Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DEK.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
1.85 Mб
Скачать

Іс в економіці

1-2 питання

Роль і місце інформаційних систем в управлінні народним господарством.

Визначення поняття «інформаційна система».

ІС – це сукупність інформації, апаратно-програмних і технологічних засобів, засобів телекомунікації, баз і банків даних, методів процедур обробки даних, персоналу управління, які реалізують функції збирання, передавання, обробки і накопичування інформації для підготовки і прийняття ефективних управлінських рішень.

Головна мета функціонування ІС різніх об'єктів і рівнів народного господарства України – підвищення якості управління, забезпечення спеціалістів (бухгалтерів, економістів, менеджерів, інспекторів, управлінської ланки) необхідною інформацією для виконання своїх функцій управління.

В ІС розв'язується комплект задач і процедур управління (складання документів, облік, планування аналіз, формування, звітність, прийняття рішень).

Нині підприємства потребують автоматизованої інформаційної системи обліку на базі сучасних засобів обчислювальної техніки, яка дає змогу забезпечити:

· повне та своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів;

· виконання контрольних і аудиторських завдань із метою одержання потрібної інформації про наявні відхилення;

· аналіз і прогнозування господарсько-фінансової діяльності підприємства;

· одержання на основі автоматизації ефективних управлінських рішень.

3. За ступенем автоматизації перетворення економічної інформації інформаційні системи поділяються на такі групи: немеханізовані (ручні), напівмеханізовані, механізовані, автоматизовані та автоматичні.

До немеханізованих систем належать ті, в яких обробку обліково-економічної інформації здійснюють вручну, а найпростішу обчислювальну техніку, зокрема арифмометри і калькулятори, використовують в індивідуальному порядку для окремих обчислень.

До напівмеханізованих інформаційних систем належать такі, в яких обробку обліково-економічної інформації виконували за допомогою обчислювальних машин з ручним введенням даних (клавішні машини).

До механізованих систем належать такі, в яких обробку обліково-економічної інформації виконували за допомогою обчислювальних машин з механізованим введенням даних, зафіксованих на машинних носіях.

В автоматизованих системах частина функцій (підсистем) управління або обробки даних здійснюється автоматично, а частину здійснює людина.

В автоматичних інформаційних системах усі функції управління й обробки даних здійснюють технічними засобами без участі людини (наприклад, автоматичне управління технологічними процесами).

За сферою застосування можна виділити такі класи комп'ютерних інформаційних систем:

• системи для наукових досліджень;

• системи автоматизованого проектування;

• системи організаційного управління;

• системи управління технологічними процесами.

Загальноприйнятої класифікації ІС досі не існує, тому для виокремлення класів таких систем беруть різні ознаки.

За предметною сферою застосування розрізняють економіко-організаційні АСУ, автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУ ТП) та проектно-конструкторські системи (САПР).

За ступенем автоматизації процесів управління розрізняють інформаційно-пошукові, інформаційно-довідкові, інформаційно-управляючі системи, СППР, інтелектуальні ІС.

За рівнем розрізняють державні ІС, територіальні (регіональні), галузеві, об’єднань, підприємств або установ, технологічних процесів.

Державні ІС призначені для розв’язування найважливіших проблем країни. Це, наприклад, інформаційно-аналітичні системи Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Генеральної прокуратури України.

Принципи побудови управлінських систем.

Розглянемо принципи побудови АСУ:

- системності,

- розвитку,

- сумісності,

- стандартизації та уніфікації,

- ефективності.

1. Принцип системності є основоположним при створенні, функціонуванні і розвитку АСУ. Він дає змогу

розглядати досліджуваний об'єкт як одне ціле; виявляти на цій підставі різноманітні типи зв'язків між структурними

елементами, які забезпечують цілісність системи.

2. Принцип розвитку полягає в тому, що АСУ створюється з урахуванням можливості постійного поповненняй оновлення функцій системи і видів її забезпечення. Передбачається, що автоматизована система має нарощуватисвої обчислювальні можливості

3. Принцип сумісності полягає в забезпеченні здатності взаємодії АСУ різних видів, рівнів у процесі їх

спільного функціонування.

4. Принцип ефективності полягає в досягненні раціонального співвідношення між витратами на створенняАСУ і цільовим ефектом, одержаним при її функціонуванні.

4. Продуктом інформаційної системи, призначеної для завдань управління виробництвом, є перетворена інформація. Оперативність отримання цієї інформації має першочергове значення для оптимізації рішень, які приймаються, а також для контролю за їх виконанням.

Під автоматизованою системою управління виробництвом (АСУ) розуміють систему управління, "...яка орієнтована на широке і комплексне використання технічних засобів й економіко-математичних методів для вирішення інформаційних задач управління"

Компонентами інформаційної системи підприємства (виробництва) є банк даних і відповідні бази даних, використовувана мова (сукупність знаків і класифікаторів), а також комплекс моделей і програм, що забезпечують роботу з даними. Банк і бази даних являють собою сховище інформації та основний компонент інформаційної системи в багаторівневій інтегрованій автоматизованій системі управління підприємством.

5.Управління трудовими ресурсами - процес складний і динамічний. На будь-якому об'єкті управління з часом змінюються параметри і характеристики, які описують стан його трудових ресурсів. Заміна одного стану іншим - безперервний процес. Для УТР на об'єкті потрібно враховувати й прогнозувати ці зміни, управляти ними. Управлінські ж рішення приймаються на підставі аналізу безперервно оброблюваної інформації.

Зауважимо, що управління трудовими ресурсами характеризується великими обсягами інформації, яку належить обробити, і складними інформаційними зв'язками поміж рівнями і функціями управління. Тому потрібні спеціальні методи обробки інформації, притаманні цьому виду ресурсів. Ефективне застосовування їх можливе на базі засобів обчислювальної техніки, тобто за умови автоматизації інформаційних процесів УТР.

Однією з умов інтенсифікації управління, взаємодії органів управління трудовими ресурсами є створення єдиної багаторівневої автоматизованої інформаційної системи управління трудовими ресурсами. Вдосконалення управління в органах УТР досягається при цьому за рахунок використання нових інформаційних технологій управління, застосування професійних персональних ЕОМ, організації автоматизованих робочих місць (АРМ), які забезпечують інформаційну підтримку рішень, що приймаються персоналом управління [1]. Метою створення АІС з УТР є удосконалення системи управління на конкретному економічному об'єкті завдяки застосуванню засобів обчислювальної техніки та економіко-математичних методів [1].

6.В основі інформаційної системи бухгалтерського обліку лежать розв’язання облікових задач, об’єднаних у комплекси, які виконують окремі ділянки обліку. Комплекс задач характеризується визначеним економічним змістом, веденням затверджених синтетичних рахунків, первинними та зведеними документами, взаємопов’язаними алгоритмами розрахунків, а також методичними матеріалами й нормативними документами конкретної ділянки обліку.

Інформаційна система бухгалтерського обліку традиційно охоплює такі підсистеми:

облік основних засобів та нематеріальних активів;

облік матеріальних цінностей;

облік праці та заробітної плати;

облік готової продукції та її реалізації;

облік фінансово-розрахункових операцій;

облік витрат на виробництво;

зведений облік та складання звітності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]