Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
derzh_ekzamen.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
564.22 Кб
Скачать

1. Класифікація наукових видань за характером інф-ції

Наукове видання (НВ) включає результати теоретичних та експертних досліджень, а також наукову підготовку до публікації, пам'ятних, культурних, історичних док-тів і літературних текстів. Головною функцією сучасних НВ являється документне забезпечення науковою інф-цією різних сфер діяльності суспільства, науки, промисловості, культури, управління. НВ розраховане на спеціалістів в даній області науки, але можуть використовуватися й інші категорії читачів. За характером інф-ції НВ поділяються на: 1) науково-дослідні видання, призначені для наукової роботи і включають теоретичні чи експериментальні дані. 2) джерелознавчі видання (пам'ятки історії і культури)класичні док-ти, архіви, матеріали: відрізняються між собою детальною підготовкою тексту до публікації. За доповнюючим цільовим призначенням та специфікою інф-цї науково-дослідні видання діляться на: Монографії представляють собою НВ у вигляді книги і вміщують повне і всебічне дослідження однієї проблеми чи теми і належать одному чи багатьом авторам. Автореферат дисертації - НВ у вигляді брошури утримує в собі складений авторомреферат проведеного ним дослідження на отримання наукового ступеня кандидата чи доктора наук. Препринти - НВ, вміщує матеріали попереднього характеру, опубліковані до виходу у світ видання, в якому вони можуть бути розміщені.

Тези доповідей наукових конферену ій-туковий неперіодичний збірник, який вміщує опубліковані до початку конференції матеріалів попереднього характеру. Матеріали конференцій - неперіодичний збірник, що вміщує матеріали конференцій.

Збірник наукових праць - збірник, що вміщує досліджені матеріали наукових закладів. За конструкцією НВ ділять на мапооб'смні (матеріали конференцій, автореферати, дисертації) та об'ємні (середній об'єм від 10-20 листів та більше). НВ мають і загальні риси: 1)добре розроблений довідковий апарат видання, відповідно до змісту і структури; 2)для НВ характерна особлива точність і детальність шрифтових ілюстрацій. Носіями наукової інф-цї являються не тільки НВ, але і неопубл і ковані док-ти, а також док-ти на нетрадиційних носіях інф-ції.

Науково-популярне видання (НПВ) - видання, що вміщує матеріали про теоретичні та експериментальні дослідження в області науки, культури та техніки, викладені у формі доступній читачам - неспеціалістам. Цільове призначення НПВ - поширення та пропаганда наукових та інших спеціальних знань в області науки, техніки, промисловості та їх історії. За читацьким призначенням НПВ розраховані для масового читача, для неспеціалістів з даної області, на спеціалістів, на ||рактичного робітника.

2. Інформування споживачів як вид інф-ного обслуговування: завдання, основні види і форми.

Інформування споживачів - систематичне забезпечення споживачів інф-цією у відповідності до постійно діючих довготривалих запитів та без запитів. Інформування базується на систематичному вивченні інф-них потреб та виявленні довготривалих і постійно діючих запитів. На відміну від ДІО у режимі запит-відповідь інф-ння споживачів визначається систематичним характером надання користувачам інф-них послуг. Ще однією рисою інф-ння споживачів є передбаченість зворотного зв'язку зі споживачами інф-ції при організації різних форм інформування. Це забезпечує можливість підвищення якості інф-ння споживачів, що визначається як ступінь відповідності властивостей послуги потребам споживачів. Поширення сучасних інф-них технологій дає можливість в процесі інф-ння споживачів, не тільки розкрити ресурси певної інф-ної установи, а й забезпечити споживачів інф-цією про весь документальний потік чи масив інф-нії з проблеми, яка його цікавить.

Основними завданнями інф-ння споживачів є: 1)привернути увагу споживачів до нової актуальної інф-ції; 2)розкрити фонд певної інф-ної установи та підвищити його обертаність; 3)ознайомити користувачів із док-ми, які є поза фондом певної інф-ної установи з тих проблем, що їх цікавлять.

