Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
gos_5_kurs.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
26.08.2019
Размер:
913.92 Кб
Скачать

100. Паспортная, регистрационная и миграционная служба.

Пост КМУ від 10 жовтня 1994 р. N 700 «Про затвердження Положення про паспортну

службу органів внутрішніх справ» Паспортна служба органів внутрішніх справ є складовою частиною міліції громадської безпеки системи МВС.

До складу паспортної служби входять: управління паспортної, реєстраційної та міграційної роботи МВС; управління паспортної, реєстраційної та міграційної роботи головних управлінь, управлінь МВС у АРК, областях, містах Києві та Севастополі; відділи (відділення) паспортної роботи міських (районних) органів внутрішніх справ. Головними завданнями паспортної служби є: реалізація державної політики щодо паспортизації громадян;забезпечення видачі громадянам Укр, які постійно проживають в Укр, паспорта громадянина Укр і паспорта громадянина України для виїзду за кордон та проїзного документа дитини; організація виконання законодавства з питань громадянства щодо осіб, які постійно проживають в Укр; забезпечення видачі іноземним громадянам і особам без громадянства (далі - іноземці) документів для в'їзду в Укр, перебування на її території та виїзду за її межі;організація контролю за додержанням іноземцями правил перебування в Укр або транзитного проїзду через її територію; підготовка документів для видворення іноземців з Укр в установленому порядку. Паспортна служба відповідно до покладених на неї завдань: 1) організовує роботу, пов'язану із документуванням населення, пропискою, випискою, реєстрацією та обліком громадян за місцем їх проживання, здійснює контроль за виконанням громадянами і посадовими особами правил паспортної системи; 2) розглядає клопотання і забезпечує оформлення громадянам Укр паспортів для виїзду за кордон і документів іноземцям для відвідування Укр і виїзду за її межі; 3) забезпечує виконання законодавства про громадянство Укр, прийом громадян, оформлення та перевірку заяв і клопотань з питань громадянства і подання їх з висновками до Комісії при Президенті Укр у питаннях громадянства, а також вживає заходів до виконання її рішень; 4) організовує в установленому порядку реєстрацію національних паспортів іноземців, що прибувають в Укр, і контроль за додержанням ними правил перебування в країні, а також вживає заходів до запобігання їх порушенням; 8) бере участь у формуванні банку даних щодо осіб, в'їзд яких в Укр небажаний з міркувань охорони громадського порядку, охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян, та забезпечує передачу інформації МЗС і Держкомкордону; та инш. ЗУ "Про міліцію", "Про громадянство України", "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" , "Про правовий статус іноземців , "Про біженців" Права: 1) перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що посвідчують їх особу, 2) вживати заходи, передбачені чинним законодавством, до громадян і посадових осіб, які порушують правила паспортної системи, в'їзду, перебування і виїзду з Укр та транзитного проїзду через її територію іноземців; 3) безперешкодно заходити до приміщень підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності (крім дипломатичних представництв і консульських установ зарубіжних держав) з метою виконання покладених на паспортну службу завдань; 4) перевіряти додержання чинного законодавства стосовно забезпечення виконання правил паспортної системи і вимог щодо правового статусу іноземців в Укр; 5) на підставах, передбачених законодавством, скорочувати термін перебування іноземців в Укр та готувати висновки про їх видворення; и др. Безпосереднє керівництво паспортною службою здійснює управління паспортної, реєстраційної та міграційної роботи МВС, яке є самостійним структурним підрозділом апарату міністерства. Начальник цього управління призначається Міністром ВС. Призначення на посаду керівника підрозділу паспортної, реєстраційної та міграційної роботи головних управлінь, управлінь МВС у АРК, областях, містах Києві та Севастополі погоджується з управлінням паспортної, реєстраційної та міграційної роботи МВС.

Управління, відділи, відділення паспортної служби під час виконання покладених на них завдань підпорядковуються керівникам відповідних органів внутрішніх справ. Працівники паспортної служби не залучаються до виконання завдань, що не віднесені до компетенції цієї служби.

