Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ponyattya_sutnist_i_zmist_prava_Postolovsky-1.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
19.03.2015
Размер:
185.34 Кб
Скачать

30

Міністерство внутрішніх справ україни

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Факультет початкової і спеціальної підготовки

Кафедра теорії держави та права

КУРСОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни «Теорія держави та права»

на тему № 12 «Поняття, сутність і зміст права»

Виконав:

курсант 1 курсу 108 навчальної групи

Постоловський Олександр Петрович

Науковий керівник:

доцент кафедри теорії держави та права

кандидат юридичних наук

Пікуля Тетяна Олександрівна

Київ -2013

Зміст

Вступ ………………………………………………………..…………..…..3

РОЗДІЛ І. Поняття права. Проблема праворозуміння …………...……5

1.1. Поняття та ознаки права ……………………………………….……5

1.2. Підходи до розуміння права ……………………………..…………..8

РОЗДІЛ ІІ. Сутність права ………………...…………………..….…….11

2.1. Основні аспекти визначення сутності права…………………….…11

2.2. Принципи права……………………………………………..…...…...13

2.3. Функції права…………………………………………..……..…...….16

2.4. Цінність права………………………………………………..…….....20

РОЗДІЛ ІІІ. Зміст права …………………….………………………......23

Висновки ……………………………………………………………….…27

Список нормативних джерел та літератури ……………….………..…..29

Вступ

Актуальність теми. Актуальність роботи обумовлена самою постановкою проблеми, динамікою розвитку суспільних відносин і потребою їх регулювання.

Право, як і держава, є продуктом суспільного розвитку. Право настільки унікальний, складний і суспільно необхідний феномен, що протягом всього періоду його існування науковий інтерес до нього і до його теорії не згасає, а навпаки, постійно зростає. У цьому і полягає актуальність дослідження.

При написанні роботи використовувалися праці українських та російських дослідників і науковців з теорії держави та права, таких, як Скакун О.Ф., Лисенков С.Л. та ін.

Об'єктом дослідження є право.

Предметом дослідження є поняття, сутність та зміст права.

Мета дослідження – узагальнити, порівняти та проаналізувати різні точки зору на предмет дослідження.

Завдання дослідження:

1) проаналізувати визначення права різних авторів, порівняти їх;

2) розглянути проблему праворозуміння у контексті правових шкіл та дати визначення цієї наукової категорії;

3) розглянути думки фахівців щодо змісту та сутності права та виявити основні риси та взаємопов'язаність цих категорій.

Методологічною основоюнаписання курсової роботи є аналіз суспільних явищ. В основу методології дослідження покладено загальнотеоретичні принципи та підходи щодо визначення сутності і змісту права.

З цією метою використовується ряд загальнонаукових методів діалектичного пізнання: методи аналізу і синтезу, індукції і дедукції, моделювання, абстрагування, прогнозування тощо.

Метод дослідження – теоретичний (аналіз і синтез). Також важливу роль відіграватиме метод порівняння, яким можна виявити у досліджуваних об'єктах схожі ознаки чи встановити розходження між ними.

Методологічну основу дослідження складає діалектичний метод пізнання суспільних явищ і процесів.

У процесі розроблення проблеми використовувалися порівняльно-ретроспективний, формально-логічний, системного підходу, системно-функціональний, структурно-функціональний, аналогії, порівняльно-правовий та інші методи дослідження.

Структура роботи. Робота складається зі вступу,трьох розділів,висновків та списку використаної літератури (11 найменувань ). Загальний обсяг роботи – 29 сторінок, з яких 27 – основний текст.

РОЗДІЛ І. Поняття права. Проблема праворозуміння

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]