Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
derzh_ekzamen.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
564.22 Кб
Скачать

1 .Сутність поняття «матеріальна складова документа».

Сама інформація не виступає достатньою ознакою документа. Матеріальна складова є однією з двох необхідних додатків документа, без якого він існувати не може. Матеріальна складова - це його речовинна (фізична) суть, форма документа, що забезпечує його здатність зберігати і передавати ін-цію в просторі і часі. Матеріальну складову документа визначає носій ін-ції - матеріальний обєкт, спеціально створений людиною за допомогою якої можна зберігати і передавати ін-цію. Призначеня документа для зберігання і передавання ін-ції в просторі і часі обумовлює його специфічну матеріальну конструкцію представлену у вигляді книг, газет, буклетів, мікрофіш, фільмів, дисків, дискет і т. д. Ця спеціальна конструкція забезпечує виконання документами їх головної функції, даючи можливість бути зручними для переміщення в просторі, стійкими для зберігання ін-ції в часі, пристосованих для фізіологічних можливостей читання повідомлення.

Під матеріальною складовою документа мають на увазі: 1. матеріальну основу документа. 2. форму носія ін-ції. 3. спосіб документування або запису ін-ції. Матеріальна основа докамента - сукупність матеріалів, використаних для запису повідомлення (тексту, звуку, зображення) і складових носіїв ін-ції. Залежно від матеріальної основи докумети поділяються на дві великі групи: природні і штучні. Штучні в свою чергу - на паперові документи; документи на не паперовій основі - полімерні документи (полімерно- ; плівкові, полімерно-пластинкові). Перші документи на штучно створених матеріальних носіях дійшли до нас у вигляді глиняних табличок, сувоїв папірусу, стародавніх пергаментів. Справжня революція відбулася в результаті винаходу паперу, що відбувся в 12 рр. до н. е. і вже в 76р. Папір використовували для книг. Спосіб виготовлення був започаткований в Китаї і згодом поширилося на всю Європу. В Україні папір придатний для друку було організовано в XVIII ст. в Києво-Печерській лаврі. До паперових відносять: Ділові документи, науково-технічна документація, книги, журнали, газети, рукописи, карти, ноти, ізовидання і т. д. Найбільша якість у паперу, він дозволяє тиражувати ін-цію. Поява штучних носіїв на полімерній основі породила видову різноманітність документів здатних нести звукову мову, музику, рухоме і обемне зображення. Були створенні грампластинки, магнітні плівки, фото-, кіноплівки, магнітні і оптичні диски, матеріальні носії такої ін-ції, яка не може бути зафіксована на папері. Як матеріальна основа полімерних документів використовуються багатошарові полімерні системи. Ці документи іноді називають плівковими або пластиковими. Фотоматеріали поділяють на чорнобілі і кольорові, негативні і позитивні. Фотоматеріали діляться на кіноплівку, фотоплівку, фонограму, кіноплівку. До полімерно-плівкових відносять: кінодокументи, фотодокументи, фонодокументи, перфострічки. До полімерно- пластинкових відносять: гнучкий магнітний диск, магнітна карта, гнучка і жорстка грампластинка, оптичний диск. Існують стандарти на матеріальну основу документа покликані гармонувати механічну міцність, біостійкість, стійкість від зношення і довговічність документа. Форма носія ін-ції - це спеціальна конструкція матеріального носія, що забезпечує виконання документом його основних функцій, робить його зручним для використання і зберігання. Залежно від форми носія розрізняють: листкові, кодексові, карткові, стрічкові, дискові, комбіновані документи. Листковий документ існує у вигляді одного або декількох листків друкарського матеріалу будь-якого формату без скріпляючого (листівка, газета, буклет, плакат ). Кодекс - найпоширеніша форма книги з блоком скріплення листків паперу (книга, брошура, журнал, атлас, альбом). Картковий документ з карткою встановленого формату на матеріалі підвищеної частини (листівка, календарик, мікрокарта, перфокарта, каталожна карта, мікрофіша). Стрічковий документ виготовлений у вигляді безперервної смуги матеріалу із записом ін-ції (магнітна стрічка, кіно-, відео-, перфострічка, стрічка принтера, мікрофільмі, фонограма). Дисковий - документ у вигляді диску. Це носій ін-ції, що є круглою пластиною, покритою шаром матеріалу, здатного запамятовувати і відтворювати ін-цію. Форма матеріального носія інформації постійно удосконалюється.

2. Поняття про державну систему галузевої інф-ції.

Діяльність державної системи галузевої інф-ції реалізують інф-ні установи універсального багатогалузевого та галузевого профілю, які функціонують на національному, регіональному, низовому рівнях.

На національному рівні виробленням та поширенням інф-ції займається:

1. Книжкова палата України, яка створює джерела як поточної так і ретроспективної вторинної СП інформації.

2. УкрІНТЕІ (інститут наук-техніч і економічної інф-ції) є багатогалузевий центром, який займається формуванням інф.ресурсів з економіки.