101 СБУ. Служба безпеки України - держав правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. СБУ підпорядкована Президенту Укр і підконтрольна ВРУ. На СБУ покладається у межах визначеної законод-вом компетенції захист держав. суверенітету, конституц. ладу, територіал. цілісності, економіч., науково-технічного і оборонного потенціалу Укр, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України. Систему СБУ складають Центральне управління СБУ, підпорядковані йому регіональні органи, СБ Республіки Крим, органи військової контррозвідки, військові формування, а також навчальні, науково-дослідні та інші заклади СБУ. Організаційна структура СБУ визначається Президентом Укр. Центральне управління СБУ відповідає за стан державної безпеки, координує і контролює діяльність інших органів СБУ. До його складу входять апарат Голови СБУ та функціональні підрозділи: розвідки, контррозвідки, військової контррозвідки, захисту національної державності, боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю, інформаційно-аналітичний, оперативно-технічний, оперативного документування, слідчий, урядового зв'язку, по роботі з особовим складом, адміністративно-господарський, фінансовий, військово-медичний та інші згідно з організаційною структурою СБУ. Центральне управління СБУ видає положення, накази, розпорядження, інструкції, дає вказівки, обов'язкові для виконання у системі СБУ. Зазначені акти не підлягають виконанню, якщо в них встановлюються не передбачені законодавством додаткові повноваження органів і співробітників СБУ або антиконституційні обмеження прав та свобод громадян. У межах своєї компетенції Центральне управління СБУ вносить Президенту Укр пропозиції про видання актів з питань збереження державної таємниці, обов'язкових для виконання органами державного управління, підприємствами, установами, організаціями і громадянами. З метою ефективного виконання своїх завдань СБУ створюються її регіональні органи: обласні управління СБУ, їх міжрайонні, районні та міські підрозділи, розміщення і територіальна компетенція яких можуть не збігатися з адміністративно-територіальним поділом Укр. В інтересах державної безпеки органи і підрозділи СБУ можуть створюватися на окремих держав стратегічних об'єктах і територіях, у військових формуваннях. У своїй оперативно-службовій діяльності регіональні органи СБУ є незалежними від органів місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування, посадових осіб, партій і рухів. Органи військової контррозвідки створюються для контррозвідувального забезпечення Збройних Сил Укр, Національної гвардії Укр і Прикордонних військ Укр та інших військових формувань, дислокованих на території Укр. Керівництво всією діяльністю СБУ, її Центральним управлінням здійснює Голова СБУ. Він несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на СБУ. Голова СБУ призначається ВРУ за поданням Президента Укр. Голова СБУ має заступників, які за його поданням призначаються Президентом Укр. У СБУ створюється колегіальний дорадчий орган - колегія, яка визначає шляхи виконання покладених на СБУ завдань, приймає рішення з основних напрямів і проблем оперативно-службової діяльності та роботи з кадрами. Рішення колегії приймаються більшістю голосів і оголошуються наказами Голови СБУ. До складу колегії входять Голова СБУ, його заступники, Голова СБ Республіки Крим та інші особи, крім народних депутатів Укр, призначені Президентом Укр за погодженням з ВРУ. Перебування членів колегії в партіях, рухах, інших громадських об'єднаннях, що мають політичні цілі зупиняється. Положення про колегію СБУ затверджується Президентом Укр. Начальники підрозділів Центрального управління СБУ: розвідки, контррозвідки, військової контррозвідки, захисту національної державності, боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю, інформаційно-аналітичного, оперативно-технічного, оперативного документування, слідчого, урядового зв'язку, по роботі з особовим складом, а також начальники регіональних органів - обласних управлінь СБУ призначаються Президентом Укр за поданням Голови СБУ. Голова СБ Республіки Крим призначається відповідно до законодавства Республіки Крим за погодженням з Головою СБУ. Порядок призначення інших посадових осіб СБУ визначається Головою СБУ. Начальники регіональних органів СБУ призначаються з відома глави місцевої державної адміністрації.

