Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NMK_PPPU.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
431.1 Кб
Скачать

Соціальний конфлікт

Соціальний порядок

Суспільство громадянське

Традиційний тип політичної дії

Цілераціональний тип політичної дії

Ціннісно-раціональний тип політичної дії

Рекомендована до підготовки довідна література

 1. Современная западная социология. Словарь. – М.: изд-во Политиздат, 1990.

 2. Фабрика А.А. Короткий словник соціологічних термінів: у тематичному викладі. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2008. – 44 с.

 3. Энциклопедический социологический словарь /Под общ. ред. Г.В. Осипова. – М., 1995.

10. Шкала оцінювання засвоєння навчального матеріалу

Усі види навчальної діяльності студентів із засвоєння модулів оцінюються за чотирибальною шкалою.

Критерії оцінювання знань

При оцінці знань студентів враховується:

 • застосування системного підходу: вміння бачити місце питання, що розглядається, як в структурі теми, так і в структурі курсу в цілому;

 • правильність та повнота розкриття питання, вміння чітко, логічно, систематизовано викласти матеріал;

 • рівень осмислення навчального матеріалу, повнота розкриття змісту понять, характеру закономірних зв’язків та залежностей між явищами, які вони відображають, точність застосування наукових термінів;

 • рівень виявлення аналітичних вмінь, вмінь обґрунтувати основні положення викладеного матеріалу, демонструючи навички наукового узагальнення проблеми та вміння зробити достатньо мотивовані висновки;

 • вільне володіння матеріалом – мається на увазі як вміння зробити його повний або концентрований виклад так і вміння використовувати матеріал у новій навчальній ситуації, знання основних концепцій проблеми, яка розглядається, вміння мотивовано викласти власну точку зору;

 • вміння бачити прикладний аспект (практичне застосування) знань, що висвітлюються;

 • використання додаткової літератури;

 • культура мовлення.

Оцінка „Відмінно” (5) ставиться, якщо у відповіді:

  • зазначено і простежується розуміння місця питання, що розглядається, як в структурі теми, так і в структурі курсу в цілому;

  • правильно і повно розкрито зміст матеріалу в обсязі програми, відповідь має чіткий, логічний та послідовний характер;

  • повністю розкрито зміст понять, точно використано наукові терміни;

  • відповідь насичена глибокими та розгорнутими судженнями;

  • зроблено аргументовані висновки;

  • студент демонструє творче застосування знань при переформатуванні запитання;

  • у відповіді майже не трапляються мовленнєві помилки.

Оцінка „Добре” (4) ставиться, якщо у відповіді:

 • зазначено і простежується розуміння місця питання, що розглядається, як в структурі теми, так і в структурі курсу в цілому;

 • майже повно розкрито основний зміст матеріалу, відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у послідовності викладу;

 • надано правильне визначення понять і чітко використано наукові терміни;

 • недостатньо виваженою та аргументованою є доказова база, недостатньо мотивовані висновки;

 • студент вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у новій навчальній ситуації;

 • у відповіді трапляються окремі мовленнєві помилки.

Оцінка „Задовільно” (3) ставиться, якщо у відповіді:

 • зміст навчального матеріалу викладено неповно, фрагментарно, відповідь має недостатньо стійкий (студент відповідав невпевнено) та послідовний характер;

 • допущено певні помилки й неточності у використанні наукової термінології та визначенні понять;

 • відповідь має формальний та переважно репродуктивний характер, висновки не аргументовані та не охоплюють всього змісту викладеного матеріалу;

 • у новій навчальній ситуації студент використовує лише окремі знання вивченого матеріалу;

 • у відповіді наявні фактичні та мовленнєві помилки.

Оцінка „Незадовільно” (2) ставиться, якщо у відповіді:

 • студент неспроможний відтворити зміст навчального матеріалу у певній послідовності, у відповіді окремі фрагменти знань перемежовуються з розрізненими фактами та загальними фразами;

 • допущено грубі помилки при визначенні понять та використанні термінології;

 • викладений матеріал не узагальнено, висновки не сформульовано;

 • у відповіді наявні грубі фактичні та мовленнєві помилки.

Після опрацювання навчального матеріалу кожного модуля здійснюється модульний контроль. За відсутністю студента на контрольному заході з неповажної причини у відомість проставляється 2 бали (матеріал не опановано).

Підсумковий контроль (залік) – це комплексне оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів усіх модульних контролів за середньозваженим балом.

Визначення середньозваженого бала обраховується за формулою:

(Б І х Т І)+ (Б ІІ х Т ІІ)

СБ = ------------------------------------------------

Т І + Т ІІ

де:

Б І - бал за 1-й модуль за чотирибальною шкалою;

Б ІІ - бал за 2-й модуль за чотирибальною шкалою – являє собою середньоарифметичний бал трьох оцінок, що їх отримав студент на семінарських заняттях та оцінки за «термінологічний» диктант;

Т І - час на засвоєння 1-го модуля (аудиторні години та години самостійної роботи) – 98 г.;

Т ІІ - час на засвоєння 2-го модуля (аудиторні години та години самостійної роботи) – 46 г.;

При незадовільній оцінці з будь-якого модулю автоматично проставляється (незалежно від інших оцінок) підсумкова оцінка «незадовільно» або «не зараховано», що вважається академічною заборгованістю.

Середньозважений бал за поданою таблицею відповідності трансформується в оцінки національної шкали та шкали ECTS:

Середньозважений бал за національною шкалою

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

4,75…5,0

A

Відмінно(зараховано)

4,25…4,74

B

Добре (зараховано)

3,75…4,24

C

Добре (зараховано)

3,25…3,74

D

Задовільно (зараховано)

3,0…3,24

E

Задовільно (зараховано)

2,5…2,99

FX

Незадовільно (не зараховано)

2,0…2,49

F

Незадовільно (не зараховано)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]