В ході практичної діяльності інф-них установ сформувалося 2 основних види інф-ння: -недиференційоване (масове інф-ння) здійснюється без запитів і орієнтоване на широке коло користувачів; - диференційоване (групове та індивідуальне інф-ння). Різні форми інф-ння спрямовані на повідомлення користувачів про нові надходження у фонд певної інф-ної установи. Дані форми орієнтовані на залучення широкого кола споживачів інф-ції та використання документальних фондів інф-ної установи Диференційоване інф-ння спрямоване на задоволення довготривалих індивідуальних та групових інф-них запитів споживачів інф- ції. Форми диференційованого інф-ння споживачів є більш ефективним, але їх підготовка є досить трудомістким процесом. Крім того, виділяють пріоритетні групи споживачів інф-ції, які обслуговуються в режимі диференційованого інф-ння. Перевагою масового інф-ння є загальна доступність його форм широкому загалу споживачів. З метою підвищення ефективності інф-ння споживачів, потрібно правильно вирішити питання щодо організації певного виду інф-ного обслуговування. В першу чергу, установи, які знаходяться на території певного регіону повинні здійснювати координацію своєї діяльності, даного напрямку, шляхом розробки „зведеного координаційного плану" з інф-ння споживачів бібліотеками, органами НТІ та ін. інф-ними установами. Кожна інф-на установа повинна здійснювати забезпечення інф-цією найкращі категорії споживачів. Зокрема, бібліотеки повинні інформувати спочатку ті установи та організації, які мають в своїй структурі самостійні органи НТІ, а органи ДНТІ мають задовольняти постійно діючі запити споживачів, що працюють в сфері науки, техніки та економіки. Органи НТІ надають перевагу підготовці матеріалів аналітичного оглядового характеру, а бібліотеки орієнтовані на підготовку річних жанрів бібл-них посібників. Ще одним важливим аспектом є вирішення питань про співробітництво інф-них установ, які інформують споживачів в межах регіону або держави.

Основними напрямами вирішення питань є розробка відповідних регламентуючих док-тів конкретними інф-ними установами: положення про інф-ну роботу, положення про інф-ну службу або відділ, посадові інструкції. Масове інф-ння є одним із засобів розкриття складу інф-них ресурсів певної установи. Найбільш поширеними формами масового інф-ння є: 1)бюлетні або списки нових надходжень-поточні бібліографічні посібники, які систематично інформують про нові надходження в конкретні документальні форми. Матеріал в бюлетні групується в систематичній послідовності за галузями знань: 2)виставки, перегляди нових надходжень,- виставки, які забезпечують шляхом наочної демонстрації інф-ння про поточні надходження док-тів у фонд інф-ної установи. Ці виставки дозволяють споживачам забезпечити ознайомлення з док-том. Найефективнішими є виставки, де представлені різні види док-тів та виставки, які супроводжуються оглядом представлених док-тів. Виставки можуть бути постійними та тимчасовими. 3)бібл-ні огляди нових надходжень—це бібл-ні посібники або усне повідомлення про групу док-тів, зроблених у вигляді зв'язної доповіді з короткими характеристиками змісту док-тів, то надійшли у фонд інф-ної установи за певний поточний період часу. Огляди можуть бути самостійними або частиною комплексних заходів; 4)день інф-ції - комплексний захід, який забезпечує інф-ння користувачів про поточні надходження в інф-ну установу за певний період часу. Дні інф-ції повинні проводитися систематично з певною періодичністю. Щоб ефективність днів інф-ції була високою потрібно рекламувати проведення таких заходів через ЗМІ та мережу Інтернет.

До форм групового інф-ння відносяться: 1) галузеві відомості чи списки нових надходжень; 2)проблемно орієнтовані бази; 3)галузеві виставки перегляди літ-ри; 4) галузеві і тематичні огляди літ-ри: 5)дні спеціаліста; 6)виділення референтів: 7)тематичні добірки - док-ти, що являють собою синтезовану сукупність первинних док-тів, частини текстів док-тів, рефератів, анотацій, схем.

Форми індивідуального інф-ння споживачів: 1) індивідуальні повідомлення, які можуть здійснюватися в усній або письмовій формі; 2)вибіркове розповсюдження інф-ції—це забезпечення інф-цією про поточні надходження док-тів у відповідності постійно діючим запитам. В автоматизованому режимі передбачає: - визначення контингенту абонентів системи; - вивчення інф-них потреб; - визначення інф-ції для вводу у систему: - корегування форми запиту; - підготовка інф-ції для абонента; - аналіз в системі вибіркового розповсюдження інф-ції; 3)диференційоване обслуговування керівників (ДОК). Ця форма є різновидом вибіркового розповсюдження інф-ції. ДОК орієнтується на обмежену кількість абонентів, для яких готуються такі інф-ні док-ти: інф-не повідомлення, аналі тичні довідки; огляди.

Білет №30.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]