Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції_14.doc
Скачиваний:
58
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
1.14 Mб
Скачать

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни “Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті”

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”

напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”

Лекція 1.

Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою

Вступ. Одна з найважливіших проблем в умовах переходу до ринкових відносин економіки України ­­– це вдосконалення системи бухгалтерського обліку, звітності, контролю та аудиту, основним напрямом якого є застосування інформаційних систем та комп’ютерних технологій.

Дисципліна „Інформаційні системи і технології в обліку” призначена для підготовки бакалаврів, які навчаються за спеціальністю ”Облік і аудит”.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати побудову та функціонування інформаційних систем і комп’ютерних технологій, зміст їх компонентів і можливості використання.

Повинні вміти здійснювати постановку задачі та вибір комп’ютерної підтримки для неструктурованих задач, застосовувати сучасні технологічні засоби для створення інформаційної бази та виконання конкретних функцій управлінської діяльності, а також автоматизувати оброблення інформації та підтримку прийняття рішень.

Завдання вивчення дисципліни – дати студентам знання з питань створення інформаційних систем і комп’ютерних технологій. Курс „Інформаційні системи і технології в обліку” є логічним продовженням курсу „Комп’ютерна техніка та програмування”. Він також пов’язаний зі змістом спеціальних базових дисциплін підготовки спеціалістів з обліку та аудиту.

1. Предмет і зміст курсу, методологічні особливості та зв’язок з іншими дисциплінами

Сучасний етап функціонування економічної системи характеризується зрос­танням інформаційного навантаженням на управлінський персонал. Це й характе­ризує актуальність проблеми комплексної автоматизації управлінської діяльності на основі сучасних інформаційних технологій та засобів телекомунікацій.

Автоматизація управлінської діяльності – це об’єктивний процес, який має охопити галузь у цілому, основою якої є створення високоорганізованого середо­вища, що має охоплювати та об’єднувати інформаційне, телекомунікаційне, програмне забезпечення, інформаційні технології, мережі бази даних і знань, інші засоби інформації, що дасть можливість на якісно новому рівні проводити як повсякденну оперативну роботу, так і аналіз стану та перспектив діяльності в цілому, приймати науково-обґрунтовані управлінські рішення.

У результаті вивчення дисципліни студент має одержати потрібні знання з теорії та практики використання інформаційних технологій в обліку, має знати теорію економічної інформації, види діючих інформаційних систем, комп’ютерні технології оброблення економічної інформації, створення і впровадження інформаційних систем нового покоління – систем підтримки прийняття рішень (СППР).

Студент має вміти формувати склад і зміст інформаційної бази для розв’язання задач обліку, визначати склад і форми подання інформації, її структуру для автоматизованого розв’язання задач, визначати склад процедур автоматизованого оброблення даних в умовах функціонування комп’ютерних інформаційних систем обліку.

Засвоєння курсу дасть можливість студенту опановувати методи і прийоми організації інформаційних систем за їх видами, рівні та функціональне призначення, удосконалювати, поглиблювати й розробляти форми та конфігурації інформаційних систем у напрямі максимального оформлення та розв’язання задач обліку на базі автоматизованих робочих місць.

Даний курс є логічним продовженням дисципліни „Комп’ютерна техніка та програмування”, а також базових дисциплін зі спеціальності „Облік і аудит”.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]