільськогосподарських культур.

У цих вказівках наведені рекомендації до виконання лабораторних робіт, що стосуються загальних основ землеробства та агрохімії: “Технологія обробітку ґрунту”, “Бур’яни та методи боротьби з ними”, “Мінеральні добрива та розрахунок норми їх внесення під запланований врожай”, “Шкідники і хвороби сільськогосподарських культур та методи боротьби з ними”, “Насінництво та якість посівного матеріалу сільськогосподарських культур”, “Сівозміни сільськогосподарських культур”, “Хлібні злаки”. Базуючись на вивчених основних положеннях обробітку ґрунту; організації відслідковування і боротьби з бур’янами, шкідниками та хворобами; розробки і впровадження сівозмін та систем удобрення; сортових властивостей культур студент може якісно засвоїти технології механізації вирощування конкретних видів сільськогосподарської продукції. З цією метою розроблено електронні методичні вказівки, які забезпечують візуалізацію основних технологічних операцій вирощування продукції та складають другу частину лабораторного практикуму з курсу “Технологія вирощування сільськогосподарської продукції”.

Лабораторна робота №1

Тема: „Технологія обробітку ґрунту”.

Мета: “Ознайомитись із основними процесами та прийомами технології механізованого обробітку ґрунту. Набути практичних навичок у визначенні гранулометричного складу та структури ґрунту”.

Матеріали та обладнання: зразки ґрунту, вода, шпатель, піпетка, скло розміром 10×10 см, набір сит, ваги технічні ВЛКТ-500-М, плакати.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]