Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DEK.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
1.85 Mб
Скачать

11. Види та властивості економічної інформації

За стадіями управління інформацію ділить на прогнозовану, планову, облікову, аналізу господарської діяльності, нор­мативну, оперативного управління і регулювання. Прогнозована інформація пов'язана з функцією прогнозування, планова - з плануванням (перспективним, техніко-еко­номічним, оперативно-виробничим), облікова - з бухгалтер­ським, фінансовим, господарським обліком, інформація аналізу господарської діяльності - з функцією економічного аналізу, оперативного управління і регулювання - з відповідними функціями. Нормативна інформація використовується і виникає на стадіях технічної підготовки виробництва, а також при формуванні цін, тарифікації і містить всілякі норми і нормативи, розцінки, тарифи і т.ін.

За стадіями формування інформація буває первинною та вторинною. Первинна інформація виникає безпосередньо під час діяльності об’єкта і реєструється на початковій стадії процесу управління і пов’язана з джерелом виникнення. Вторинна отримується внаслідок обробки інформації і може бути проміжною та результативною. Проміжна інформація містить результати розрахунків, які використовуються як вхідні дані для подальших розрахунків. Результатну інформацію одержують під час обробки первинної і проміжної інформації і використовують її для управління об’єктом і прийняття рішень.

За повнотою економічну інформацію поділяють на достатню, надмірну і недостатню. Для розв’язання задач необхідна до­сить конкретна за змістом мінімальна інформація - достатня. Надмірна – містить зайві дані, що зовсім не використовуються при розв'язуванні задач.

За стабільністю інформацію поділяються на постій­ну (сталу), умовно-постійну і змінну. Постійна інформація не змінює своїх значень (наприклад, звітні дані); умовно-постійна зберігає їх протягом тривалого періоду (наприклад, нормативи, норми), а змінна характеризується частою зміною своїх значень (наприклад, відомості про нарахування заробітної плати). Постійна інформація лишається незмінною упродовж тривалого часу, багатократно використовується при обробці змінної інформації. Постійність інформації в часі характеризується коефіцієнтом стабільності, який визначається відношенням кількості позицій номенклатури, що не змінюється протягом певного періоду (як правило, року), до загальної кількості позиції цієї номенклатури на початок цього періоду. До постійної враховують інформацію, для якої коефіцієнт стабільності більший за 0,7.

З позицій технології розв'язування економічних задач розрізняють інформацію вхідну, проміжну і вихідну. Інформація, яка надходить в об’єкт управління і підлягає обробці, на­зивається вхідною. Вихідна інформація є підсумком обробки вхідних даних. Проміжна інформація потрібна при розв’язуванні задач у наступних періодах.

Властивості економічної інформації:

 • залежність від об'єкта управління;

 • переважання алфавітно-цифрових знаків як форми подання даних із зображенням числових величин у дис­кретному вигляді;

 • провідна значущість операцій автоматизованої обробки даних (арифметичних і логічних) при забезпеченні висо­кої точності результатів обчислень;

 • необхідність оформлення та­ких результатів у формі, зручній для сприйняття людиною;

 • знач­не поширення документів як носіїв вхідних даних та результатів обробки даних;

 • значні обсяги перероблюваної інформації в разі використання у процесах обробки поряд зі змінними і сталих (постійних) даних;

 • необхідність одержання значної кількості під­сумків у результаті обробки одних і тих самих даних за різними критеріями;

 • основна частина економічної інформації підлягає періодичному, регулярному обробленню;

 • необхідність стиснення розмірів при передаванні з нижчої ланки управління до вищої;

 • здобута похідна інформація часто використовується як вхідна для наступних розрахунків;

 • необхідність нагромадження й тривалого зберігання тощо.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]