102. Управление в области обороны. Правовая основа: Конституция, ЗУ «Об обороне», «О вооруженных силах Укр», «О всеобщей воинской обязанности и воинскую службу», «Об альтернативной невоенной службе», «О порядке направления подрпазделений ВСУ в другие государства», «О Совете национальной безопасности и обороне У» и др. ВРУ осущ законодательное регулирование сферой обороны. Президент Укр является верховным главнокомандующим ВСУ, председателем совета нац безопаснотси и обороны. Кабінет Міністрів України: керує діяльністю усіх підпорядкованих йому органів та організацій щодо забезпечення оборони, оснащення Збройних Сил озброєнням, військовою технікою, іншими матеріальними засобами; визначає обсяги матеріально-технічних ресурсів, продовольства, речового та іншого майна для потреб оборони і Збройних Сил, чисельність громадян Укр, які підлягають призову на строкову військову службу, порядок проходження ними військової служби і ведення обліку військовозобов'язаних і призовників та порядок проходження альтернативної служби; визначає джерела і порядок фінансування заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також створення і збереження мобілізаційного резерву матеріальних ресурсів; керує мобілізаційною підготовкою і мобілізаційним розгортанням народного господарства та переведенням його на режим роботи в умовах особливого періоду, видає відповідні нормативні акти з цих питань; створює та ліквідує військові навчальні заклади, науково-дослідні організації Збройних Сил Укр, військові кафедри вищих навчальних закладів, визначає порядок створення та діяльності військових представництв на промислових та інших підприємствах і в організаціях; приймає рішення з питань соціальних і правових гарантій військовослужбовців, осіб, звільнених у запас або у відставку, їх сімей, а також сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти або потрапили у полон під час проходження служби. Міноборони Укр дие видповидно до ЗУ «Об обороне», полож об Минобороны Укр. Міноборони Укр є органом державного управління Збройними Силами Укр і несе повну відповідальність за їх розвиток та підготовку до виконання завдань оборони, яке оцінює військово-політичну обстановку та визначає рівень воєнної загрози; готує обгрунтування рішень ВРУ з питань оборони; бере участь у розробці проекту воєнної доктрини та формуванні оборонного бюджету Укр; розробляє та подає на розгляд Президента Укр проекти державних програм будівництва і розвитку Збройних Сил Укр, розвитку озброєння та військової техніки, пропозиції щодо загальної структури та чисельного складу Збройних Сил Укр, обсягу бюджетних асигнувань на потреби оборони; звітує перед КМУ про використання виділених на оборону коштів; здійснює керівництво бойовою, оперативно-тактичною та морально-психологічною підготовкою військ; керує воєнною наукою, організує і проводить військово-наукові дослідження; видає державне замовлення на створення, виробництво і ремонт військової техніки та іншого військового майна, здійснює контроль за їх розробкою, випробуванням, виробництвом і якістю виготовлення и др.

Збройні Сили України - це військова державна структура, призначена для збройного захисту суверенітету, незалежності, територіальної цілісності та неподільності Укр від воєнного нападу або загрози воєнного нападу ззовні. У разі війни свої завдання вони виконують у тісній взаємодії з Прикордонними військами Укр, Націонал гвардією Укр, іншими військовими формуваннями, створеними відповідно до закон-ва Укр, та СБУ. Організаційно Збройні Сили України складаються з військових об'єднань, з'єднань, частин, підрозділів, військових установ і навчальних закладів.

Загальна структура Збройних Сил України, види Збройних Сил України, роди військ (сил); їх чисельний склад, озброєння, фінансове та матеріально-технічне забезпечення затверджуються ВРУ за поданням Президента Укр.

До складу Збройних Сил Укр входять: сухопутні війська (війська наземної оборони); війська повітряної оборони (військово-повітряні сили і сили протиповітряної оборони ); військово-морські сили. Загальне керівництво Збройними Силами Укр здійснює Президент Укр як Верховний Головнокомандуючий Збройними Силами Укр і Голова Ради оборони Укр. Безпосереднє керівництво Збройними Силами Укр здійснюється Міноборони Укр.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]