Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
posibnyk_1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
2.36 Mб
Скачать

Київський університет права

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

Батіна І.А., Мушак Н.Б., Понікаревич Н.М.,

Тесленко Ю.В., Шпаченко В.П.

Англійська мова для юристів-міжнародників

Навчальний посібник

Київ-2012

Рецензенти:

Грицаєнко Л.Л. – к.ю.н., доцент кафедри державно-правових дисциплін Національної академії прокуратури України

Нипорко Ю.І. – к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Київського університету права Національної академії наук України

Козяревич Л.В. – к.ф.н., доцент кафедри зіставного мовознавства та теорії і практики перекладу Київського національного лінгвістичного університету

Колектив авторів:

Батіна І.А. (тема 1), Мушак Н.Б. (теми 2,4), Понікаревич Н.М. (теми 5, 7), Тесленко Ю.В. (тема 3), Шпаченко В.П. (тема 6)

Англійська мова для юристів-міжнародників. Навч. посібник / Батіна І.А, Мушак Н.Б., Понікаревич Н.М., Тесленко Ю.В., Шпаченко В.П. – К.: … 2012, 264 с.

Посібник призначений насамперед для студентів та аспірантів, майбутніх фахівців з міжнародного права. Навчальний матеріал посібника спрямований на ознайомлення студентів зі специфікою їхньої майбутньої професії, він охоплює наступні теми: «Вступ до міжнародного публічного права», «Вступ до права Європейського Союзу», «Захист прав людини», «Дипломатичні представництва та дипломатичний протокол», «Офіційне листування», «Види дипломатичних документів». Поряд з тематикою загального характеру (університетська юридична освіта в Україні та світі, міжнародне право, правові акти Європейського Союзу), більш глибоко розглядаються теми, спрямовані на набуття практичних навичок здійснення офіційної кореспонденції і ознайомлення зі структурними та лексико-граматичними особливостями таких видів офіційних дипломатичних документів як вербальні ноти, міжнародні угоди, меморандуми, комюніке та спільні заяви.

Для студентів та аспірантів факультетів міжнародного права та всіх, хто самостійно вивчає англійську мову і використовує її у своїй професійній діяльності та має рівень знань, не нижчий від В1.

Схвалено кафедрою іноземних мов Київського університету права НАН України, протокол № 10 від 12 квітня 2012 р.

Рекомендовано до друку Вченою радою Київського університету права НАН України, протокол № від 2012 р.

ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник «Англійська мова для юристів-міжнародників» розроблено згідно з робочим навчальним планом Київського університету права Національної академії наук України для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 0302 «Міжнародні відносини» та з орієнтацією на положення «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти» (Київ, Ленвіт, 2003). Посібник пропонується для використання для студентів третього курсу факультету міжнародного права, рівень володіння англійською мовою має бути не нижче В1, в кінці курсу – В2.

Посібник для юристів-міжнародників має на меті вдосконалення навичок читання, письма, говоріння та медіації просунутого рівня, а також підготовку студентів до їхньої професійної діяльності за спеціалізацією «міжнародні відносини», що передбачає опрацювання наступних тем: «Вступ до міжнародного публічного права», «Вступ до права Європейського Союзу», «Захист прав людини», «Дипломатичні представництва та дипломатичний протокол», «Офіційне листування», «Види дипломатичних документів». Перший розділ посібника присвячений юридичній освіті в Україні та в Київському університету права НАНУ, а також відповідним перспективам українських студентів у світі. Розділи тематики загального характеру торкаються питань міжнародного права та права ЄС, правових актів Європейського Союзу. В окремих розділах більш глибоко розглядаються теми, спрямовані на набуття практичних навичок здійснення офіційної кореспонденції і ознайомлення зі структурними та лексико-граматичними особливостями таких видів офіційних дипломатичних документів як вербальні ноти, міжнародні угоди, меморандуми, комюніке та спільні заяви.

Структурно посібник складається з 7 розділів, які містять інформативні тексти, вправи на розвиток навичок мовної та комунікативної компетенції, а у додатках представлені аутентичні матеріали - витяги з Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, Статуту ООН, Статуту Міжнародного Суду, Лісабонського договору, Загальної декларації прав людини. Практичні завдання посібника спрямовані на опанування фахової лексики та розвиток навичок перекладу, таким чином реалізується інтегрований підхід до викладання англійської мови професійного спрямування та теорії та практики перекладу.

Посібник підготовлено авторським колективом кафедри іноземних мов Київського університету права Національної академії наук України під керівництвом та загальною редакцією завідувача кафедри, кандидата філологічних наук, доцента В.І. Крепель, мовну редакцію всіх розділів здійснила доцент кафедри І.А. Батіна.

Unit 1. Alma Mater

Lead-in:

People attend university for various reasons. Some people consider university as a challenge and others take it as a new experience. Traditionally university is a perfect place to increase knowledge, meet new people and develop a career. Does university augment your knowledge, aid in developing a career and give a chance to meet new people of different backgrounds?

Reading 1. Read the text and get ready to answer the following questions:

  1. Why is Kyiv University of Law a unique educational establishment?

  2. What educational institution was the predecessor of KUL?

  3. Which educational qualification levels can be obtained at KUL?

  4. What do KUL undergraduates major in?

  5. Who are master classes conducted by?

  6. Why is the law clinic essential for training specialists in the sphere of law?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]