Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції_вірт.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
736.77 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра обліку та аналізу

Менеджмент персоналу

Конспект лекцій

для студентів спеціальності 8.050106 „Облік і аудит”

Затверджено на засіданні

кафедри обліку та аналізу

Протокол № 3 від 20 жовтня 2011 р.

Львів - 2011

Економічний аналіз: Методичні рекомендації до виконання конт­роль­ної роботи для студентів напрямів підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка”, 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030507 “Маркетинг”, 6.030508 “Фінанси і кредит” / Укл.: З.О. Коваль, Н.І. Яцишин – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2011 – 190 с.

Укладачі

Коваль З.О., к.е.н., доц.,

Яцишин Н. І., асистент

Відповідальний за випуск

Чубай В.М. к.е.н., доц.

Рецензенти

Патрікі Н.П., к.е.н., доц.,

Гринів Т.Т., к.е.н., доц..

Загальні положення

Курс "Менеджмент персоналу" є складовою частиною циклу професійно-орієнтованих дисциплін підготовки магістра спеціальності 8.050106 „Облік і аудит”. Предметом курсу є системно організований процес відтворення й ефективного використання персоналу організації.

Метою вивчення дисципліни “Менеджмент персоналу” є формування системи знань з теорії та практики керування персоналом різноманітних організацій, функціонуютьу сфері економіки України.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати сутність та загальноекономічний зміст менеджменту персоналу, його сутність та місце в системі управління організацією, кадрової стратегії та політики, методологічних підходів щодо розподілу завдань з менеджменту персоналу між лінійними і функціональними підрозділами та керівниками, методів професійного підбору кадрів, мотивації та розвитку персоналу.

Підготовлений фахівець повинен вміти самостійно аналізувати складні виробничі ситуації, приймати й обгрунтовувати ефективні рішення в галузі управління персоналом, використовувати на практиці досягнення сучасного менеджменту персоналу, застосовувати відповідні стилі керівництва, лідерські якості та форми влади, здійснювати ефективні комунікації та управляти конфліктами в організації.

Зміст дисципліни розкрито в темах:

Тема 1. Персонал організації як об’єкт менеджменту.

Тема 2. Методологія менеджменту персоналу.

Тема 3. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу.

Тема 4. Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу.

Тема 5. Кадрова служба та кадрове діловодство

Тема 6. Планування і формування персоналу.

Тема 7. Розвиток персоналу.

Тема 8. Рух персоналу.

Тема 9. Регулювання трудової діяльності персоналу.

Тема 10. Управління робочим часом працівників.

Тема 11. Оцінювання персоналу.

Тема 12. Створення сприятливих умов праці.

Тема 13. Мотивація та стимулювання.

Тема 14. Соціальне партнерство в організації.

Тема 15. Ефективність менеджменту персоналу.

Опрацювання зазначених теоретичних складових курсу «Менеджмент персоналу» та задобуття практичних навиків їх використання дасть змогу здійснювати ефективне управління персоналом організації.

ТЕМА 1. ПЕРСОНАЛ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ МЕНЕДЖМЕНТУ

1. Управління персоналом як наука.

2. Зміст і основні принципи менеджменту персоналу.

3. Концепції менеджменту персоналу.

4. Персонал як об’єкт управління.

5. Система управління персоналом організації.

6. Зарубіжний досвід менеджменту персоналу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]