Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
gos_5_kurs.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.08.2019
Размер:
913.92 Кб
Скачать

77. Кму: порядок создания, состав, структура, полномочия, акты. Кму в своей деятельности руководствуется Кост-ей, Законами, актами президента.

Раздел 6 Конституции

КМУ є вищим органом у системі органів виконавчої влади. КМУ відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України. До складу КМУ входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри. Прем'єр-міністр України призначається Президентом України за згодою більше ніж половини від конституційного складу Верховної Ради України. Персональний склад КМУ призначається Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України. Прем'єр-міністр України керує роботою КМУ, спрямовує її на виконання Програми діяльності КМУ, схваленої Верховною Радою України. Прем'єр-міністр України входить із поданням до Президента України про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на утримання цих органів.

КМУ складає повноваження перед новообраним Президентом України. Прем'єр-міністр України, інші члени КМУ мають право заявити Президентові України про свою відставку. Відставка Прем'єр-міністра України має наслідком відставку всього складу КМУ.

Прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінетові Міністрів України має наслідком відставку КМУ. КМУ, відставку якого прийнято Президентом України, за його дорученням продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого КМУ, але не довше ніж шістдесят днів. Прем'єр-міністр України зобов'язаний подати Президентові України заяву про відставку КМУ за рішенням Президента України чи у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України резолюції недовіри. КМУ: 1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України; 2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина; 3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; 4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України; 5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону; 6) розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання; 7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю; 8) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи; 9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади; 0) виконує інші функції, визначені Конституцією та законами України, актами Президента України.

КМУ в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання. Акти КМУ підписує Прем'єр-міністр України. Нормативно-правові акти КМУ, підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.

78. Министерства и др. центральные органы гос власти. Система центральных органов исполнительной власти составляют: Министерства, государственные комитеты (государственные службы), центральные органы исполнительной власти со специальным статусом. Указ Президента «Об изменениях в структуре центральных органов исполнительной власти» от 15.12.99 создано 15 министерств, 20 государственных комитетов (государственные службы) и 11 центральных органов исполнительной власти со специальным статусом. Министерство – главный орган в системе центральных органов исполнительной власти. Основным ее заданием явл обеспечение реализации гос политики в определенной сфере. Возглавляет министерство министр. Гос комиет ( гос служба) – это централизованный орган исполнительной власти, деятельность которого направляет и координирует Премьер-министр, один из вице-премьер-министров или министр. Заданием этого органа явл: внесение предложений по формированию гос политики, обеспечение реализации этой политики в опред сфере, осуществление гос управления в этой сфере и др. Возглавляет председатель. В украине комитеты: архивов, строительства архитектуры и жилищной политики, водных ресурсов, земельных ресурсов, связи и информации молодежной политики, спорта и туризма, гос казначейство и др. Центральный орган исполнительной власти со специальным статусом – это центральный орган исполнительной власти, который имеет определенные Конституцией или зак-вом задачи и полномочия. Возглавляет председатель. Законодательством может устанавливаться особый порядок создания, реорганизации, ликвидации, подотчетности, подконтрольности, назначение/увальнения начальника и др. Антимонопольный комитет, Гос налоговая администрация, ГТСУ, СБУ, Фонд гос имущества и др.

Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної вико­навчої влади", затвердженому Указом Президента Ук­раїни від 12 березня 1996 р.

Положение о конкретном министерстве.

80. Регулирование предпринимательством. ЗУ «О предпринимательстве», « О хоз обществах», «О предприятиях», и др.

Указ Президента «О введении единой регуляторной политики в сфере предпринимательства» от 22,02.2000. В указе установленно, что осн принципами упорядочения норматив регултирвания предприн. деят-ти явл: целесообразность, достаточность и соотвествие норматив регулирования требованиям рыночных отнош-й, эффективность и обеспечения достижения позитивных эконом и соц результатов применения регуляторных актов, системность, последовательность и координированность действий по разработке изданию и исполнению регулятор актов, гласность в процессе подготовки проектов наиболее важных регулятор актов, которые существенно влияют на рыночную среду, права и интересы предпринимателей, и публичное обсуждение этих проектов, обязательность и своевременность доведения изданных регулятор актов до субъектов пред деят-ти.

Гос комитет Укр по ?? регулятор политики и предпринимательства координирует деят-ть органов исполнит власти по подготовке проектов, изданию и исполнению регулятор актов. Проекты регулятор актов подлежат обязательному согласованию с эти комитетом.

Положение о порядке гос регистрации субъектов предпринимат деят-ти.

Ст. 15 ЗУ «О предпринимтельстве» Держава законодавчо забезпечує свободу конкуренції між підприємцями, захищає споживачів від проявів несумлінної конкуренції та монополізму в будь-яких сферах підприємниц діяльності. Органи держ управління будують свої відносини з підприємцями, використовуючи: 1)податкову та фінансово-кредитну політику, включаючи встановлення ставок податків і процентів по державних кредитах; податкових пільг; цін і правил ціноутворення; цільових дотацій; валютного курсу; розмірів економічних санкцій;2) державне майно і систему резервів, ліцензії, концесії, лізинг, соціальні, екологічні та інші норми і нормативи;3) науково-технічні, економічні та соціальні республіканські й регіональні програми;4) договори на виконання робіт і поставок для державних потреб.