3. Нац.бібліотека ім.. Вернадського є багатогалузевим центром.

4.Державна історична бібліотека України є галузевим центром формування інформаційних ресурсів з питань історії та історичного краєзнавства.

На регіональному рівні створенням та поширенням інформації з суспільствознавства займаються органи місцевої влади та управління, які співпрацюють з ОУНБ (обласні універсальні наукові бібліотеки) та міжгалузеві територіальні ЦНТЕІ. ОУНБ та ЦНТЕ з максимальною повнотою акумулюють краєзнавчу інформацію, створюють регіональні інформаційні портали, де зосереджується фактографічна інформація про регіони та видають бібліографічні посібники та бібліографічні БД краєзнавчого характеру. Наприклад, ХДНБ ім. Короленка видала БП «Історія Слобідської України». Крім того, видаються тематичні вторинні матеріали, наприклад «»Молода українська держава (до 15-річчя від Дня незалежності України)». РДОБ видала бібліографічний довідники «Україна: історія, народознавство». «340 років Берестецькій битві». ЦНТЕІ орієнтовані на створення фактографічних БД по регіони та підготовку аналітичних матеріалів з проблем економіки.

На низовому рівні рекомендаційні БП з суп-ва створюють публічні бібліотеки, бібліотеки вузів. Бібліотека Запорізького національного технічного університету.

БІЛЕТ №20.

1. інф-но-аналітична діяльність в системі інф-ної діяльності.

Інф-на діяльність - не сукупність процесів пошуку, виявлення накопичення, одержання. опрацювання, перетворення, зберігання та розповсюдження інф-ції, а також інших допоміжних процесів, що забезпечують ці основні процеси. Інф-но-аналітична діяльність включається у різні сфери людської діяльності, методи ІАД, її процеси та результати в окремих галузях знань та людської діяльності трансформуються відносно до цих галузей, досить часто одержують інші назви, але сутність і цілі ІАД та її компоненти від цього не змінюються.

Важливим напрямом інф-ної діяльності є інф-но-ашілітична діяльність. Аналітично-інформаційпа діяльність обов'язкова в інф-ному суспільстві для кожної сфери суспільного життя, основним завданням якої є інф-не забезпечення життєдіяльності цієї сфери. Аналітико-інформаційна діяльність в усіх сферах суспільного життя спрямована на вирішення конкретних завдань, здійснюється на загальних принципах цієї діяльності, має свій зміст, види, форми, порядок, строки. Основними завданнями аналітико-інф-ної діяльності є здійснення комплексу аналітико-інформаційних заходів спрямованих на: збір, вивчення, узагальнення і аналіз інф-ції. Основною властивістю інф-ної діяльності є те, що вона пронизує усі сфери людської діяльності. Інф-но-аналітичну діяльність можуть здійснювати спеціальні інститути, інф-ні підрозділи в складі фірм або окремі працівники.

Отже, ІАД відіграє велику роль в будь-якій базовій діяльності людини, забезпечення управлінських рішень і створення системи забезпечення базової діяльності споживача інф-ції.

Для ІАД особливої уваги набуває систематичність визначення кола питань, що виникають у процесі базової діяльності споживача інф-ції, їх аналіз та прогнозування тенденцій розвитку.

ІАД є важливим компонентом управління, функцією та інструментом влади. Будь-яке інф-но-аналітичне забезпечення закінчується певними висновками і пропозиціями, за якими споживач приймає рішення і які стають частково системою управління. ІАД виникла як особливий напрям інф-иого забезпечення у сфері управління для прийняття управлінських рішень. Необхідно проаналізувати кризову ситуацію розв’язання якої неможливе без інф-ної підтримки управлінського рішення, тому у структурі органів влади і сферах управління почали виникати спеціалізовані відділи, що здійснювали інф-но-аналітичну підтримку.

ІАД - це створення нового знання на основі якісно-змістовного опрацювання документальної інф-ції з метою оптимізації прийняття рішень. ІАД може здійснюватися в різноманітних установах, фірмам, організаціях, підприємствах різних форм власності. В таких центрах накопичують інф-цію відповідно до профілю установи та опрацьовують її для підготовки різноманітних інф-но- аналітичних док-тів за по требами базової діяльності споживачів. Структура ІАД являє собою д-т - споживач. В свою чергу має об'єкт, засоби, суб'єкт, процеси та результати діяльності. Об'єктом в структурі ІАД являється документна інформація, суб'єкт - інф-ний працівник, засобами – різні методи опрацювання інф-ції. Процесом даної діяльності є створення інф-но-аналітичної продукції та саме інф-не обслуговування, а вихідним результатом інформаційно-аналітичний продукт.

Мета ІАД є створення інформаційно-аналітичного забезпечення базової діяльності споживача інф-цією. Реалізація цієї мети діяльності втілюється в результат цієї діяльності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]