Втручання держав органів у господарську діяльність підприємців не допускається, якщо вона не зачіпає передбачених закон-вом Укр прав держав органів по здійсненню контролю за діяльністю підприємців. Держав органи і службові особи можуть давати підприємцям вказівки тільки відповідно до своєї компетенції, встановленої закон-вом. У разі видання держав чи інш. органом акта, який не відповідає його компетенції або вимогам закон-ва, підприємець має право звернутися до суду чи арбітражу з заявою про визнання такого акта недійсним. Не допускається прийняття держав органами актів, які визначають привілейоване становище суб'єктів підприємницької діяльності однієї з форм власності щодо суб'єктів підприємницької діяльності інш. форм власності. Збитки, завдані підприємцю внаслідок виконання вказівок держав чи інш. органів або їх службових осіб, що призвели до порушення прав підприємця, а також внаслідок неналежного здійснення такими органами або їх службовими особами передбачених закон-вом обов'язків щодо підприємця, підлягають відшкодуванню цими органами. Спори про відшкодування збитків вирішуються судом або держав арбітражем.

81. Роль (функции) гос управления АПК, создании и деятельности КФХ. АПК призван обеспечивать общество продовольствием и сырьем для промышленного производства, включает производство с/х продукции, ее заготовление (закупку) и переработку. В соответсвии с ЗУ «О приоритетности социального развития села и АПК к народном хозяйстве» от 17.10.92. (нов редакция 15,04.1992).

Концепция национальной программы возрождения села на 1995-2005 гг. Постановление ВРУ от 04.02.1994.

Систему специализированных органов гос управления АПК возглавляет Министерство аграрной политики. Минагрополитики в своей работе руководствуется Конституцией, Законами, актами президента, КМУ, а так же положением «О минагрополитики Укр», утвержд. указом президента от 07 червня 2000 г. Осн задачи: обеспечение реализации аграрной политики, организация разработки и осуществления реализации мероприятий по гарантированию продовольственной безопасности, организация обеспечение проведения аграрной реформы и др. С целью выполнения задач: разрабатывает основные направления гос политики, стратегию и механизм ее реализации, берет участие в разработке и реализации в отраслях АПК бюджетной, налоговой и таможенной политики, разрабатывает системы отраслевых стандартов, норм и нормативов, осуществляет контроль за их соблюдением, и др. Минагрополитики организовывает и осуществляет гос контроль и надзор за соблюдением зак-ва в процессе осуществления эксплуатации природоохранных объектов, рационального использования природных ресурсов и т.д.

Госуд департамент ветеринарной медицины. Осущ гос политику в отрасли вет медицины, охраняет террит Укр от занесения болезней животных, осущ контроль за экспортом/импортом животных, продуктов, сырья животного и растительного происхождения, производством продуктов питаня с целью защиты населения от болезней, общих для животных и людей, охраняет ОПС. Явл юр лицом, возглавляется главным государственным инспектором ветеринарной медицины Украины – Председателем департамента. Он и его замы назначаются КМУ. На местах – управления ветерин медицины АРК, областных, К и С, городские. ЗУ «О ветеринарной медицине», «Об ответ-ти предприятий учреждений организаций за нарушение зак-ва о ветер медицине»

Главная гос инспекция по карантину растений. Ей подчинены гос инспекции по карантину растений АРК, пограничные областные или областные и городские инспекции по карантину растений (КР), пункты КР в пунктах пропуску на гос границе и предприятиях почтовой связи, лаборатории и областные фумигационные отряды. Задания: охрана территории от занесения или самостоятельные проникновения из-за границы или из карантинной зоны карантинных объектов; своевременной выявление, локализация и ликвидация карантинных объектов, а так же предотвращение их проникновения в регионы страны где они отсутствуют; осуществление гос фито-санитарн контроля. ЗУ «О карантине растений», «О внесении изменений в КоАП о установлении ответственности за нарушения в сфере защиты растений».

Гос комитет Украины по зем ресурсам. Подчиняется КМУ.

Контроль осущ Инспекция заготовок и качества с/х продукции, Инспекция гос технического надзора, и дп. Органами.

ЗУ «О крестьянко-фермерких хоз-вах» 20.12.91 (в ред 22 июня 93 г.). КФХ – форма предпринимательства граждан Украины, котрые изъявили желания производить товарную, с/х продукцию, заниматься ее переработко и реализацией. Членами КФХ могут быть члены семьи, кот достигли 16 лет, которые объединились для работы В КФХ. Не могут быть лица, в том числе и родственники, которые работают в нем по трудовому договору. КФХ м.б. создано одним лицом. Гос регистрация КФХ осущ после получения Гос акта на право частной соб-ти на землю, Гос акта на право постоянного пользования землей или заключения договора аренды земли с соответвующ советом. Гос-во гарантирует защиту имещественных и других прав и законных интересов таких субъектов, создает льготные условия для кридитования, налогообложения, страхования, матер-технич снабжения. Вмешательство в их деятельность не допускается, но это не касается контроля.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]